Sci - Research Reports : [394] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 394
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ฐานข้อมูล : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2556กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-2 : พลวัตรของตะกอนบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล : รายงานวิจัยปัทมา สิงหรักษ์; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; สุชนา ชวนิชย์
2556บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ - 2: ชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2556การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2556การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-2 : ปัจจัยทางทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะบนพื้นผิว : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2556โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : สรุปผลการดำเนินงาน : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2556ความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในน่านน้ำไทย : 2-หมู่เกาะคราม : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2556หนังสือทรัพยากรและคู่มือ : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2556การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะทะลุ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; รชตะ มณีอินทร์; จิรารัช กิตนะ; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; ธงชัย ฐิติภูรี; ศราวุธ โกมุทธพงษ์
2553โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญาโท - เอก (เล่ม 1) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 5 (ปีงบประมาณ 2553)กำธร ธีรคุปต์
2558การค้นหายีนที่ควบคุมโดยโปรตีนคัลมอดุลินในการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมของข้าว Oryza sativa L. : รายงานวิจัยธีรพงษ์ บัวบูชา; ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ; นุชนาถ วุฒิประดิษฐกุล
2557การค้นหายีนที่ควบคุมโดยโปรตีนคัลมอดุลินในการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมของข้าว Oryza sativa L. : รายงานวิจัยธีรพงษ์ บัวบูชา; ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ; นุชนาถ วุฒิประดิษฐกุล
2558ความหลากหลายทางชนิดของหิ่งห้อยนิเวศวิทยา การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย; องุ่น ลิ่ววานิช; นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558ฐานข้อมูล: 1. ฐานข้อมูลนกในเกาะแสมสาร 2. ฐานข้อมูลนกเทือกเขาตะนาวศรีพงชัย หาญยุทธนากร
2558ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558สุขภาวะ การเจริญเติบโต และสถานภาพประชากรของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย; ยุพาพร วิสูตร; ธฤษวรรณ ไตรจิตร์; รังษิมา ผิวผ่อง; รชตะ มณีอินทร์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์; พิชญุตม์ ฤกษนันทน์; พชร สิทธิชีวภาค
2558โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ระยะที่ 2) : รายงานผลการดำเนินงานนิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
2558บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ-4: ความสัมพันธ์ของอาหารที่มีต่อการผลิตสาร renieramycin : รายงานผลการดำเนินงานสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2558ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริธงชัย งามประเสริฐวงศ์; กษิดิศ ริสอน; ศักรินทร์ แสนสุข; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 394