Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51475
Title: รัสเซียในทศวรรษหน้า
Other Titles: Russia in the next decade
Authors: รมย์ ภิรมนตรี
Advisor's Email: Rom.P@Chula.ac.th
Subjects: รัสเซีย -- การเมืองและการปกครอง
รัสเซีย -- ประวัติศาสตร์
Issue Date: 2554
Publisher: ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Citation: วารสารรัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2, 1- 2 (2554), 189-210
Abstract: บทความนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้รัสเซียในอดีตจะมีความลึกลับซับซ้อนจนถูกขนานนามว่าอยู่ “หลังม่านเหล็ก” และแม้รัสเซียในปัจจุบันก็ยังคงมีความไม่โปร่งใสในหลายด้าน แต่ทว่าผู้เขียนได้คาดทำนายอนาคตของรัสเซียในทศวรรษหน้าในภาพกว้างๆ ไว้ ว่าไม่น่าจะแตกต่างจากปัจจุบันมากนัก โดยแยกพิจารณาเป็นประเด็นสำคัญดังนี้คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคงและต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ รัสเซียยังคงพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้แต่จะไม่อยู่ในระดับผู้นำทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะควบคุมเศรษฐกิจในลักษณะที่เรียกได้ว่า “ลัทธิทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) จะมีการสำรวจ ขุดเจาะและส่งออกน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและโลหะต่างๆ มากขึ้น ยังมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสคอร์รัปชั่น อาชญากรรม และจะมีปัญหาเรื่องการซื้อขายและการส่งออกพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการเมือง ยังคงมีเสถียรภาพ กลุ่มอำนาจยังเป็นกลุ่มเดิมโครงสร้างทางการเมืองตามแบบประชาธิปไตยตะวันตกยังไม่สมบูรณ์ และการเมืองยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ภาคการเมืองกับภาคธุรกิจจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้านสังคม ปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือการลดลงของประชากร ปัญหาสุขภาพจะมีมากขึ้นจากนโยบายสังคมและสาธารณสุขที่ล้มเหลวจนส่งผลทำให้คุณภาพของประชากรลดลง รัฐบาลรัสเซียยังต้องแก้ปัญหาความยากจนและที่พักอาศัยต่อไป ปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างประเทศจะมากขึ้น ในขณะเดียวกันชาวรัสเซียก็ยังคงไปท่องเที่ยว ลงทุนและอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ด้านความมั่นคง รัสเซียยังคงมีปัญหาภายในประเทศกับมุสลิมหัวรุนแรงที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ส่วนปัญหาภายนอกประเทศจะมาจากการรุกล้ำเขตอิทธิพลของรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกาและนาโต ด้านศักยภาพทางการทหารรัสเซียยังคงฝากความมั่นคงของประเทศไว้กับอาวุธยุทธศาสตร์แทนการพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพโดยรวม ด้วยมั่นใจว่าตนเองผลิตอาวุธขายเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอยู่แล้ว การซื้ออาวุธเข้าประจำการจึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ด้านการต่างประเทศ รัสเซียยังคงจัดให้สหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปรหลักในนโยบายต่างประเทศของตน จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ กับประเทศเครือรัฐเอกราชและสหรัฐอเมริกา แต่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกกลุ่ม “บริคส์”
Other Abstract: This article points out that though in the past Russia was often clouded in mystery and thereby dubbed a country behind the “iron curtain”, today, despite its existing lack of transparency in many respects, country has significantly changed. The author has predicted that in the next decade Russia, in its general profile, is unlikely to change much from its present conditions. Its future developments in the economic political, social, security and foreign policy areas have been projected as follows. In the economic area Russia will continue to grow but its economy will not become as large as the large as the world’s leading economies. The government will direct its economic development along the line of state capitalism. Its main economic activities will include the exploration, drilling, and export of oil and natural gas, together with further exploitation of mineral resources. The country will continue to be plagued with the problems of corruption, lack of transparency, economic crimes, and energy trade with the neighboring countries. In the political sphere, Russia will remain stable with today’s ruling elite still in power. The political structure based on the western democratic model will be as it is today, that is, not functioning particularly smoothly. Russian politics will not be sufficiently developed with politics and business working in close relationship. In the social sector the most serious problem is the declining population growth. Health problems will increase as a result of the failure of the social and public health policies that has already affected the quality of the population. The Russian government still needs to solve problems of poverty, housing and the rise in the number of foreign workers. At the same time, Russian people will continue to go on foreign trips, engage in investment abroad, and take residence in foreign lands in larger numbers. In the security sphere Russia will still need to cope with Muslim secessionism. Externally, the country will continue to face the encroachments on Russian spheres of influence by the United States and NATO. Its military capabilities will continue to rest with its strategic weapons rather than the overall development of its armed forces. As a major producer and exporter of weapons, arms purchase is not a matter of urgency. In foreign affairs Russia will still regard the United States as the main factor affecting its foreign policy. It will also have to face the need to settle interests with the United States as well as CIS countries, but will maintain good relations with the other three members of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) group.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51475
ISSN: X000-059X
Type: Article
Appears in Collections:Arts - Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rom_Ph_Art_54_1n.pdf996.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.