Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9290
Title: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Other Titles: A development of a local curriculum on a local celebrities in the Life Experiences Area for prathom suksa six students in schools under the jurisdiction of the Office of the National Primary Education Commission in northeastern region
Authors: สุกัญญา ร้อยพิลา
Advisors: สำลี ทองธิว
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Sumlee.T@Chula.ac.th
Subjects: การวางแผนหลักสูตร
หลักสูตร
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ารศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บุคคลดีเด่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Issue Date: 2542
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในหน่วยย่อยของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การยอมรับนับถือ โดยแบ่งความสำคัญเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเมืองและการปกครอง 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการเกษตร 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านศาสนา และ 6) ด้านกีฬา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการพัฒนาหลักสูตร 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยนักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์ข้อมูลบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นจากคนในชุมชนและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลในชุมชน 2) การนำข้อมูลมาจัดกระทำโดยผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการคัดเลือกรายชื่อบุคคลสำคัญที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดใน 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน และสรุปประวัติบุคคลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการยกร่างหลักสูตร 3) การยกร่างหลักสูตร โดยการจัดทำเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสมบูรณ์ของหลักสูตร 4) การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลการทดลอง โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นตัวอย่างประชากร และ 5) การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 2. ผลของการใช้หลักสูตรมีดังนี้ 2.1 รายชื่อบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นที่เป็นเนื้อหาการเรียนมีดังนี้ 1) ด้านการเมืองและการปกครอง ได้แก่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ และนายประจวบ ไชยสาส์น 2) ด้านการศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3) ด้านการเกษตร ได้แก่ นายสุข ชนะชัย นายชาลี มาระแสง และนายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายคำหมา แสงงาม นายทองมาก จันทะลือ และนายทองมี มาลัย 5) ด้านศาสนา ได้แก่ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและ 6) ด้านกีฬา ได้แก่ สมรักษ์ คำสิงห์ แซมซั่น ดัทซ์บอยยิม และรัตนพล ส.วรพิน 2.2 หลังการทดลองใช้หลักสูตรทำให้ 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาทดลองใช้ พบว่า นักเรียนมีความพอใจในเนื้อหาของเรื่องที่เรียนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสานและรักท้องถิ่นอีสานมากที่สุด และนักเรียนชอบสื่อที่ครูนำมาใช้ตอนเรื่องนี้มากที่สุด
Other Abstract: Develops a local curriculum of Life Experiences Area featuring on local celebrities who are respected by citizens in northeastern region. 6 categories of local celebrites are as : 1) celebrities in Politics & Administration, 2) celebrities in Education, 3) celebrities in Agriculture, 4) celebrities In Arts & Culture, 5 celebrities in Religion, and 6) celebrities in Sports. The research was done by Prathom Suksa six students in schools under the jurisdiction of the Office of the National Primary Education Commission in northeastern region. Result of the local curriculum development: 1. Stages in curriculum development are as the following: 1) The pupils collect basic data by interviewing community citizens the information of local celebrities along with searching for other additional data within community resources. 2) From the data gained, teachers choose are the first three nominators into name-lists of each category. After that their biographies in brief are brought to build up the course. 3) Curriculum planning is made by assembling its paper-works and complementaries. Academics then assessed the course's completion. 4) The curriculum test and assessment are done by trying it to Prathom Suksa Six students who are the subjects, and 5) The curriculum improvement is done. 2. Result of the local curriculum implementation: 2.1 Name-Lists of the local celebrities used as the content are as the following: 1) Politics and Administration: General Chartchai Choonhawan, Mr.Charubutra Roengsuwan, and Mr.Prachuab Chaisarn. 2) Education: Professor Dr.Kaw Sawasdipanich, Professor Boonthin Atthagara, and Associate Professor Thongkoon Hongsapan. 3) Agriculture: Mr.Suk Chanacnai, Mr.Chali Malasaeng, and Mr.Pradit Kumpoempoon. 4) Arts & Culture : Mr.Kummar Saeng-ngaam, Mr.Thongmak Chantalue, and Mr.Thongmi Malai. 5) Religion: Phra Ratcha Visudhi Sophon (Luangta Maha Bua Yanasumpanno), Phra Yanna Vidhayakom Thera (Luangpoh Koon Parisudhtho), and Phra Arvchan Mun Phurithatto. 6) Sports: Mr.Somrak Kumsingha, Mr.Samson Duthboygym, and Mr.Ratanapon Sor. Vorrapin. 2.2 After trial stage, the result was found that: 1) the learning achievement of every subject is at the average standard assigned at 70 percent.2) the learning achievement of the subjects before and after the test are different according to statistical mean at the level of .05, 2.3 Students indicate their high levle satisfaction concerning the content, learning and teaching activities including teaching aids. According to the students' opinion, the content they learned made them feeling proud of being "I-Sarn" people. They felt strongly attached to the "I-Sarn" locality. The student liked the instructional materials used by the teachers most
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ประถมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9290
ISBN: 9743333788
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukunya_Ro_front.pdf817.13 kBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_ch1.pdf978.29 kBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_ch2.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_ch3.pdf957.34 kBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_ch4.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_ch5.pdf943.88 kBAdobe PDFView/Open
Sukunya_Ro_back.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.