Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48313
Title: ความคิดทางเศรษฐกิจและสังคม ของ ผิน บัวอ่อน
Other Titles: The economic and social thought of Pin Boa-On
Authors: รังสิต ทองประคำ
Advisors: แล ดิลกวิทยรัตน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Lae.D@chula.ac.th
Subjects: ผิน บัวอ่อน, 2473-
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
สังคมนิยม
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม
เศรษฐศาสตร์สังคม
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดทางเศรษฐกิจและสังคมของปัญญาชนไทยผู้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของชีวิต ทั้งนี้ได้ศึกษาความคิดของนายผิน บัวอ่อน หนึ่งในปัญญาชนไทยดังกล่าว ผิน บัวอ่อน ได้รับการศึกษาและอิทธิพลทางความคิดในด้านสังคมนิยมจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากการไปอบรมที่สถาบันมาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นผินได้กลับมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาหนึ่งกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ค.ท.) ในฐานะหนึ่งในแกนนำพรรค จนกระทั่งผินถูกทางการจับกุม และแตกแยกทางความคิดกับ พ.ค.ท. ในที่สุด จากการศึกษาบทบาทชีวิตและผลงานของผินพบว่า ในช่วง ก่อนปี 2519 นั้น ผินมีแนวคิดที่ประสงค์ให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเดินตามแนวทางสังคมนิยมเช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่ผินได้รับอิทธิพลและประสบการณ์มา แต่ภายหลังความคิดของผินได้แปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม โดยยอมรับว่าสภาพสังคมแบบทุนนิยมจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและพัฒนาการตอ่ไปแต่ผินเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่สังคมอิ่มตัวแล้ว ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมก็จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สังคมในอุดมคติของผินยังคงยึดมั่นใน "สังคมนิยม" ที่ประสงค์ให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในชีวิต
Other Abstract: The purpose of this study is to analyze the thought on Thai economy and society of Mr.Pin Boa-on, Thai intellectual who expresses his wish that Thai society needs to be developed for the benefit of society as a whole and, in particular, for the well-being and a better quality of life of people from disadvantaged background. The factors that influenced Mr.Boa-on socialism ideology were his background at undergraduate level at Thammasat university, famous Thai political university, and his opportunity to participate in the course conducted at the Marxism-Leninism Institute in Beijing in the People’s Republic of China (PRC). After he had returned to Thailand from the PRC, he rejoined the Communist Party of Thailand (CPT) as core leader and conducted political activities against the government for a certain period of time until he was arrested and split up with the CPT due to difference in opinions. The information obtained from the study of his life and his works indicated that before 1976, he showed his willingness to transform Thai economy and society into socialism similar to Chinese socialism which had an impact on his socialism ideology. Later, his ideas had been changed due to the context of Thai society. He began to accept the need for and the development of capitalism. However, to his own belief, when capitalism society reaches its saturation point, the lower class wiss put on uprising demanding for the transformation of Thai society into the new state. Nevertheless, Mr.Boa-on still upholds his socialism ideology aiming at establishing a society in which every person is equal, opportunities.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539
Degree Name: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เศรษฐศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48313
ISBN: 9746339818
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rungsit_th_front.pdf701.19 kBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch1.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch2.pdf5.26 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch3.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch4.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch5.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch6.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_ch7.pdf847.12 kBAdobe PDFView/Open
Rungsit_th_back.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.