DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนอรุบล โชติพงศ์
2561
2กลุ่มวิเชกราด : ที่มาและความสำคัญวริตตา ศรีรัตนา
2560
3การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงรายสิปราง เจริญผล
กฤษฎา วิลาศรี
รัชนิกร กุสลานนท์
วิบูลพร วุฒิคุณ
วิภพ ใจแข็ง
เกริก กิตติคุณ
2560
4รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงรายศักดิธัช เสริมศรี
ศศิชา สุขกาย
ณัฎฐเขต มณีกร
พงษ์ตะวัน นันทศิริ
ภุชชงค์ มณีขัตย์
สุรเดช ต่างเพ็ชร
เขมวิชญ์ วรรณศิริ
เกริก กิตติคุณ
2560
5การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2559
6พระสหายกับเอกราชสยามรมย์ ภิรมนตรี
2559
7การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิศิริพร ศรีวรกานต์
2558
8การเมืองการปกครองของอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
9"ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในนวนิยายเยาวชนเรื่อง "Ich bin eine deutsche Türkin (ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก)"ศิริพร ศรีวรกานต์
2558
10เปิดโลกวรรณกรรมเช็ก : โบฮุมิล ฮราบัล ความทรงอำนาจแห่งตัวละครไร้อำนาจความเป็นการเมืองในความไม่เป็นการเมืองและสาระแห่งความไร้สาระในกลวิธีการ "พล่าม/แถ"วริตตา ศรีรัตนา
2558
11ภาพจิตรกรรม Les Hasards heureux de l'escarpolette : ภาพโป๊แต่ไม่เปลือยพิริยะดิศ มานิตย์
2558
12สภาวะอำนาจของสหภาพยุโรปกับบทบาทต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2558
13สังคมและวัฒนธรรมอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
14อาณาจักรรัสเซียโบราณ: ยุคแห่งความแตกแยกรมย์ ภิรมนตรี
2558
15บทบาทของรัสเซียในไครเมียรมย์ ภิรมนตรี
2557
16วลาดีมีร์ ปูติน: ประธานธิบดีสมัยที่ 3 (2)รมย์ ภิรมนตรี
2557
17สเวียตลานา อเล็กซิเยวิชและเรื่องเล่าจากโลกแห่งการสูญเสียวริตตา ศรีรัตนา
2557
18กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2556
19การตั้งคำถามเชิงวิพากษ์กับอัตลักษณ์เติร์กในเยอรมนีใน พระจันทร์กลืนดาว (Der Mond isst die Sterne auf) ของดีเลค ซาพท์จีโอกลู (Dilek Zaptcioglu)ศิริพร ศรีวรกานต์
2556
20ยูเครนกับตัวแบบ CAGE : การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2556
21รัสเซีย: มหาอำนาจนิวเคลียร์ (2)รมย์ ภิรมนตรี
2556
22วลาดีมีร์ ปูติน: ประธานธิบดีสมัยที่ 3 (1)รมย์ ภิรมนตรี
2556
23การบูรณาการยุโรปกับการจรรโลงสิทธิสตรีทศวรรษ 1950 - ทศวรรษ 1970ภาวรรณ เรืองศิลป์
2555
24ขันติธรรมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในหินที่เปล่งเสียงของฆอซี อับเดล-เกาะดีรศิริพร ศรีวรกานต์
2555
25ความเป็นมาและความสำคัญของภาษารัสเซียรมย์ ภิรมนตรี
2555
26ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป : จากการบูรณาการนโยบายทางเลือก สู่กระบวนการยุโรปภิวัตน์ณัฐนันท์ คุณมาศ
2555
27นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2555
28รัสเซีย: มหาอำนาจนิวเคลียร์ (1)รมย์ ภิรมนตรี
2555
29สหรัฐกับญี่ปุ่นและกรณีเพิร์ลฮาร์เบอร์ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2555
30อ็องโดรม้ากค์ : ความเป็นแม่ ความเป็นเมีย และความรู้สึกที่เธอมีต่อปีรุสพิริยะดิศ มานิตย์
2555
31อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซียณัฐนันท์ คุณมาศ
2555
32Book reviews : Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Futureพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2554
33Book reviews : Impact of Demographic Change in Thailandพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2554
34Book reviews : Leading with Ideas : Skills for Growth and Equity in Thailandปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
2554
35Book reviews : Managing and Developing Core Competences in a Learning Societyพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2554
36กระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยระดับโลก : กรณีศึกษาของประเทศที่มีอัตราเร่งในการพัฒนาสูงธีระพร วีระถาวร
2554
37การเจริญพระราชไมตรีกับจักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรมย์ ภิรมนตรี
2554
38การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ศิริชัย กาญจนวาสี
2554
39การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุกัญญรัตน์ คงงาม
สุวิมล ว่องวาณิช
ศิริเดช สุชีวะ
2554
40การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
สุวิมล ว่องวาณิช
2554
41การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์: การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดลศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
โชติกา ภาษีผล
ศิริชัย กาญจนวาสี
2554
42การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
2554
43การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ : หลักการและการประยุกต์วราพร เอราวรรณ์
2554
44การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนขนาดเล็กวรรณี เจตจำนงนุช
ประยุทธ ไทยธานี
2554
45การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็มจริยา ชื่นศิริมงคล
อวยพร เรืองตระกูล
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2554
46การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องแนวคิดในพุทธศาสนากับความพอใจในชีวิตและการพนันลอตเตอรี่ในหมู่คนไทย =วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
2554
47การสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4โชติกา ภาษีผล
2554
48การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
2554
49คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่สันทัด เสริมศรี
2554
50ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษากิตติพรรณ ศิริทรัพย์
วัชรี ทรัพย์มี
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2554

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next