Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56945
Title: สำนึกทางการเมืองและสังคมอินเดียในนวนิยายของนยันตารา ซาห์คัล
Other Titles: Indian political and social consciousness in Nayantara Sahgal's novels
Authors: จารุรัตน์ เทศลำใย
Advisors: อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
Advisor's Email: Anongnart.T@Chula.ac.th
Subjects: ซาห์คัล, นยันตารา, ค.ศ. 1927-
นวนิยายอินเดีย -- ประวัติและวิจารณ์
อินเดีย -- การเมืองและการปกครอง
อินเดีย -- ภาวะสังคม
Sahgal, Nayantara, 1927-
Indic fiction -- History and criticism
India -- Politics and government
India -- Social conditions
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิเคราะห์วรรณกรรมของนยันตารา ซาห์คัล 3 เรื่อง ได้แก่ This Time of Morning, Rich Like Us และ Mistaken Identity เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของสำนึกทางการเมืองและสังคมในซาห์คัล ที่มีส่วนในการประพันธ์นวนิยาย ช่วงทศวรรษ์ที่ 1930 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอินเดียมากที่สุดช่วงหนึ่ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างรณรงค์ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ เหตุการณ์ระหว่างนั้นกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับนักเขียนชาวอินเดียร่วมสมัย นวนิยายจึงกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสังคม อีกทั้งกระตุ้นเตือนประชาชนให้ร่วมเรียกร้องเอกราชด้วยกัน และนยันตารา ซาห์คัลก็เป็นนักเขียนชาวอินเดียคนหนึ่งในช่วงนั้น นยันตารา ซาห์คับเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงของนักการเมือง ได้รับการศึกษา ทำงานในแวดวงการเมืองก่อนที่จะมาเป็นนักหนังสือพิมพ์ อีกทั้งเป็นคนสนิทของนักการเมืองอินเดียที่สำคัญๆ ร่วมสมัย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยก่อให้เกิดสำนึกทางการเมืองและสังคมทางการเมือง และเป็นแรงผลักดันให้นางเขียนนวนิยายโดยใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นภูมิหลัง จากการวิเคราะห์นวนิยายทั้ง 3 เล่ม ทำให้ผู้วิจัยพบว่าสำนึกทางการเมืองและสังคม ทำให้ผู้ประพันธ์บันทึกและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมร่วมสมัยในรูปแบบนวนิยาย ด้วยมุมมองของที่ต่างออกไปจากนักเขียนอินเดียคนอื่นในช่วงเดียวกัน เนื่องจากการเป็นคนในครอบครัวนักการเมืองและการเป็นนักหนังสือพิมพ์ ทำให้เธอสามารถเข้าถึงสภาพการณ์ทางการเมืองอย่างที่นักเขียนคนอื่นไม่อาจทำได้ สำนึกทางการเมืองและสังคมยังกระตุ้นให้ผู้ประพันธ์สะท้อนภาพสังคมอินเดียในมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วรรณะ และเพศสภาวะ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมทั้ง 3 เล่มของนยันตารา ซาห์คัล ทำให้เห็นว่าสำนึกทางการเมืองและสังคมทำให้ผู้ประพันธ์สนใจการเมืองและสังคมอินเดีย ในแง่มุมที่หลากหลายและลึกซึ้ง นับตั้งแต่ช่วงก่อนเอกราชจนถึงหลังเอกราชอย่างละเอียดละออ จนทำให้ผู้อ่านเห็นสภาพ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการเมืองและสังคมช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี
Other Abstract: To analyze Nayantara Sahgal's 3 novels as followed: This Time of Morning, Mistaken Identity, and Rich Like Us on how political and social consciousness have influence on her writing. The 1930's was one of the most turbulence periods in Indian history. Political activists were fighting to liberate the nation from English colonizers. Many of events during that period became abundant sources for comtemporary writers. Novels were used as tools to express ideas about politics and society, as well as to stimulate the public to join in the liberation movement. Nayantara Sahgal, too, was one of the poets during that time. Nayantara Sahgal was born in an upper class family, which many members of the family participated in politics. Prior to her career as a journalist, Sahgal's field of study and work was related to politics, which allowed her to gain acquaintance with many powerful politicians of that time. From the study of the 3 novels written by Shagal, political and social consciousness played an important role in inspiring the novelist to record and to criticize major incidents during that time in a form of novels with different point of view from her counterparts. In addition, her family and work background advantaged her to understand the political situation at that time in a way that no other poets did. Also the political and social consciousness motivated Sahgal to put across her ideas about religion, cast and sexual inequality from various viewpoints. Moreover, the study of Nayantara Sahgal's novels also portrayed that her interest in political and social consciousness enthuse her to learn about Indian political and social events in depth from a diverse point of view both before and after the country was liberated from England. Her analysis thus resulted in a very illustrative picture of Indian political and social situations and problems during the 1930-1970's.
Description: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วรรณคดีเปรียบเทียบ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56945
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jarurat_th_front.pdf839.8 kBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_ch1.pdf568.42 kBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_ch2.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_ch3.pdf13.6 MBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_ch4.pdf9.31 MBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_ch5.pdf576.36 kBAdobe PDFView/Open
jarurat_th_back.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.