Arch - Research Reports : [43] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
2556แบบแผนการใช้สอยที่ว่างในเรือนร้านค้าริมน้ำ : กรณีศึกษา ตลาดคลองสวนร้อยปี จ.สมุทรปราการ และ จ. ฉะเชิงเทราวาริชา วงศ์พยัต
2558รูปแบบและการให้บริการของ "รถพุ่มพวง" ต่อพัฒนาการของชุมชนบ้านจัดสรร : รายงานวิจัยยุวดี ศิริ
2559พัฒนาการของที่ดินจัดสรร-การจัดสรรที่ดินที่ส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบสาธารณูปโภคและสาธารณุปการของโครงการจัดสรรตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2500-2530 : รายงานวิจัยยุวดี ศิริ
2551อัษฎางคะวัน : ส่วนหนึ่งในประวัติภูมิสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยจามรี อาระยานิมิตสกุล; พีรศรี โพวาทอง
2559โครงการพัฒนาต้นแบบ บ้านเรือนวิถีไทในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
2559โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัดเซนต์ปอลและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน : รายงานผลการวิจัย แผนงานวิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; วรรณภา พิมวิริยะกุล; วันชัย มงคลประดิษฐ
2541การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ในการศึกษาการใช้ที่ดินในเมือง และภูมิภาคของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง : โครงการวิจัยศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
2551การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์; วีระ สัจกุล; พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์; พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์; วันชัย มงคลประดิษฐ
2550การศึกษาข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพระราชวังดุสิต : รายงานผลการวิจัยบัณฑิต จุลาสัย; พีรศรี โพวาทอง
2552บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2551แนวทางแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุไทย : ที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์เพื่อลดภาระของผู้ดูแล : รายงานการวิจัยไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา; นวลน้อย บุญวงษ์
2551แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นิรมล กุลศรีสมบัติ; อังสนา บุณโยภาส; กนกวลี สุธีธร; ตรีชาติ เลาแก้วหนู; พงศธร เนตรวิเชียร; วรนุช จำปานิล; สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ; สุวิชชา หย่องฮวย; อนุตรา ไชยนันทน์; วีรกิต วงศ์วิชิต; ศุภลัคน์ ผิวบาง; พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์; ประทับจิต นีละไพจิตร; จิรภา พฤกษ์พาดี; เอกรินทร์ ต่วนศิริ; โดวัล, เดวิด; โมซินโก, หลุยส์; เฟลด์มาน, เบนจามิน; บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด; ฮอร์เน, เจเดดีอาห์; ฮวง, วินิตา; กาฟฟ์นี, แอนเดรีย; มาราวิลลา, คริสติน; มองท์โกเมรี, บริททานี; เบคเลย์, แจคลีน; ควินน์, เจนนีเฟอร์
2548การศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์โดวัล, เดวิด; แชพเพิล,คาเร็น; chapple@berkeley.edu
2547โครงการคลองคอคอดกระ ฉบับผังเมืองระหัตร โรจนประดิษฐ์
2549สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. 2540 : วิกฤตการณ์และทางเลือกของสถาปนิกไทย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผุสดี ทิพทัส; ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์; วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ
2542วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ : การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้ที่ดินในอนาคต : รายงานผลการวิจัยดุษฎี ทายตะคุ
2543การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดุษฎี ทายตะคุ; ชัยชนะ แสงสว่าง
2546คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 : รายงานวิจัยบัณฑิต จุลาสัย; จามรี อาระยานิมิตสกุล; ยุวดี ศิริ
2544การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ : รายงานผลการวิจัยอรพินท์ พานทอง; จิตรสิต อัศวจินดา; สุนทรี รัชโน; ภูวไนย ทรรทรานนท์; ลลนา สูตรตรีนาถ
2543ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงานธนิต จินดาวณิค; คมกฤช ชูเกียรติมั่น; ปริมลาภ วสุวัต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43