Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58906
Title: ผลกระทบของมาตรการการบังคับออมแบบไหม่ต่อสมาชิกและกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
Other Titles: Economic analysis of new compulsory saving scheme on social security fund and members
Authors: อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์
Advisors: วรเวศม์ สุวรรณระดา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
Advisor's Email: Worawet.S@Chula.ac.th
Subjects: กองทุนประกันสังคม
ประกันสังคม -- ไทย
การประหยัดและการออม -- ไทย
แผนสมทบเงินที่กำหนด
แผนผลประโยชน์ที่กำหนด
Social security fund
Social Security -- Thailand
Saving and investment -- Thailand
Defined contribution pension plans
Defined benefit pension plans
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบัญชีรุ่นของสมาชิกกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพและบัญชีรุ่นของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติซึ่งเป็นมาตรการการบังคับออมแบบใหม่ที่คาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551 โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์ทดแทนและเงินสมทบตลอดชีพของสมาชิกกองทุนประกันสังคมแต่ละรุ่นอายุและชั้นรายได้ นอกจากนี้ยังทำการศึกษาสถานะทางการเงินในระยะยาวของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองข้อมูลค่าจ้างอนาคตของสมาชิกกองทุน โดยอาศัยข้อมูลค่าจ้างในอดีตและปัจจุบันของลูกจ้างเอกชนเป็นฐานในการประมาณการข้อมูลดังกล่าว ซึ่งนำมาจากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส พ.ศ. 2542-2548 ในการวิเคราะห์ได้แบ่งกลุ่มสมาชิกกองทุน 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 22 ปี 32 ปี 42 ปี และ 52 ปี และแต่ละรุ่นแบ่งชั้นรายได้ออกเป็น 5 ชั้นรายได้ โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีฐาน จากผลการศึกษาพบว่าสมาชิกในกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมีลักษณะความเหลื่อมล้ำในเรื่องประโยชน์ทดแทนและเงินสมทบระหว่างรุ่นที่เด่นชัด นอกจากนี้ยังมีกลไกการกระจายรายได้ใหม่ระหว่างสมาชิกในกองทุนที่มีรายได้มากไปยังสมาชิกในกองทุนที่มีรายได้น้อย และยิ่งอัตราส่วนลดเพิ่มสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่นก็จะยิ่งเด่นชัด ผลจากมาตรการการบังคับออมแบบใหม่ภายใต้กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ Pay-as-you-go เหมือนกัน ก็จะประสบปัญหาคล้ายกันกับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ แต่อย่างไรก็ตามระดับการออมหลังมีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติก็เพียงพอที่จะบริโภคขั้นพื้นฐานและเพียงพอต่อการบริโภคตามอัตภาพได้ โดยสมาชิกกองทุนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จะมีระดับเงินออมรวมประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ก่อนเกษียณ ในส่วนการศึกษาสถานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพพบว่าหากเพิ่มอัตราเงินสมทบหรือเพิ่มอายุเกษียณของสมาชิกกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพแล้ว กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะยืดเวลาของการเกิดขึ้นของภาระหนี้ผูกพันของกองทุนออกไปอย่างน้อยจาก 42 ปี เป็น 48 ปี
Other Abstract: The main objective of this study is to investigate quantitatively the economic effects of the introduction of National Pension Fund (NPF) scheme on the members of Social Security Fund (SSF)'s old ages benefits by using the Generational Accounting Approach. Internal rate of return and life time benefits-cost ratio of members are estimated by age cohorts and income classes. Another objective of this study is to analyzes the sustainability of SSF by considering the so-called closed group unfunded obligation as its index. The wage profiles of SSF's members are hypothetically simulated basing on present wage functions which are extimated by using private employees' wages data in 1999-2005 Labor Force Survey. Our results demonstrate that, social security fund (SSF) has intergenerational inequality feature. Furthermore. SSF has redistributive effect from members who have income more than 15000 baht per month to members who have income less than or equal 15,000 baht per month. The higher discount rate is, the more obvious intergenerational inequity featur. The similar results are attained after the introduction of NPF, which has been designed as partially-PAYG pension system. However, retired members of NPF will attain pension in total from NPF and SSF approximetely 30% of income level before retirement that is constant mean-test income or base income. Moreover, we found that, to increase contribution or retirement age will postpone the unfunded obligation more than 48 years.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เศรษฐศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58906
Type: Thesis
Appears in Collections:Econ - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arpapan_ka_front.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch1.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch2.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch3.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch4.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch5.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch6.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_ch7.pdf551.54 kBAdobe PDFView/Open
arpapan_ka_back.pdf8.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.