Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57103
Title: การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Other Titles: Selective carbon dioxide greenhouse gas capture from H2-rich stream on amine-functionalized clay solid sorbents
Authors: ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Subjects: ภาวะโลกร้อน
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก -- การดูดซึมและการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ -- การดูดซึมและการดูดซับ
Global warming
Greenhouse effect, Atmospheric
Greenhouse gases -- Absorption and adsorption
Carbon dioxide -- Absorption and adsorption
Issue Date: 2559
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวดูดซับไฮโดรทาลไซต์ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตและฟังก์ชันด้วยเตตระเอทิลีนเพนตะมีนที่ปริมาณโดยมวลต่างๆ และเพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้ค่าความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดด้วยการออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน และการหาพื้นที่ผิวจำเพาะหรือบีอีที สภาวะการดูดซับ/คายซับของคาร์บอนไดออกไซด์ดำเนินการภายใต้ความดันบรรยากาศและสภาวะที่แห้ง เพื่อประเมินระดับความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญที่มีต่อค่าความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลตอบสนอง ผลกระทบหลักทั้งสี่ที่ถูกเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ปริมาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ (ร้อยละ 30-50 โดยมวล) ปริมาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับ (ร้อยละ 0-10 โดยมวล) อุณหภูมิการดูดซับ (60-100 องศาเซลเซียส) และความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (ร้อยละ 10-30 โดยปริมาตร) และอันตรกิริยาของผลกระทบหลัก ได้ถูกวิเคราะห์ด้วยการออกแบบ 24 แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ ซึ่งพบว่า ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มค่าในแต่ละผลกระทบหลักทั้งสี่ ซึ่งอธิบายได้ว่า ผลกระทบหลักทั้งสี่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สภาวะที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้ค่าความสามารถในการดูดซับที่สูงที่สุดโดยใช้การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง อยู่ในช่วงของปริมาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับร้อยละ 43-47 โดยมวล ปริมาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับร้อยละ 4-8 โดยมวล อุณหภูมิ 86-94 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 30 โดยปริมาตร ซึ่งค่าความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้อยู่ในช่วง 5.6-6.0 มิลลิโมลต่อกรัม จากการทดสอบความคงทนของตัวดูดซับ พบว่า ตัวดูดซับมีความเสถียรตลอดช่วงการทำงานภายใต้สภาวะที่ศึกษา
Other Abstract: The aim of this study was to synthesize the sodium dodecyl sulfate (SDS)-treated hydrotalcite (HT) functionalized with different loading of tetraethylenepentamine (TEPA) and to find the optimized CO₂ adsorption capacity via statistical design and analysis. The TEPA-SDS/HT sorbents were characterized by X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectrometry, CHN analysis and Brunauer-Emmet-Teller. The condition of CO₂ adsorption/desorption was performed under atmospheric pressure and dry basis. The main factors, which were of TEPA loading (30-50% (w/w)), SDS loading (0-10% (w/w)), adsorption temperature (60-100 °C), and CO₂ concentration (10-30% (v/v)), and their interactions were used to evaluate a significant influence on the CO₂ adsorption capacity by using a full 24 factorial design. The CO₂ adsorption capacity increased as each of these four main effects increased, suggesting that the four main effects had a positive influence on the CO₂ adsorption. The optimal condition for CO₂ adsorption on TEPA/HT obtained by a response surface method (RSM) was TEPA loading of 43-47% (w/w), SDS loading of 4-8% (w/w), adsorption temperature of 86-94 °C, and CO₂ concentration of 30% (v/v). The maximum CO₂ adsorption capacity was around 5.6-6.0 mmole g-1. The CO₂ adsorption/desorption cycle tests indicated that the sorbent was stable under the studied condition.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57103
Type: Technical Report
Appears in Collections:Sci - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nattaya_Pong_Res_2559.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.