Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60366
Title: การพัฒนาแถบทดสอบสำเร็จรูปสำหรับตรวจติดตามระดับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนในน้ำนมโค
Other Titles: Development of Immunochromatographic strip test for progesterone detection in bovine milk
Authors: อุมาพร พิมพิทักษ์
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
อณุมาศ บัวเขียว
พลกฤษ์ แสงวณิช
Email: Umaporn.P@Chula.ac.th
Songchan.P@Chula.ac.th
Kittinan.K@Chula.ac.th
Nanthika.K@Chula.ac.th
Anumart.B@Chula.ac.th
Polkit.S@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
Subjects: โปรเจสเตอโรน
น้ำนม -- การวิเคราะห์
โครมาโตกราฟี
Progesterone
Milk -- Analysis
Chromatographic analysis
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การผลิตน้ำนมและการสืบพันธ์ของโคนม จะมีประสิทธิภาพได้โดยการเพิ่มอัตราการผสมติด ซึ่งสามารถทำได้โดยการผสมเทียมในช่วงระยะที่แม่โคเป็นสัด เพื่อให้แม่โคผลิตน้ำนมเป็นไปอย่างต่อเนื่องการตรวจดังกล่าวสามารถทำได้โดยการวัดระดับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (progesterone) เพื่อให้สามารถกำหนดวันผสมพันธุ์ที่ถูกต้องและเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งท้องของแม่โคให้ต่อเนื่อง พบว่าปัจจุบันได้นิยมนำเอาการวัดระดับโพรเจสเทอโรนในน้ำนมด้วยวิธี ELISA ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะแก่การวัดตัวอย่างจำนวนมากในระดับห้องปฏิบัติการทั่วไป แต่เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบผลในระดับภาคสนาม ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้พัฒนาแถบทดสอบสำเร็จรูปต้นแบบเพื่อใช้ตรวจหาปริมาณฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ให้เหมาะแก่การใช้งานในระดับภาคสนามของเกษตรกร โดยใช้หลักการ Immunochromatographic Assay test strip (ICA) เป็นรูปแบบ Competitive inhibition จากการทดลองพบว่าแถบทดสอบต้นแบบประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ (1) ส่วนบริเวณ Absorbance pad ซึ่งเป็นส่วนดูดซับตัวอย่างส่วนเกินเลือกใช้ CF7 ของ Whatman® (2) ส่วนบริเวณ Reaction pad เป็นส่วนที่เกิดการจับของแอนติเจนกับแอนติบอดีใช้ Membrane AE100 ของ Whatman® ประกอบด้วยบริเวณของ Control line ตรึงด้วย Goat Anti-Mouse IgG Fc (specific) และ Test line ตรึงด้วยโพรเจสเทอโรนเชื่อมต่อกับ BSA ความเข้มข้น 0.5 และ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ โดยใช้ปริมาตร 0.2 ไมโครลิตรต่อแถบทดสอบหรือ 0.5 ไมโครลิตรต่อความกว้าง 1 เซนติเมตร (3) บริเวณ Conjugate pad ใช้ แอนติบอดีต่อโพรเจสเทอโรน 31.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ติดกับอนุภาคทอง ขนาด 20 นาโนเมตร ปริมาตร 2 ไมโครลิตร เคลือบบน GF33 ของ Whatman® เมื่อทำการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยตรึงแอนติเจนและแอนติบอดีบนแถบทดสอบได้แก่ กระจกสไลด์ ปากกาหมึกซึมและเครื่องมือ Dispense workstation เมื่อนำแถบทดสอบที่เตรียมได้ไปทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน P4 ผลที่ได้คือสีของเส้นทดสอบจะลดลงเมื่อทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน P4 ที่ความเข้มข้น 3.9, 125 และ 3.9 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อใช้เครื่อง Dispense workstation พบว่าแถบสีที่ได้มีความคมชัด เมื่อทดสอบกับสารมาตรฐาน P4 ที่ความเข้มข้นต่ำ สามารถมองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตัวควบคุม โดยแถบสีจะแปรผันตามปริมาณ โพรเจสเทอโรน ดังนั้นแถบทดสอบต้นแบบที่เตรียมได้จึงสามารถนำไปทดสอบการใช้งานในการตรวจระดับฮอร์โมน โพรเจสเทอโรน จากตัวอย่างน้ำนมโคได้ ต่อไป
Other Abstract: Milk production and reproduction of dairy cows are effective by increasing the rate of fertility. This can be done by artificial insemination of cows during estrus cycle. To cows milk is constantly checking can be done by measuring progesterone hormone production and function. In order to determine the correct mating and increases the chance of getting pregnant cows to continue. Found that the current level of progesterone in milk by ELISA, which is an ideal way to measure samples in the laboratory. In this study, we have developed the prototype test strip to detect the hormone progesterone that is suitable for use in the field of farmers using principles for easy and quick to use to determine the amount of progesterone in the field. Immunochromatographic Assay test strip (ICA) is a form Competitive inhibition. The results showed that the test strip prototype consists of four parts: (1) the area which is part Absorbance pad absorbs excess sample selection of CF7 Whatman® (2) the Reaction pad as part of an antigen capture antibody use of Membrane AE100 Whatman® Control line consists of a fixation with Goat Anti-Mouse IgG Fc (specific) and Test line consists of a fixation with P3cmo-BSA concentrations of 0.5 and 1 mg / ml, respectively, using 0.2 µl volume of test strips ( 0.5 ul per width of 1 cm): (3) the Conjugate pad using antibodies to progesterone 31.25 µg / ml with a particle size of 20 nm gold coating on the GF33 Volume 2 ul of Whatman®. For the study materials and tools to help immobilized antigens and antibodies on the test strips are sliding glass, fountain pen and Dispense workstation when the test strip are prepared to experiment with a standard solution P4. The result, the color of the test strip is reduced when tested with a standard solution at a concentration of P4 3.9,125 and 3.9 nanograms per milliliter, respectively, when using Dispense workstation that has the color contrast, when tested with a standard P4 at low concentrations. Its can clearly see the difference compared with the control. The column was proportional to the amount of progesterone, so the test strip can be prepared prototype test used to detect the hormone progesterone from milk samples further.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60366
Type: Technical Report
Appears in Collections:Biotec - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umaporn Pi_Res_2558.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.