Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59329
Title: การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทย ในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล : รายงานวิจัย
Other Titles: Appearance of glycosaminoglycans and the regulation of Fas-Fas ligand system in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis) oviduct at the follicular and luteal phases
Authors: ไพศาล เทียนไทย
พรชลิต อัศวชีพ
Email: Paisan.T@Chula.ac.th
Pornchalit.A@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Subjects: ไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์
กระบือปลัก -- อวัยวะสืบพันธุ์
โคกระบือ -- อวัยวะสืบพันธุ์
Glycosaminoglycans
Swamp buffalo -- Generative organs
Cattle -- Generative organs
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์ชนิดที่ไม่มีซัลเฟต (ไฮยาลูโรแนน) และชนิดที่มีซัลเฟต (syndecan-1, syndecan-2) การปรากฏของตัวรับ CD44 การปรากฏของโปรตีน Fas และ Fas ligand (FasL) รวมทั้งการแสดงออกของ FasL mRNA ภายในท่อนำไข่กระบือปลักไทย ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของรังไข่ เก็บอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียของกระบือปลักจากโรงฆ่าสัตว์จำนวนทั้งหมด 40 ตัว แบ่งกลุ่มของกระบือปลักออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะที่พบทางมหกายภาคของรังไข่ทั้งสองข้างคือ ระยะฟอลลิคูลาร์ (จำนวน 20 ตัว) และระยะลูเทียลช่วงกลาง (จำนวน 20 ตัว) อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียที่เก็บได้จะนำมาตรวจสอบและไม่มีความผิดปกติทางพยาธิวิทยา จากนั้นจึงนำตัดแบ่งท่อนำไข่ออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนรอยต่อของปีกมดลูกและท่อนำไข่ (uterotubal junction, UTJ) อิสธ์มัส แอมพูลลา และอินฟันดิบูลัม เก็บชิ้นเนื้อตัวอย่างส่วนหนึ่งใน 4% พาราฟอร์มัลดีไฮด์ ผ่านกระบวนการทำพาราฟิน นำมาศึกษาการปรากฏของไฮยาลูโรแนนด้วยวิธีฮิสโตเคมี ศึกษาการปรากฏของ syndecan-1, syndecan-2, CD44, Fas, FasL ด้วยวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมี และชิ้นเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จะนำมาสกัดแยก RNA เพื่อนำไปตรวจสอบการแสดงออกของ FasL mRNA ด้วยวิธี RT-PCR ผลการศึกษาเกี่ยวกับไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์ พบการปรากฏของไฮยาลูโรแนน syndecan-1 และ syndecan-2 อย่างเด่นชัดในท่อนำไข่กระบือปลัก โดยการปรากฏของไฮยาลูโรแนนและ syndecan-2 เท่านั้นที่พบความเข้มในการติดสีบวกเข้มชัดเจนในส่วน UTJ และอิสธ์มัสเมื่อเปรียบเทียบกับท่อนำไข่ส่วนอื่น และปรากฏชัดเจนมากในระยะฟอลลิคูลาร์ ขณะที่ตัวรับของไฮยาลูโรแนน CD44 ปรากฏที่เซลล์เยื่อบุของท่อนำไข่ทุกส่วนโดยเฉพาะในระยะฟอลลิคูลาร์ สำหรับการศึกษาการทำงานของระบบ Fas-FasL พบว่า การปรากฏของโปรตีน Fas สามารถพบได้ในเยื่อบุผิวท่อนำไข่กระบือปลักทุกส่วน โดยไม่พบความแตกต่างในระดับความเข้มของการติดสีบวกเมื่อเปรียบเทียบในท่อนำไข่แต่ละส่วน และระหว่างระยะของวงรอบการเป็นสัด ขณะที่ การปรากฏของโปรตีน FasL ภายในท่อนำไข่กระบือส่วน UTJ และอิสธ์มัสในระยะฟอลลิคูลาร์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับระยะลูเทียลช่วงกลาง สัมพันธ์กับการแสดงออกของ FasL mRNA ซึ่งแถบความเข้มพบได้อย่างเด่นชัดใน UTJ และอิสธ์มัสโดยเฉพาะระยะฟอลลิคูลาร์ โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับระยะลูเทียลช่วงกลาง ผลการศึกษาที่ได้ระบุเป็นครั้งแรกในกระบือปลักถึงการทำหน้าที่ของไฮยาลูโรแนนซึ่งอาจทำงานร่วมกับ CD44 เพื่อรักษาการมีชีวิตรอดของเซลล์อสุจิในช่วงก่อนการตกไข่ รวมทั้งหน้าที่ของ syndecan-2 ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการคาปาซิเตชั่นและการปลดปล่อยของเซลล์อสุจิภายในบริเวณที่กักเก็บเซลล์อสุจิ นอกจากนี้ การปรากฏของโปรตีน Fas และ FasL และการแสดงออกของ FasL mRNA ในบริเวณที่กักเก็บเซลล์อสุจิอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า ท่อนำไข่กระบือปลักมีกลไกที่จัดเป็นอวัยวะที่เรียกว่า immune privileged organ
Other Abstract: The objectives of the present study were to investigate the localization of non-sulphated (hyaluronan), sulphated (syndecan-1, syndecan-2) glycosaminoglycans (GAGs), CD44, Fas and Fas ligand (FasL) proteins as well as the expression of FasL mRNA in the Thai swamp buffalo oviducts in relation to ovarian functions. The reproductive tracts of female swamp buffalo (n=40) were collected from local abattoirs and were classified into 2 groups by the macroscopic characteristics of both ovaries, i.e. follicular phase (n=20) and mid-luteal phase (n=20). All reproductive organs used in this study were thoroughly examined and showed no pathological conditions. The oviduct was divided into 4 parts composed of uterotubal junction (UTJ), isthmus, ampulla and infundibulum. The specimens fixed in 4% paraformaldehyde were embedded in paraffin and for determining the presence of hyaluronan by histochemistry and the presence of syndecan-1, syndecan-2, Fas and FasL proteins by Immunohistochemistry. The other oviductal specimens were kept in -20°C for isolating total RNA to study the FasL mRNA expression by RT-PCR. The results about the GAGs revealed that the hyaluronan, syndecan-1 and syndecan-2 were found in all segments of swamp buffalo oviducts, however, the strong intensity of hyaluronan and syndecan-2 were obviously found in UTJ and isthmus (as sperm reservoir) compared to the other portions, and particularly presence at follicular phase. In addition, hyaluronan receptor CD44 has been detected in all oviductal portions, particularly during follicular phase. For the Fas-FasL system, the results demonstrated that Fas protein was generally localized within the epithelial layer of every oviductal segment without any statistically significances in the intensity of positive staining. On the other hands, the appearance of FasL protein was obviously found in UTJ and isthmus during follicular phase compared to mid-luteal phase and other oviductal segments (P<0.05) in association with the expression of FasL mRNA which was shown in the sperm reservoir at follicular phase different from other oviductal portions and mid-luteal phase (P<0.05). These findings demonstrated for the first time in the swamp buffalo suggesting that the hyaluronan might function via CD44 in the maintenance of sperm viability during pre-ovulation and of syndecan-2 in the sperm capacitation and the sperm releasing in the sperm reservoir. Furthermore, the presence of Fas-FasL proteins and the expression of FasL mRNA in the sperm reservoir might support the Fas-FasL system related to the immune privilege organ in the swamp buffalo oviduct.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59329
Type: Technical Report
Appears in Collections:Vet - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paisan Ti_Res_2554.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.