Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2522อาคารสถาบันวิทยบริการวีระ บูรณากาญจน์
2534ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2522หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2544สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2525สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2547ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2532มหาธีรราชานุสรณ์ 31สุมิตรา สงวนดีกุล
2545บทบาทของสถาบันวิทยบริการในการบริหารจัดการฐานข้อมูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2522นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมนัส บุญประกอบ; ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2547จุดอ่อนสถาบันวิทยบริการยุพิน จันทร์เจริญสิน