Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57030
Title: ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวไทยภูเขาตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์
Other Titles: Education strategy for Thai hill tribe development based on symbolic interactionism
Authors: ชิตชยางค์ ยมาภัย
Advisors: ชนิตา รักษ์พลเมือง
ภัททิยา ยิมเรวัต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: chanita.r@chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
Subjects: ชาวเขา -- ไทย -- เชียงใหม่
การสื่อทางภาษาพูด
การศึกษา -- การพัฒนา
Hill tribes -- Thailand -- Chiang Mai
Oral communication
Education administration
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งศึกษากระบวนการทางการศึกษาและการพัฒนาของชาวไทย ภูเขากลุ่มละว้าและกะเหรี่ยง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้านการพัฒนาระหว่างผู้กระทำต่างๆ กับชาวไทยภูเขา 2) วิเคระห์กระบวนการ ทางการศึกษาในการสื่อความหมายของคำว่า "การพัฒนา" และ 3) นำเสนอยุทธศาสตร์การใช้การศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในระดับพื้นที่ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์เป็นกรอบในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักพัฒนาใช้ความหมายการพัฒนาของรัฐซึ่งเน้นการทำให้ ชาวไทยภูเขาสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย มีความเป็นพลเมืองไทย มีพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ในขณะที่ชาวไทยภูเขาให้ความหมายการพัฒนาเป็นการช่วยกันทำงานและปรับปรุงสภาพ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น กระบวนการทางการศึกษาในการถ่ายทอดความหมายของคำว่า "การพัฒนา" ที่ใช้ในระบบโรงเรียน พบว่า ครูมีอำนาจเต็มในการควบคุมจัดการเรียนการสอน และมีการแบ่งแยก ชัดเจนระหว่างความรู้ทางการกับความรู้ท้องถิ่น ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า ผู้สอนและ นักพัฒนามีการผสมผสานความรู้ทางการกับความรู้ท้องถิ่น สำหรับการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่ เป็นการถ่ายทอดความรู้ของท้องถิ่นกับการดำเนินการชีวิตประจำวัน การรับรู้ความหมายด้านการ พัฒนาช่วยให้ชาวไทยภูเขาสามารถยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และทำให้นักเรียน ชาวไทยภูเขา สามารถกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยได้ดีขึ้น แต่ก็อาจทำให้แปลกแยกจากเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงควรเน้นการทำให้ชาวเขามีความเป็นพหุเอกลักษณ์เพื่อ ที่จะได้อยูร่วมกับคนในสังคมไทยโดยไม่แปลกแยกจากกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง
Other Abstract: This qualitative research was conducted to study the education and development process of Lawa and Karen in Tambon Panghinfon, Amphoe Mae Chaem, Chiang Mai Province. The objectives were 1) to analyze the interactions in development among various actors and the hill tribes, 2) to analyze the educational process in transmitting the meaning of 'development', and 3) to propose the education strategy as a development tool at the local level. Symbolic Interactionism was employed in data analysis. The research found that both teachers and development workers used official meaning of development which emphasized ability to communicate in Thai, being a Thai citizen, and having the behavior related to conservation of natural resources while the hill tribes perceived development as helping each other work and improve their living conditions. The meaning of 'development' was transmitted in schools by the teachers who had full control over pedagogical practices; and, there was a clear separation between offcial and local knowledge. The non-formal education instructors and development workers would integrate official and local knowledge while knowledge about everyday life was mainly transmitted in the informal education. Recorgnizing the meaning of development would enable the hill tribes to upgrade their socio-economic status. Also, it would enable their children to live along with the Thai society but they might be alienated from their own ethnic groups. Education strategy should aim multi-identity of the hill tribes so that they would be able to live in harmony with the Thai and not alienated from their ethnic identities.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: พัฒนศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57030
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jitjayang_ya_front.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch1.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch2.pdf5.76 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch3.pdf816.82 kBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch4.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch5.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch6.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch7.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_ch8.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
jitjayang_ya_back.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.