Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52046
Title: อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย
Other Titles: Cultural identity of Ukraine a clash between the Ukrainization process and a nostalgic russification
Authors: ณัฐนันท์ คุณมาศ
Email: kn0908@hotmail.com
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Subjects: วัฒนธรรมรัสเซีย
อัตลักษณ์ชาติพันธ์
ยูเครน
วัฒนธรรมยูเครน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Issue Date: 2555
Publisher: มหาวิทยาลัยบูรพา
Citation: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20, 33 (ม.ค.-มิ.ย 2555) : 1-17
Abstract: บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง “ยูเครนกับตัวแบบ CAGE: การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทย” งานวิจัยฉบับเต็มได้ใช้ตัวแบบวัดระยะห่าง CAGE ที่พัฒนาโดยปันกาจ เขมวัด (Pankaj Ghemawat) เพื่อประเมินโอกาสและสร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์กับยูเครน การพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ประเทศตลาดใหม่นี้ภายหลังการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต ในส่วนบทความวิจัยนี้จะเสนอเฉพาะปัจจัยแรกของตัวแบบ CAGE คือปัจจัยทางวัฒนธรรม (C-Culture) ในยูเครน ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครนเป็นการต่อสู้กันระหว่างการดิ้นรนเพื่อการนิยามตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งชาติของยูเครน (Ukrainization) ในบริเวรณตะวันตกและตอนกลาง กับความพยายามที่จะหวนกลับคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซียและโซเวียต (Russia Nostalgic/Sovietphile) ในบริเวณตะวันออกและตอนใต้ โดยบทความนี้จะนำเสนอการต่อสู้ดังกล่าวผ่านการก่อตัวทางวัฒนธรรมของยูเครน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งชาติกับการเมืองในยูเครน และผ่านทางภาษากับการเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในยูเครน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่ากลุ่มยูเครนและรัสเซียมีทัศนคติต่อกันในเชิงค่อนข้างลบ อย่างไรก็ตามทัศนคติดังกล่าวในระดับพลเมืองไม่ได้สร้างความขัดแย้อันก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ชนชั้นนำมักใช้ประเด็นความแตกต่างดังกล่าว เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการมืองของตน
Other Abstract: This research article is a part of the academic research entitled “Ukraine and the CAGE Model: An International Political Economy Analysis for Thailand’s Market Access Strategies into an Emerging Economy” In a complete version of this research, it has adopted CAGE Distance Model developed by Pankaj Ghemawat so as to assess all possible contingencies and to propose suggestions associated with facilitating relation with Ukraine. Thailand’s entry into this new-emerging market country after the collapse of the Soviet Union can be both a challenge and an opportunity at the same time. This article only puts an emphasis on the first component of Ghemawat’s theoretical concept, a Cultural Distance (C-Culture). Cultural identity of Ukraine is caught up in between two paths. The first one is an attempt to preserve a national identity of Ukraine or euphemistically called Ukrainization in the Western and Central areas. The second is a Russification, yearning for an old-time identity of the Soviet Union in the Eastern and the Southern areas. This article would give the images of a struggle between the two opposing forces via cultural formulation with the Ukrainian society, the correlation between national identity and politics, and the language and the obstacles regarding the construction of identity in Ukraine. The study reveals that even though the Ukrainian and the Russian blocs have a seemingly negative view of each other, the enmity among the civilians does not provide an unbearable tension which leads to a bitter antagonism and inflexible positions. However, it is likely that the elites have recourse to this schism in order to serve their political advantages.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52046
ISSN: 0858-4540
Type: Article
Appears in Collections:Pol - Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natthanan_Ku_Art55.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.