Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56664
Title: กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอล
Other Titles: Decision process and the influence of personal and mass media on the football gambler stopping football gambling
Authors: วริทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล
Advisors: กาญจนา แก้วเทพ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: kkaewthep@hotmail.com
Subjects: การตัดสินใจ
การโน้มน้าวใจ
ฟุตบอล -- การพนัน
Decision making
Persuasion (Psychology)
Soccer -- Betting
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอล ปัจยที่มีผลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอล อิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลและเนื้อหาสารของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่ม ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่เคยเล่นการพนันฟุตบอลแต่ปัจจุบันเลิกเล่นการพนันดังกล่าวแล้วจำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ขั้นตอนการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของประชาชนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรับรู้ปัญหาและขั้นเกิดความเปลี่ยนแปลง 2) ขั้นการเกิดสำนึก 3) ขั้นเลือกแนวทางปฏิบัติ และ 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลมี 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) การแพ้พนันบ่อยครั้งและปัญหาทางการเงิน 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลมี 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) การแพ้พนันบ่อยครั้งและปัญหาทางการเงิน 2) ผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำรงชีวิต 3) ความเชื่อทางศาสนา 4) ปัญหาการทำงานหรือการเรียน 5) การได้เห็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของผู้อื่น 6) ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 7) การไม่มีช่องทางการเล่นพนันที่สะดวก 3. สื่อบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ แต่มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างได้ส่วนหนึ่ง โดยสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ในกรณีของสื่อมวลชน สื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนให้เลิกเล่นการพนันฟุตบอลได้แก่โทรทัศน์ โดยมีอิทธิพลใน 4 ลักษณะคือ 1) เป็นผู้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของการพนันฟุตบอล 2) เป็นผู้สนับสนุน 3) มีอิทธิพลโดยตรง และ 4) มีอิทธิพลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ส่วนภาพยนตร์มีอิทธิพลใน 2 ลักษณะคือ 1) กระตุ้นการรับรู้และความรู้สึก และ 2) เป็นตัวอย่างสะท้อนภาพชีวิตจริง ในขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนให้เล่นการพนันฟุตบอลคือหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลใน 3 ลักษณะคือ 1) ทำให้แสวงหาข้อมูลได้ยากขึ้น 2) มีอิทธิพล โตรงตรง และ 3) มีอิทธิพลขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 4. เนื้อหาสารที่มีอิทธิพลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลได้แก่ เนื้อหาสารที่ 1) แสดงประสบการณ์ตรงของตัวเองหรือชีวิตจริงของผู้อื่น 2) ทำให้รู้สึกสำนึกได้/คิดได้ 3) แสดงความห่วงใย ความเข้าใจ ความรัก และมีเหตุผล 4) แสดงความเสียใจ 5) ชี้ให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล และ 6) แสดงความโกรธ
Other Abstract: The objectives of this qualitative research are to study the stages of the stopping of football gambling, the factors affecting the stopping of football gambling, the influence of personal and mass media on the stopping of football gambling, and their messages influencing the stopping of football gambling of the football gamblers. The in-depth interviews of 25 ex-football gamblers were conducted. The key findings can be summarized as follows: 1. The stages of stopping football gambling are divided into 4 stages: 1) perception of problems and changes, 2) consciousness, 3) selection of performance and 4) action. 2. There are seven factors influencing the stopping of football gambling including 1) frequency of loss and financial problem. 2) severe effect on daily life. 3) religious faith, 4) working or studying problems, 5) perception of other people’s bad experiences, 6) stricted law enforcement, and 7) inconvenient way for gambling. 3. Personal media do not have influence on the majority of the samples in stopping football gambling but have influence on the minority. The most influential one is family members especially father and mother. For mass media, ones that present information to encourage the stopping of football gambling are television and movie. The influences of television are in 4 aspects: 1) reflect the facts of football qambling, 2) be an agent of reinforcement, 3) be direct influence, and 4) influence by conditions. The influences of movie are in 2 aspects: 1) motivate awareness, and 2) present the real life. Meanwhile, mass media that do not present information to encourage football gambling are newspaper and other types of media. Their influences are in 3 aspects: 1) limit accessibility to information, 2) be direct influence, and 3) influence by condition. 4. Messages influencing the football gamblers to stop football gambling are those that 1) present real experiences, 2) make them repent, 3) present concern, understanding, love and reasoning, 4) regret, 5) bad impact of the gambling, and 6) anger.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตรพัฒนาการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56664
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
varidhi_on_front.pdf957.04 kBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_ch1.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_ch2.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_ch3.pdf777.99 kBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_ch4.pdf6.3 MBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_ch5.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open
varidhi_on_back.pdf912.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.