Vet - Research Reports : [183] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 183
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Study the filaggrin, involucrin and SPINK5 gene expression in canine atopic dermatitisGunnaporn Suriyaphol
2555การศึกษาการติดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอที่เพาะแยกจากเป็ดและสุกรในนกกระทา : รายงานวิจัยคณิศักดิ์ อรวีระกุล
2555บทบาทของยุงพาหะนำโรคและสัตว์เลี้ยงในระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาสนธยา เตียวศิริทรัพย์
2557การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล; อังคณา ตันติธุวานนท์; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; อรรถพล มาดาป้อง
2557การใช้ competitive exclusion (CE) ในการป้องกัน การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในสัตว์ปีก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2013In vitro differentiation of mesenchymal stem cells from dental and oral tissues into Islet-like cell clusterPiyarat Chansiripornchai; Thanaphum Osathanon
2558การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2557การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกร ในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2553ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรกมงคล เตชะกำพุ; ปราจีน วีรกุล; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร; วินัย แก้วละมุล
2552ลักษณะทางคาริโอไทป์ ชีววิทยาโลหิต และไซโตเคมี ระดับมหภาค และระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนของเม็ดเลือดในเต่าบัว (Hieremys annandalii) ของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์นันทริกา ชันซื่อ; อัจฉริยา ไศละสูต; สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช; นงนุช อัศววงศ์เกษม
2552การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ : รายงานการวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล; ชัชรี เหล็งขยัน
2551การตรวจโลหะหนักปรอท ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนและจีน Metallothionein ในปลานิลอนุเทพ รังสีพิพัฒน์; อรัญญา พลพรพิสิฐ; นพดล พิฬารัตน์
2558การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเยื่อบุมดลูกสุกรทดสอบความแตกต่างการตอบสนองต่อพีอาร์อาร์เอสไวรัสสายพันธุ์ชนิดรุนแรงต่างกัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธาสินี ปุญญโชต; ฉัตรศรี เดชะปัญญา; สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
2554การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทย ในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย; พรชลิต อัศวชีพ
2554การศึกษาอินทริกรอนส์ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2558การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์อัจฉริยา ไศละสูต; ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล; เดชธชัย เกตุพันธุ์; อลงกรณ์ พิมพ์พิณ; วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2554การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีน NSP-2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่แยกได้จากสุกรที่ติดเชื้อร่วมของสายพันธุ์อเมริกาเหนือและยุโรปเดชฤทธิ์ นิลอุบล; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ; กัญจน์ เตมียะเสน
2560โครงการ : โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อลงกร อมรศิลป์
2551การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง : A Placebo-controlled Double-blind Studyรสมา ภู่สุนทรธรรม; สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา; คณิศักดิ์ อรวีระกุล; สันนิภา สุรทัตต์; ศิรินทรหยิบ โชคอนันต์; พินิจ ภู่สุนทรธรรม; เดชฤทธิ์ นิลอุบล; จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 183