Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44654
Title: นวัตกรรมระบบต่อประสานระหว่างร้านสะดวกซื้อกับคนตาบอด
Other Titles: AN INNOVATION OF INTERFACE SYSTEM BETWEEN BLINDS AND CONVENIENCE STORE
Authors: อรณิช ว่องบุลากร
Advisors: สุกรี สินธุภิญโญ
พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: sukree.s@chula.ac.th, sukree@gmail.com
Pongpun.A@Chula.ac.th
Subjects: คนตาบอด
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์)
การรับรู้และการรู้สึก
อุปกรณ์ตรวจจับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ร้านค้าสะดวกซื้อ
การแพร่กระจายนวัตกรรม
Blind
Technological innovations
User interfaces (Computer systems)
Senses and sensation
Detectors
Microcontrollers
Convenience stores
Diffusion of innovations
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การอุปโภคบริโภคสินค้าในร้านสะดวกซื้อมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการชีวิตประจำวันสำหรับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนตาบอดที่ไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อที่มีรายการสินค้าหลากหลาย และภาษาเบรลล์สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้รับความแพร่หลายมากนัก โดยทั่วไปหากคนตาบอดต้องการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อจำเป็นต้องให้พนักงานในร้านช่วยเหลือซึ่งทำให้คนตาบอดต้องรอคอยเป็นเวลานานและไม่ได้รับบริการที่ดีมากนัก ดังนั้นนวัตกรรมนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวคิดนวัตกรรมโดยศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนตาบอด และออกแบบพัฒนารูปแบบระบบที่มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึง รูปแบบในการสื่อสารรายการสินค้าส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับรู้รายการสินค้าของคนตาบอด ระบบต้องใช้งานง่ายและสะดวกที่ส่งผลต่อการยอมรับที่คนตาบอดมีต่อนวัตกรรมนี้ และนวัตกรรมนี้สามารถช่วยคนตาบอดซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะเป็นลักษณะให้คนตาบอดแตะเซ็นเซอร์ที่ได้ติดตั้งอยู่ที่ป้ายสินค้าและระบบจะแสดงเสียงเพื่อแจ้งรายละเอียดรายการสินค้า เช่น ตราสินค้า กลิ่น รส ขนาด และราคา โดยทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนตาบอดจำนวน 7 ท่าน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต และผลการวิจัยแนวคิดการพัฒนาระบบต่อประสานระหว่างร้านสะดวกซื้อกับคนตาบอดพบว่ารูปแบบการสื่อสารสำหรับรายการสินค้า เช่น ความเร็วในการแจ้ง จำนวนในการแจ้ง ระบบใช้งานง่ายและสะดวกสนับสนุนให้คนตาบอดสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง
Other Abstract: The consumption of consumer goods in the convenient stores is essential to our daily life. However, blinds may have some difficulties in buying consumer goods from the convenient store that has a variety of items. Moreover, the widespread use of Braille language cannot be seen in Thailand and there are a lot of blinds that do not know the Braille. In general, the blind needs to ask for the help from staffs when they need to buy something in the convenience store. This situation makes the blind need to wait for a long time and could not get great service. Hence, the objective of this innovation is to test our innovative ideas by studying the buying behaviour of the blinds and developing the appropriated system from various factors relating to information receiving of the blinds. The system of this innovation must be easy-to-use for both the blinds and the staffs in the convenience store. This innovation can also help the blind themselves buy consumer goods in the convenience store by touching sensor that was installed in the price tags. This module will play the recorded guiding information to inform goods’ information such as brand, smell, taste, size and price. The process of this research gathered qualitative data from seven blinds as a focus group by both interviewing and observing. The results of the development concept of the interface system between blinds and convenience store founded that the suitable concept of communication for the goods list such as speed and quantity. The system is accurate and easy-to-use in providing information for the blinds when they buy consumer goods by themselves.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44654
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.731
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.731
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5587198920.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.