Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50870
Title: ผลของการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตก๊าซมีเทนและน้ำนม และการย่อยได้ของสารอาหารของแพะนมลูกผสมในเขตร้อนชื้น
Other Titles: Effects of cassava chip supplementation on ruminal fermentation, methane and milk production, and nutrient digestibility of crossbred lactating goat in the tropical region
Authors: ภานุมาศ คงปันนา
Advisors: จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Advisor's Email: Chackrit.N@Chula.ac.th,chackrit.n@chula.ac.th
Somchai.C@chula.ac.th
Subjects: แพะ
น้ำนมแพะ
แพะ -- อาหาร
แพะ -- ประสิทธิภาพอาหารสัตว์
Goats
Goat milk
Goats -- Food
Goats -- Feed utilization efficiency
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมมันสำปะหลังเส้น ต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร การหมักในกระเพาะรูเมน เมทาโบไลท์ของเลือด ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม และการผลิตก๊าซด้วยวิธี in vitro gas production technique (IVGPT) แพะนมพันธุ์ผสม (ซาเนน x พื้นเมือง) จำนวน 12 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 29 กิโลกรัม ช่วงให้น้ำนมมาแล้ว 35 วัน วางแผนงานวิจัยแบบเปลี่ยนสลับ (crossover design) เวลางานวิจัยช่วงละ 21 วัน โดย 14 วันแรกจะเป็นการปรับตัว และ 7 วันถัดมาจะเข้าสู่ช่วงเก็บข้อมูล อาหารทดสอบ 2 กลุ่ม ได้แก่อาหารทดสอบ 1 ได้รับหญ้าแพงโกลาเท่านั้น (สัดส่วน in vitro ของ Pangola:Cassava = 100:0) และอาหารทดสอบ 2 ได้รับหญ้าแพงโกลาและเสริมด้วยมันสำปะหลังเส้นที่ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว (สัดส่วน in vitro ของ Pangola:Cassava = 79:21) สัตว์ทุกตัวจะได้รับหญ้าแพงโกลาแบบไม่จำกัด (ad libitum) บันทึกน้ำหนักตัว ปริมาณการกินได้ น้ำนม มูลและปัสสาวะ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างอาหาร น้ำนม มูลและปัสสาวะ เก็บเลือดเพื่อวิเคราะห์หาค่าเมทาโบไลท์ของเลือด และ NEFA เก็บของเหลวในกระเพาะรูเมนเพื่อวิเคราะห์กรดไขมันระเหยง่าย วัดปริมาณก๊าซด้วยวิธี IVGPT และวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซมีเทนด้วยเครื่อง gas chromatography จากการศึกษาไม่พบค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม T1 และ T2 ในด้านเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ปริมาณการกินได้ สมดุลไนโตรเจน การย่อยได้ การหมักในกระเพาะรูเมน ระดับโปรตีนรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ BUN และ NEFA ในเลือด ผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบของ โปรตีน ไขมัน ของแข็งทั้งหมด ของแข็งที่ไม่รวมไขมันในน้ำนม และ 4%FCM แต่อาหารทดสอบ 2 ส่งผลทำให้ระดับกลูโคสในเลือด และองค์ประกอบแลคโตสในน้ำนมสูงกว่าอาหารทดสอบ 1 (p<0.05) นอกจากนี้พบว่าอาหารทดสอบ 2 มีปริมาณก๊าซรวมที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ค่า ME NEL และมีองค์ประกอบก๊าซมีเทน ที่สูงกว่าอาหารทดสอบ 1 (p<0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมมันสำปะหลังเส้นที่ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว สามารถใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต และแหล่งพลังงานสำหรับแพะนมที่ได้รับหญ้าแพงโกลาเป็นอาหารหยาบ โดยไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร และค่าการหมักในกระเพาะรูเมน แต่ไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้เลี้ยงแพะนม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่ไปกับการลดการผลิตก๊าซมีเทน
Other Abstract: The objective of this study was to determine cassava chip supplementation on feed efficiency, ruminal fermentation, blood metabolites, milk production and composition and in vitro gas production technique (IVGPT). Twelve crossbred dairy goats (Saanen x Native) with initial body weight of 29 kg and 35 d in milk were randomly assigned to a 2x2 crossover design. The experiment was 2 periods with the first 14 d for adaptation and the last 7 d for data collection. Two dietary treatments were composed of pangola hay and cassava chip at the ratios of 100:0 and 79:21 for T1 and T2, respectively. The pangola hay was fed ad libitum while the cassava chip in T2 was given about 0.5 %body weight (BW). Body weight, feed intake, milk yield, feces and urine were collected for analyze feed efficiency. Samples were determined their chemical compositions. Blood sample was analyzed for blood metabolites and non-esterified fatty acid. Ruminal fluid was collected to analyze volatile fatty acid (VFA) composition and gas production by IVGPT. The methane concentrations from IVGPT were determined by gas chromatography. Comparing T1 and T2, there were no significant differences in %BW change, feed intake, N balance, digestibility, VFA composition, blood metabolites (protein, triglycerides, blood urea nitrogen (BUN) and NEFA) milk yield and milk composition (protein, fat, total solids (TS), solid not fat (SNF) and 4%fat corrected milk (FCM)). Goats fed with T2 had higher blood glucose and milk lactose than those fed with T1 (p<0.05). Nevertheless, T2 had higher gas production at 24 and 48 hours, metabolizable energy, net energy lactation and methane composition than T1 (p<0.05). In conclusion, supplementation of cassava chip can be used as a carbohydrate and energy source for dairy goats fed on pangola hay without adverse effects on feed efficiency and ruminal fermentation. However, it was not suitable for raising dairy goats that aimed to enhance production and reduce methane emission at the same time.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: อาหารสัตว์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50870
Type: Thesis
Appears in Collections:Vet - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5675315031.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.