FACULTY OF LAW : [12] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2561มาตรการทางอาญาในการบำบัดฟื้นฟูและป้องกันการติดเกมในเด็กลลิต์ภัทร ช่วยคุ้ม
2561ปัญหาทางกฎหมายเรื่องหนี้ก่อนสัญญานัฐติยา ต้นตระกูลวาณิชย์
2561แนวทางในการพัฒนากระบวนการชี้ตัวผู้ต้องหาพิชญาภา เลอวงศ์รัตน์
2561ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา 181 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นพวรรณ เลาหบุญญานุกูล
2561การนำเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาธีรัช เทพรักษาใจ
2561บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษา รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนินทร์ อินทรปัญญา
2561ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้เข้าช่วยเหลือจากความรับผิดเพื่อละเมิดดุษฎี โสระธิวา
2561การรับรองและคุ้มครองสิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอตามกฎหมายไทยวิรัญญา ตินโนเวช
2561ปัญหาการตัดรายจ่ายทางธุรกิจกับรายจ่ายส่วนตัวที่มีลักษณะผสมของผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาจักรพันธ์ ตันทะรา
2561ที่มาของนายกรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการได้มาของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2560มัณฑิตา รัตนวิโรจน์
2561อำนาจของครูในการลงโทษนักเรียนและการใช้กำลังทางกายภาพในสถานศึกษาพชรพร พงษ์อาภา
2560การระงับข้อพิพาทการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามสัญญาจ้างภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐชวลิต สีหลิ่ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12