Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52003
Title: การศึกษาการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Other Titles: A study of the administration of Chulalongkorn University health promotion project
Authors: เอกฉัตร คลี่ขจาย
Advisors: เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Advisor's Email: Tepprasit.G@chula.ac.th
Subjects: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกาย
การส่งเสริมสุขภาพ
Chulalongkorn University -- Health promotion services
Health promotion
Exercise
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านทรัพยากรบริหาร กระบวนการบริหาร และผลการดำเนินงานของโครงการบ้านนี้มีสุข ระยะที่ 1 และโครงการบ้านนี้มีสุข กำลัง 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์และการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็น คณะกรรมการบริหารโครงการบ้านนี้มีสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน และคณะทำงานภายในโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งโครงการบ้านนี้มีสุข ระยะที่ 1 จำนวน 43 โครงการ และบ้านนี้มีสุขกำลัง 2 จำนวน 41 โครงการ เลือกโครงการละ 1 คน รวม 84 คน และใช้แบบสำรวจเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเอง นำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษามานำเสนอในรูปแบบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า 1. ทรัพยากรบริหาร ประกอบด้วย ด้านบุคลากร มีจำนวนเพียงพอ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงาน ด้านการเงินและงบประมาณ มีงบประมาณเพียงพอจนเสร็จสิ้นโครงการ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวนเพียงพอ มีความสะดวกสบาย และมีคุณภาพ และด้านการจัดการ มีการวางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน 2. กระบวนการบริหารโครงการ มีการดำเนินงานดังนี้ การวางแผน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ การจัดองค์กร มีการกำหนดโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การบริหารบุคคล มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถให้ตรงกับงานที่ทำ การอำนวยการ มีการสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับหน้าที่หลัก และสั่งงานด้วยวาจาในงานเร่งด่วน และการควบคุม มีการควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ และประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 3. ผลการดำเนินงานของโครงการบ้านนี้มีสุข ระยะที่ 1 สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่พบว่ายังมีปัญหาด้านข้อมูลสุขภาพในการกำหนดทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ การบริหารงบประมาณ การติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เพียงพอ และความร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ส่วนผลการดำเนินงานของโครงการบ้านนี้มีสุข กำลัง 2 ประสบผลสำเร็จในการเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบงานของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อความยั่งยืนของความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ทรัพยากรบริหารและกระบวนการบริหารสามารถทำให้โครงการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผลการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นแบบอย่างการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
Other Abstract: In this research, the purposes of the research is to study about the administration of Chulalongkorn University health promotion project (CU HPP) that involve with administrative resources and process through the outcomes of the project in phase 1 and phase 2. The study has used qualitative research method by synthesis data that concerned with health promotion project after that interview and survey with the sample group, that chosen 2 members from boards of administration were also attended and administrative officer of this project in phase 1 and phase 2. In phase 1, chosen 1 officer in each project from 43 projects. In phase 2, chosen 1 officer in each project from 41 projects. And then using empirical survey by analysis and synthesis the collected data that present in the essays. The study results were shown as follows: 1.Administrative resources of CU HPP consist of 4Ms. Man (1M), employee who has knowledge and specialty in their work. Money (2M), financial management that has enough budget through the project. Material (3M), equipment which is sufficient to provide service. Management (4M) that has planning, implementation and monitoring through the project. 2.Administrative process (POSDC) constitute of Planning (P) is logical and systematic. Organizing (O) is clarifies to divide person into the organization charge. Staffing (S) that hiring person who has ability that suite for the qualification. Directing (D) has clear and direct assignment. Controlling (C) has monitoring, reporting and also evaluation through the project. 1.Output of CU HPP, in phase 1 the proceed was direct responded to target group demand but has problem within internal and external such as lacking of health information, financial management problem, co-ordination within each internal section did not good enough and not enough time to proceed, and also had not enough collaboration from external section. On the otherwise, in phase 2 Chulalongkorn University was succeed in a University health promotion model through Chulalongkorn's health promotion system that lead the university to the one of a University health promotion model. The administrative resources (4Ms) and administrative process (POSDC) are important factors that made the project succeeded, resulting in leading Chulalongkorn University to be a University of health promotion model and made satisfaction throughout the participants. As a result, Chulalongkorn University will be the model of a University of health promotion to other Universities.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์การกีฬา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52003
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.2153
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2011.2153
Type: Thesis
Appears in Collections:Spt - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekkachat_kl.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.