Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 23 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550อุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทยวิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
2552อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะปิยภรณ์ อบแพทย์
2553อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
2554หน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ 3 หน่วยร่วมในภาษาไทยสุธาทิพย์ เหมือนใจ
2551วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตสุธาสินี พลอยขาว
2549ภาษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตประภัสสร ภัทรนาวิก
2550พัฒนาการทางภาษาในการเล่าเหตุการณ์เกิดพร้อมกันในภาษาไทยสรินยา ชมภูบุตร
2558ถ้อยคำแสดงการเป็นผู้ฟังของผู้ร่วมสนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันในบทสนทนาภาษาไทยนริศรา หาสนาม
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสำหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553อุมาวัลย์ ชีช้าง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษวิสันต์ สุขวิสิทธิ์