Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52928
Title: บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
Other Titles: The role of cross-border alternative media in Thailand in the democratization process of Myanmar : a case study of the Salween Post Journal and Salween News Online Website
Authors: ปุญญวันต์ จิตประคอง
Advisors: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Advisor's Email: Pitch.P@Chula.ac.th
Subjects: สื่อมวลชนกับชนกลุ่มน้อย -- พม่า
การพัฒนาประชาธิปไตย -- พม่า
ชนกลุ่มน้อย -- พม่า
สื่อทางเลือก
อุดมการณ์ทางการเมือง
Mass media and minorities -- Myanmar
Democratization -- Myanmar
Minorities -- Myanmar
Alternative mass media
Political ideologies
Issue Date: 2556
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ของผู้ผลิตสื่อ บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนเพื่อสื่อสารเรื่องชนกลุ่มน้อยพม่า และบทบาทของสื่อทางเลือกในการต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยพม่า โดยศึกษาวิจัยจากสื่อประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553-2555 โดยได้เก็บข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร และภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ และนำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา ในเชิงของการตีความ โดยใช้ตารางแจกแจงเป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย กรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ได้สะท้อนอุดมการณ์ประชาธิปไตยของผู้ผลิตสื่อที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์พม่า ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ไทใหญ่ โรฮิงยา และคะฉิ่น เห็นได้จากการสะท้อนให้เห็นประเด็นความรุนแรง ความเลวร้าย ความยุติธรรม และปัญหาเชิงนโยบายในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้สื่อทั้งสองประเภทจึงกลายมาเป็นสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเรื่องชนกลุ่มน้อยพม่า 3 ประการคือ การสร้างพื้นที่ในการสื่อสาร การเป็นปากเสียงในการเรียกร้อง และการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์พม่า นอกจากนี้สื่อทั้งสองประเภทยังมีบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองให้กับชนกลุ่มน้อยพม่าในระดับหนึ่ง ในฐานะเป็นสื่อทางเลือกที่นำเสนอข้อเท็จจริงเป็นภาษาไทย และอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ส่งผลให้สื่อดังกล่าวกลายเป็นสื่อที่ถูกเลือกนำไปศึกษา อ้างอิงในเนื้อหา เอกสารตำรา หนังสือวิชาการ บทความข่าว และสื่ออื่นๆ ดังนั้นจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองในระดับเล็กๆ ที่สามารถขยายกว้างออกไปโดยกลุ่มผู้ใช้สื่อ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สนใจเรื่องพม่า และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
Other Abstract: This research applies qualitative research method aiming to study ideology of media ownership and the role of cross-border alternative media, to communicate about minorities in Myanmar. This media is tool for fighting over political struggle among ethnic minorities in Myanmar’s democratization. The case study of Salween Post journals and Salween News Online website between 2010 and 2012 shows that the cross-border alternative media reflects an ideology of media ownership in establishing justice to Myanmar's ethnic minorities ; i.e. Karen, Taiyai, Rohingya, and Kachin. Both Salween Post journal and Salween News Online website reveal problems and impacts occurring to Myanmar’s ethnic minorities such as violence, unfairness, as well as policy problems. Hence, alternative media, Salween Post journal and Salween News Online website noticeably has important roles in communication about minorities in Myanmar in three issues: constructing the area of communication, increasing voice of the voiceless groups, and understanding Myanmar's ethnic minorities’ situation. Both alternative media supportively pave way for an involvement of ethnic minorities in political activities especially political struggles in their country. These media are also intended to reach various audiences in Thailand as their publications are in Thai language and their publications are readily available in every university in Thailand. Moreover, their online data is simply accessed. Unsparingly, both Salween Post journal and Salween News Online website become most popular used in studying, referencing in academic documents as well as other media. Predictably, to some certain degree, both Salween Post journal and Salween News Online website have significant roles in tackling political struggle in Myanmar and eventually become substantial foundation for other users such as students, professor, academic, humanitarian organizations, and those who are interested in Myanmar studies
Description: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Degree Name: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การปกครอง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52928
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1853
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.1853
Type: Thesis
Appears in Collections:Pol - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
punyawan_ji.pdf8.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.