Sci - Research Reports : [407] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 407
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเออัมพร วิเวกแว่ว; วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน (Loxosceles rufescens (Dufour,1820) ในประเทศไทยชาลิสา หอมตระหลบ
2561การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการออกซิเดชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยความร้อนชัยเกษม ศิริสุขพงศา; ปิยพร โสเจยยะ
2561การพัฒนาอนุพันธุ์ของควิโนลีนเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดและแยกไอออนของโลหะออกจากน้ำเสียไชยวุฒิ สีชาลี
2551การใช้ RFLPs ของชิ้นส่วนบริเวณ nodD1 และ nodA ของไรโซเบียมถั่วเหลือง ระบุศักยภาพการตรึงไนโตรเจนกาญจนา ชาญสง่าเวช
2555การพัฒนาระบบคัดกรองที่ใช้ยีสต์เพื่อใช้ค้นหาสารยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุลี ยมภักดี; จิระพันธ์ กรึงไกร
2558โครงการการหาขอบเขตของตัวประกอบวัตถุเทาสำหรับหลุมดำแบบ Reissner-Nordstrom และ Schwarzschild-Tangherlini : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพชรอาภา บุญเสริม
2556ผลของกระบวนการอบแห้งต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากผลไม้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
2554การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัยมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์; อนวัช อาชวาคม
2555องค์ประกอบทางเคมีและแอกทิวิตีทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งจากผึ้งโพรง (Apis cerana) ชันโรง (Trigona laeviceps) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2560โครงการ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอน : รายงานวิจัยกานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
2555การศึกษาผลและกลไกการรักษาภาวะกระดูกพรุนของพืชสมุนไพรไทยกวาวเครือขาวในหนูแรท : รายงานวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
2555ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา : รายงานการวิจัยจิตรตรา เพียภูเขียว
2556ฐานข้อมูล : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2556กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-2 : พลวัตรของตะกอนบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล : รายงานวิจัยปัทมา สิงหรักษ์; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; สุชนา ชวนิชย์
2556บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ - 2: ชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2556การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2556การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-2 : ปัจจัยทางทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะบนพื้นผิว : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2556โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : สรุปผลการดำเนินงาน : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2556ความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในน่านน้ำไทย : 2-หมู่เกาะคราม : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 407