Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44245
Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย
Other Titles: Factors influnencing psychological health of Thai elderly population
Authors: รักษพล สนิทยา
Advisors: วิราภรณ์ โพธิศิริ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
Advisor's Email: Wiraporn.P@chula.ac.th
Subjects: ผู้สูงอายุ -- ไทย
ผู้สูงอายุ -- ไทย -- แง่จิตวิทยา
ผู้สูงอายุ -- แง่จิตวิทยา
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- ไทย
Older people -- Thailand
Older people -- Thailand -- Psychological aspects
Older people -- Psychological aspects
Older people -- Mental health
Older people -- Mental health -- Thailand
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการ “สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จำนวนประชากรตัวอย่าง = 23,304) การศึกษานี้ใช้อาการหรือความรู้สึกด้านอารมณ์ ร่างกายและความคิด จำนวน 6 อาการ ได้แก่ คิดมาก/วิตกกังวลใจ รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ รู้สึกหมดหวังในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่า รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง และรู้สึกเหงาเป็นตัวแปรตามในการศึกษา และใช้วิธีการถดถอยพหุโลจีสติกในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่รายงานปัญหาทางสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอายุ และสัดส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงที่รายงานปัญหาสุขภาพจิตมีสูงกว่าผู้สูงอายุเพศชายในทุกกลุ่มอายุ ในทั้งหมด 6 อาการ สำหรับภาวะสุขภาพจิต พบว่า มีเพียงร้อยละ 46.06 ของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสุขภาพจิตในระดับดี นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรเพศ อายุ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส เขตที่อยู่อาศัย สถานภาพในครัวเรือน การทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับรายได้ และความเพียงพอของรายได้ มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย อย่างไรก็ตามหลังควบคุมตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ พบว่า ตัวแปรเพศ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส เขตที่อยู่อาศัย สถานภาพในครัวเรือน การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับรายได้ และความเพียงพอของรายได้เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย
Other Abstract: This research aims to examine the current state of mental health as well as factors associated with mental health of the elderly, using the secondary data drawn from the 2011 Survey of Older Persons in Thailand conducted by the National Statistical Office, Thailand. The sample used for the current study is 23,304 subjects. This study accounts for the state of emotion, body and mind including feeling worried, feeling annoyed/irritated, feeling desperate, feeling that life has no value, feeling unhappy, and feeling lonely as a dependent variable. The multinomial logistic regression technique is employed for the data analysis. Based on the statistical analysis, it is found that the proportion of elderly who reported mental health problems is positively correlated with age. Besides, the proportion of elderly females who reported mental health problems was higher than that of elderly males in all age groups and in 6 symptoms. Only 46.06 percent of the elderly have good mental health. Further, it is found that sex, age, functional limitation, self-rated health status, education level, marital status, location of residence, status in household, employment status, community activities participation, income level and income sufficiency are significantly associated with the elderly’s mental health. However, after controlling for relevant socio-economic characteristic, it is found that only sex, functional limitation, self-rated health status, education level, marital status, location of residence, status in household, community activities participation, income level and income sufficiency influence the elderly’s mental health.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ประชากรศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44245
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.484
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2012.484
Type: Thesis
Appears in Collections:Pop - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rugsapon_sa.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.