Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81943
Title: เส้นทางการเจ็บป่วยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความรอบรู้ทางสุขภาพ และกลยุทธ์การสื่อสารในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย
Other Titles: Patient Journey of Type 2 Diabetes, Health Literacy and Communication Strategy for Fight to Control Diabetes
Authors: พนม คลี่ฉายา
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
อรุโณทัย วรรณถาวร
กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Subjects: เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
การสื่อสารสาธารณสุข
การสื่อสารทางการแพทย์
Issue Date: 2565
Publisher: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการเจ็บป่วย ความรอบรู้ทางสุขภาพ การดาเนินงานในการต่อสู้กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อต่อสู้กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยที่อาศัยในจังหวัดที่มีความชุกของโรคในแต่ละภูมิภาคและกรุงเทพฯ จานวน 31 คน 2) การวิจัยเชิงสารวจ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อายุระหว่าง 20-60 ปีที่เป็นผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,600 คน 3) การศึกษาเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการต่อสู้กับโรคเบาหวานของประเทศไทย ได้แก่ รายงาน บทความ งานวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา ข่าว 4) การสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และการประยุกต์ใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรณรงค์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข และด้านนิเทศศาสตร์ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ เส้นทางการเจ็บป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะช่วงชีวิตก่อนการเจ็บป่วย เป็นช่วงการดาเนินชีวิตก่อนที่เข้าเงื่อนไขความเจ็บป่วย เริ่มแสดงอาการของโรค แล้วจึงเข้ารับการวินิจฉัย 2) ระยะเข้าสู่การรักษา เป็นช่วงที่ทราบผลการวินิจฉัยแล้วตัดสินใจเข้ารับการรักษา เริ่มรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตตามคาแนะนาและวิธีการควบคุมอาการของแพทย์ 3) ระยะการใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขความเจ็บป่วยในระยะยาว เป็นการรับรู้เงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนแปลง จาเป็นต้องมีความสม่าเสมอในการพบแพทย์ เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยลุกลาม ซึ่งเชื่อมโยงถึงมุมมองการใช้ชีวิตในอนาคตของตนเอง
Other Abstract: The purpose of this research was to study the patient journey, health literacy, and operations in fighting against type 2 diabetes in Thailand as well as to establish communication strategies to combat type 2 diabetes using mixed methods which consisted of: 1) an in-depth interview using selective sampling of 31 people residing in provinces with a high prevalence of type 2 diabetes from each region and Bangkok, 2) a survey research using a sample size of 1,600 people in Thailand aged 20-60 years who have type 2 diabetes or are at risk of developing type 2 diabetes, selected by simple randomization, 3) a document analysis of documents related to operations in fighting against diabetes in Thailand including reports, articles, research papers, symposium papers, and news, and 4) the research synthesis to develop communication strategies to combat type 2 diabetes in which the accuracy, appropriateness, and applications were reviewed by specialists in health campaigns, public health, and communication arts. The research findings are as follows: The patient journey of type 2 diabetes consists of 3 stages which are 1) the pre-diabetic stage, the stage before the patient meets the criteria of the disease, shows symptoms, and receives the diagnosis, 2) the treatment stage, the stage that the patient receives the diagnosis, decides to get treatments, and acknowledges lifestyle changes according to the doctors’ recommendations on how to manage the symptoms, 3) the long-term living with the disease stage, the stage in which the patient acknowledges the changing life conditions, sees the physicians regularly, and watches out for worsening symptoms, which is related to the patient’s future lifestyle. The survey findings indicated that 37.6% of the respondents started testing for diabetes when they were 41-50 years old, followed by 30.0% who started testing when they were 31-40 years old. Also, 79.1% of the respondents who have been diagnosed with diabetes were previously unaware that they were at risk. There were also more female than male respondents who have obesity (55.1%). In terms of health literacy regarding type 2 diabetes, the respondents had some skills to access to health information. Moreover, their ability to utilize health information, take actions to control and prevent the disease, and screen the information from friends and online media were moderate, while their ability to see through the advertisements on food and desserts as a cause of the disease and their skills of health communication were high. Finally, their knowledge on health is at the highest level. The document analysis results revealed that Thailand acknowledges the importance of operations in fighting against type 2 diabetes and puts an emphasis on promoting good health and fitness for Thai people. This is reflected in different levels of strategic plans including the 20-year national strategy that is linked to the plans of the public health authorities and includes the developments of policies, partnerships, databases, bodies of knowledge, communications, community capacity, health service system competency, and appropriate environments to aid the changes in behaviors of children, working adults, and senior citizens. All research findings were used to create three communication strategies to combat type 2 diabetes as follows: Strategy 1: Public campaigns to fight against type 2 diabetes. The objective of this strategy is to raise awareness and encourage changes in behaviors that will lead to the reduction in the risks of the disease. This strategy is aimed at young working adults (18-29 years old) and middle-aged working adults (30-44 years old). Strategy 2: Health education. The objective of this strategy is to raise knowledge and understanding on type 2 diabetes as well as to prevent the disease. This strategy is aimed at young children to university-aged individuals. Strategy 3: Policy advocacy to fight against type 2 diabetes. The objective of this strategy is to encourage the public to exchange ideas and engage in discussions about type 2 diabetes to contribute to the changes in policies on the fight against type 2 diabetes.
Description: ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน -- ความรอบรู้ทางสุขภาพ -- การเข้าถึง การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมการดูแลตนเองจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- ความสำคัญของการสื่อสารในการสร้างความรอบรู้เรื่องโรคเบาหวาน -- เส้นทางการเจ็บป่วย
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81943
Type: Technical Report
Appears in Collections:Comm - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2565_Diabetes Communication Stretegy_Research.pdfรายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext)219.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.