Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 53 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูงพรมงคล จิ้มลิ้ม
2553ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติอดิศักดิ์ ชัยธานี
2553ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรียอุษณี เอ่งล่อง
2559ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนอดิศร แซ่ลี้
2554จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยานุสรา ดลระหมาน
2554การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลกรกมล เนตรชลายุทธ
2557การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนศรุต ธีรสรเดช
2011Thermoresponsive polymer-stabilized gold nanoparticles for protein detectionKeerati Kusolkamabot
2014SYNTHESIS OF STYRENE BUTADIENE COPOLYMER/SiO2 AND POLYBUTADIENE/SiO2 NANOPARTICLES VIA DIFFERENTIAL MICROEMULSION POLYMERIZATIONThanyaporn Tancharernrat
2012Synthesis of poly(styrene-co-methyl methacrylate)/SiO₂ and polyisoprene/SiO₂ nanoparticles via differential microemulsion polymerizationAnong Kongsinlark