Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62415
Title: ปัญหาความขัดแย้งไทย-ลาวในช่วงปี พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน
Other Titles: Thai-Lao couflicts form 1975 to the Present
Authors: วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ
Email: ไม่มีข้อมูล
Advisors: สมพงษ์ ชูมาก
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Subjects: ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว
Issue Date: 2531
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาถึงปัญหาข้อขัดแย้งที่สำคัญระหว่างไทยกับลาวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน และนโยบายของไทยต่อลาวอันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อขัดแย้งที่สำคัญดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่านับตั้งแต่ลาวเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 2518 ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและความไม่ไว้วางใจกับระหว่างรัฐบาลลาวซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทยซึ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์ ได้ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งกันระหว่างไทย-ลาว อยู่เสมอมา เพราะต่างก็สงสัยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของตน จึงไม่มีท่าทีประนีประนอมจนถึงกรณีปัญหาบ้านร่มเกล้า เมื่อกรณีปัญหาบ้านร่มเกล้ายุติลงได้ ภายหลังจากการใช้กำลังของทั้งสองฝ่ายการเจรจายุติข้อพิพาทดังกล่าวสำเร็จในระดับหนึ่ง ในฐานะที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้กำลัง แต่กระนั้นก็ดีทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ไว้วางใจกัน การประนีประนอมอย่างจริงจังระหว่างกันจึงยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุผลสำคัญก็เพราะผู้นำของทั้งสองฝ่ายมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน และต่างก็ระแวงซึ่งกันและกันตลอดเวลา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า รัฐบาลไทยมีความเชื่อว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา พฤติกรรมอันไม่มีลักษณะประนีประนอมของลาวนั้นมาจากการชี้นำของเวียดนาม จากการศึกษาพบว่ารัฐบาลไทยมีความเชื่อเช่นนั้นมาโดยตลอด เพราะบทบาทของเวียดนามกับลาวมีความเชื่อมโยงกัน แต่หลังจากเหตุการณ์บ้านร่มเกล้าได้ยุติลงและได้มีการเจรจาทางการทูต ลาวก็มีความจริงใจมากขึ้น ประกอบกับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศสหภาพโซเวียต ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตและเวียดนามดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวดีขึ้นด้วย
Other Abstract: The purpose of this study was to examine the Thai-Laos conflicts from 1975 to present time and to investigate Thai foreign policy regarding the conflicts in question. The study found out that when the communist took over the government of L[ao]s in 1975, differences in political ideology of Thiland and Laos, as well as misgivings between Thailand, an anti-communist regime, and Laos, has triggered a series of conflicts between the two countries. Each of them has been occused of interfering in its internal affairs. Both Thailand and L[ao]s had taken an uncompromising stand up to the Ban-Rom-Klao crisis. In Ban-Rom-Klao crisis, the two countries use forces, which ended through against each other on the beginning but the fighting ended in a short time negotiations between the military leaders of two countries. From then on both sides agreed not to resort to used of force. However, the disputs not being finalized, still causes the two states to suspect each other. The study also found out that the Thailand government has believed all along since 1978 that Laos’ uncompromising attitude and acts have been engineered by Vietnam, which played, and is still playing, and important role in turning L[ao]s to communism. The study points out, however, that after the diplomatic negotiations ever the Ban-Rom-Klao crisis, Laos has shown a much more compromising attitude toward Thailand. Vietnam’s Foreign Minister’s visit to Thailand on June 20, 1988, and Thailand’s ex Premier Prem Tinnasulanonda’s Visit to the Soviet Union have also amelierated the relationship between Thailand and the two countries. This positive changing atmosphere would help reduceing conflicts and facilitating peace between Laos and Thailand.
Description: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Degree Name: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62415
ISBN: 9745695564
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - E-Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Virat_ru_front_p.pdf9.51 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch1_p.pdf38.8 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch2_p.pdf41.39 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch3_p.pdf36.05 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch4_p.pdf37.03 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch5_p.pdf47.76 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_ch6_p.pdf11.73 MBAdobe PDFView/Open
Virat_ru_back_p.pdf39.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.