DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
619กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ไชยยศ เหมะรัชตะ
2526
620กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้ไชยยศ เหมะรัชตะ
2531
621กรรมวิธีในการฆ่าเชื้ออาหารสูตร MS สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงฟิโลเดนดรอน “เชอร์รี่เรด” ในสภาพปลอดเชื้อนุชรัฐ บาลลา
ณัฐพงค์ จันจุฬา
ธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน
บุณฑริกา นันทา
นฤตยา นันยา
สุรกานต์ โพธิ์แก้ว
กันยารัตน์ วันนา
ศิริญยา คาชิมา
2565
622กระจกเงาสะท้อนภาพภาษาไทยโบราณธีระพันธ์ ล. ทองคำ
2543
623กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2556
624กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาราม ป้อมทอง
2543
625กระบวนการปรับแต่งสารนิเทศจารุวรรณ สินธุโสภณ
2534
626กระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยระดับโลก : กรณีศึกษาของประเทศที่มีอัตราเร่งในการพัฒนาสูงธีระพร วีระถาวร
2554
627กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2532
628กระบวนการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์วิลัย สตงคุณห์
2542
629กระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394-2411)พีรศรี โพวาทอง
2565
630กระบวนทัศน์ใหม่สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543
631กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรภาครัฐสู่ความสำเร็จทศพนธ์ นรทัศน์
2552
632กลยุทธ์การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 และกรุงเทพมหานครกมลวรรณ ตังธนกานนท์
2552
633กลยุทธ์การส่งเสริมประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคดิจิทัลดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2565
634กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช
2548
635กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมการกล่าวแย้งของนักเรียนเมื่อครูกล่าวผิดปวีณา วัชรสุวรรณ
2548
636กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์พรชุลี อาชวอำรุง
2537
637กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณ : ภาพสะท้อนรักร่วมเพศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอิงอร สุพันธุ์วณิช
2548
638กลับไปอ่านงานของกุนนาร์ มีร์ดัล นักเศรษฐศาสตร์สำนักสถาบันนิยมสมบูรณ์ ศุภศิลป์
2530
639กลุ่มคุณภาพในงานห้องสมุดยุพิน จันทร์เจริญสิน
2527
640กลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบางในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ
2548
641กลุ่มวิเชกราด : ที่มาและความสำคัญวริตตา ศรีรัตนา
2560
642กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
2548
643กวีนิพนธ์กับจิตรกรรมและประติมากรรมแบบเอกซเพรสชันนิสม์พูนศรี เกตุจรูญ
2543
644กษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงใช้พระนามแฝงมากที่สุดนฤมล เจริญเผ่า
2531
645กหังปายาสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), พระ
2550
646ก็องดิดด์ และรักร่วมเพศแบบแฝงเร้นพิริยะดิศ มานิตย์
2553
647กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ ตำราฉันทลักษณ์ไทยที่เขียนเป็นภาษาบาลีประคอง นิมมานเหมินท์
2550
648กายภาพบำบัดทรวงอกเทคนิคดั้งเดิมเปรียบเทียบกับเทคนิคใหม่ในการระบายเสมหะจากทางเดินหายใจสมจิตร ทองคำ
2548
649การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2532
650การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2533
651การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
652การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง ด้วยอำนาจการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SAS และ SPSSสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
ศิริชัย กาญจนวาสี
2551
653การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2533
654การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
655การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์ธีระ อาชวเมธี
ชาญชัย อาชวเมธี
2538
656การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่างสุชาดา กีระนันทน์
2529
657การเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองจากการรักษาโรคมะเร็งชนิดแรก (ตอนที่ 2) ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญบางชนิดประสาร ขจรรัตนเดช
นรินทร์ วรวุฒิ
2545
658การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงรายจุไรรัตน์ วรรณศิริ
เลหล้า ตรีเอกานุกูล
2553
659การขยายตัวของทุนนิยมเกษตรกรรม : ศึกษาจากกรณีการผลิตการตลาดของอ้อยและน้ำตาลของไทยสุรพล ตันรุ่งเรืองทวี
2526
660การเขียนโครงการเพื่อขอเงินทุนอุดหนุนจากต่างประเทศสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศอัจฉรา คุวินทร์พันธุ์
2533
661การเขียนตำราแพทย์ให้น่าอ่านและถูกวิธีสำรวย ช่วงโชติ
2545
662การเขียนทับศัพท์ อังกฤษ-ไทยชัย มุกตพันธุ์
2527
663การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถอ้างอิงตามแบบมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานจารุวรรณ สินธุโสภณ
2532
664การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?สุธรรม นันทมงคลชัย
จิตตินี จันทรจนา
ปรียาพร มหาเทพ
2546
665การควบคุมทางงบประมาณโดยศาลตรวจเงินแผ่นดินภาคฝรั่งเศสณัฐวุฒิ คล้ายขำ
นทวัฒน์ สุวรรณ
2565
666การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสาวภา หลิมวิจิตร
2550
667การจัดการความรู้กับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
2547
668การจัดการบริการสารนิเทศ : แนวคิดและวิธีการจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2549

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next