Pharm - Senior projects : [39] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัสรวิกานต์ ระลึกฤๅเดช; อาอีชะห์ เจะเอาะ
2555การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisininรัญญา แพรวพิพัฒน์; ธัญญา หวังภัทราวานิช
2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555สุชาดา หมั่นเขตรกิจ; อรจิรา จาละ; อลิศรา คมสันถิรศักดิ์
2555การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองรุ่งอรุณ กรุดนิ่ม; ภาวิตรา แก้วไทรหงวน; รวิธิดา คุณานพรัตน์
2555การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์; นิสิตา จิราวุฒิกรกุล; พรชนิตว์ หมื่นหน้า
2555ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟปิยะณัฐ สวัสดี; เปรมสุดา โคผดุง
2555การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯแพรวพรรณ มณีรัตน์; ปัทมา ชาญสุข; ภัสสรี เถื่อนสอน
2012ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล; ธีรพร ฮะกีมี; บดินทร์ วิชยธรรมสกุล
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรีปฐมพร แสงใหญ่; กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม; ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ
2555การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจวิสิฏฐ์ สุรวดี; สุภัควดี ตันชีวะวงศ์; อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์
2012การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุมปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ธนกร จงสุขศิริ; นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์; บดินทร์ ติวสุวรรณ; มิตร ปทีปวณิช; วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ
2555การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิดนุชนันท์ ชุมแก้ว; ตรีภพ สังฆะโยธิน; ทิพรัตน์ ปาระแก้ว; มณีวรรณ สุขสมทิพย์
2555ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดวิชญ์ภัทร ธรานนท์; พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล; อุษา เลิศนวกร
2012สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่นราวิชญ์ วามานนท์; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ศุภกาญจน์ ชานิ
2555ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริมมนสิชา มาสิง; นิรชา ธนทวีรัตน์; สุมิตา กลิ่นวิมล; ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
2555การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไยศุทธิเกียรติ สิริวรกุล; ผกามาศ สีเมือง; ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร
2555การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012วรัชญา ปฐมบุรี; วิภาดา กิติรัตน์ตระการ; วิภาวดี กอเจริญรัตน์; ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
2555การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์สายรุ้ง สาทลาลัย; ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์; ธนากร อินทรักษ์
2555การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าวเมธัส เฮวสุวรรณ; บงกช เหลืองสมานกุล
2555การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์จินดารัตน์ หาญกิติวัธน์; หัทยา บัลลพาภินันท์; อุทัยวรรณ คุ้มปีติ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39