Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43770
Title: กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
Other Titles: NARRATIVE TECHNIQUES AND CHARACTERIZATION OF QUEEN SURIYOTHAI IN THAI HISTORICAL FICTIONS
Authors: พิชชาพร วิธีเจริญ
Advisors: จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Jirayudh.S@chula.ac.th
Subjects: การเล่าเรื่อง
วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์
Narration (Rhetoric)
Literature and history
Issue Date: 2556
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องและบุคลิกลักษณะของสมเด็จพระสุริโยทัยที่ปรากฏในสื่อบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระสุริโยทัย โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ตัวบท , จากสื่อที่ได้รับเผยแพร่แล้วมาศึกษา แบ่งออกเป็นบทประพันธ์ร้อยกรองจำนวน 2 เรื่อง นวนิยายอิงประวัติศาสตร์จำนวน 3 เรื่อง หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครวิทยุ ละครเวที อย่างละ 1 เรื่อง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อบันเทิงคดีของสมเด็จพระสุริโยทัย ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า กลวิธีเล่าเรื่องในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระสุริโยทัย และบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยที่ปรากฏในสื่อต่างๆ มีรูปแบบการเล่าเรื่อง และสร้างตัวละครของสมเด็จพระสุริโยทัย ที่มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามยุคสมัย แต่แก่นของเรื่องเล่าคือเพื่อสดุดีพระวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย ความเสียสละของพระองค์ ที่สละชีพเพื่อพระสวามีและเพื่อแผ่นดิน ยังคงเดิมในทุกฉบับ ส่วนบุคลิกตัวละครของสมเด็จพระสุริโยทัย ก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ลักษณะเด่นคือ ความกล้าหาญแบบนักรบ ควบคู่ไปกับความอ่อนโยนในแบบสตรีผู้เป็นภรรยาและมารดา พร้อมด้วยอุดมการณ์ความเสียสละและรักชาติบ้านเมือง ยังคงเด่นชัดเหมือนเดิมทุกฉบับเช่นกัน สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงมีความเป็นอุดมคติ 4 ประการ คือ ความกตัญญู การตระหนักรู้ในอำนาจและหน้าที่ การรักษาเกียรติ และ การเสียสละเพี่อแผ่นดิน โดยรวมแล้ว พระองค์ถูกสร้างให้มีความโดดเด่นมากขึ้นตามยุคสมัย วีรกรรมของพระองค์ นอกจากความเป็นนักรบที่สละชีพเพื่อแผ่นดินแล้ว การต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจทางการเมืองของพระองค์ก็โดดเด่นมากขึ้น มีการเพิ่มเติมภูมิหลัง ที่ทำให้พระองค์กลายเป็นสตรีที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องแผ่นดินในทุกแง่มุม ตั้งแต่สายเลือดความเป็นเจ้าสืบมา และการกระทำทั้งในทางการเมืองและทางการรบ และยังไม่ทิ้งความเป็นแม่ที่ดี สมเด็จพระสุริโยทัย จึงเป็นพระราชินี ในอุดมคติ ในคติความเชื่อของสังคมไทยในปัจจุบัน
Other Abstract: This research aims at studying about narrative techniques and characterization of Queen Suriyothai in Thai historical fictions. Using qualitative research method by textual analysis technique, data are collected from 2 poems, 3 historical novels, comic, film, television drama, radio drama, stageplay. Data are also collected from the documents and interviews. The results showed that, narrative techniques and characterization of Queen Suriyothai in Thai historical fictions have little change with age. But the core of the narrative is to praise the bravery of Queen Suriyothai. Her sacrifice to die for her husband and the kingdom, maintained in the character of Queen Suriyothai. There is little change the dominant feature, the courage of a warrior coupled with tenderness in a woman who is a wife and mother. The ideology of sacrifice and love of kingdom. Is still pronounced the same in every issue as well. Queen Suriyothai has her ideal 4 components: gratitude, recognizing the authority and duties, to maintain the honor, and sacrifice of respondents overall. Her heroism in addition to the fight for conscripted kingdom and the fight for political power, she was more prominent with additional background. Queen Suriyothai is the woman who involved with protecting the kingdom in all its aspects. From a pedigree and actions, both political and military scenarios, and also a good mother. Queen Suriyothai is the queen in the beliefs of social ideals in Thailand today.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43770
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1223
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.1223
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5384680228.pdf5.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.