Pol - Theses : [832] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 832
Issue DateTitleAuthor(s)
2548บทบาทสตรีในรามเกียรติ์ : ศึกษาเปรียบเทียบนางสีดาของอินเดียและไทยหรรษา ติ่งสุวรรณ
2547ผู้นำศาสนาอิสลามกับขบวนการทางสังคมสุไรนี สายนุ้ย
2547สภาพการณ์ของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติในประเทศไทย : ศึกษากรณีบุคคลที่มีบิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครสุภาวิดา เขมาธนนันท์
2547ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
2547กระบวนการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ร่างกายสตรี : ศึกษากรณีนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนนทกร สิทธิพลากุล
2544อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่นวิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ดำ
2544"คอมมิวนิสต์" ในการเมืองไทยตามไท ดิลกวิทยรัตน์
2546ความล้มเหลวของนโยบายการเงินไทยและวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540วิเชียร ตันศิริคงคล
2546ความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิเสรีภาพ : การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอภิญญาณ์ วรนันตกุล
2546พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุทธศักดิ์ คนบุญ
2546ระบบการเลือกตั้งกับการปรับเปลี่ยนระบบพรรคการเมือง : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยพิชัย เข็มทอง
2546การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของนายสมัคร สุนทรเวช กับ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปี พ.ศ. 2543ชมพูนุท สุขศรีมั่งมี
2546นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยปิยากร หวังมหาพร
2546การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้สื่อในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย ในเขตกรุงเทพมหานครปานหทัย ตันติเตชา
2546พลวัตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ปี 1989-2001)นุชจรี เสน่หา
2546รูปแบบสำหรับองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณะ ประเภทภารกิจพื้นฐานของประเทศไทยพีรธร บุณยรัตพันธุ์
2546นโยบายของไทยต่อปัญหากัมพูชา : ศึกษาทัศนะของผู้นำไทยต่อภัยคุกคามของเวียดนาม พ.ศ. 2522-2532ฉัตริยา วิสุทธิวัฒน์
2545การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2529อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
2545ประชาสังคม เวทีสาธารณะ กับกระบวนการกลายเป็นประเด็นสาธารณะ : ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการวิรัชต์ แสงดาวฉาย
2545ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำมาตยาธิปไตยกับธนาธิปไตยในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณโชคชัย หาญนิมิตกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 832