DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1261ธนาคารโลกกับชาวนาเปเยอร์, เชริล
2529
1262ธรณีประตู คนดีศรีอยุธยาวัลยา วิวัฒน์ศร
2545
1263ธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษานงลักษณ์ วิรัชชัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2543
1264ธุรกิจการเมืองในรัสเซียใหม่รมย์ ภิรมนตรี
2554
1265นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2540
1266นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูสุวิมล ว่องวาณิช
2554
1267นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเมธาวี ยุทธพงศ์ธาดา
2550
1268นโยบายการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
2529
1269นโยบายต่างประเทศของจีนภายหลังการประชุมที่เมืองแคนคุนนูมอฟฟ์, แซม
2524
1270นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมนัส บุญประกอบ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2522
1271นโลปาขยานัม พระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์วิสุทธ์ บุษยกุล
2550
1272นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : วิถีและอัตลักษณ์พื้นถิ่นในวรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่นารีมา แสงวิมาน
2550
1273นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่อิราวดี ไตลังคะ
2546
1274นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2542
1275นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนสุนทร บุญญาธิการ
2545
1276นอนกรน ... รักษาได้ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
1277นักอนุรักษ์ดีเด่นของโลก:บทความพิเศษสดุดีร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2535
1278นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2530
1279นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2555
1280น้ำลายไหลย้อยในเด็กปรียา หล่อวัฒนพงษา
2548
1281นิชิเร็นกับกลุ่มโซกะกักไกประทุม อังกูรโรหิต
2542
1282นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2529
1283เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณฐิติกัญญา สุมน บรรณารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เปล่งศรี อิงคนินันท์
2543
1284แนวความคิดการวางผังเมืองเพื่อป้องกันอาชญากรรมของสหราชอาณาจักรระหัตร โรจนประดิษฐ์
2546
1285แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการในสถาบันการศึกษาสุนันท์ ปัทมาคม
2523
1286แนวความคิดเรื่องระบบความคิดหรืออุดมการ (Ideology)เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล
2527
1287แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบันเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539
1288แนวคิดในการประดิษฐ์เลขไทยวรวุฒิ จิราสมบัติ
2542
1289แนวคิดในการประเมินทางการศึกษานิศา ชูโต
2533
1290แนวคิดในการลงรายการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
1291แนวคิดเรื่องคุณภาพของห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2546
1292แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"ภิรมย์ กมลรัตนกุล
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2549
1293แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบันวิจิตร ศรีสอ้าน
2537
1294แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในประเทศไทยเพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท
2547
1295แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเพื่อรองรับระบบงานคอมพิวเตอร์พรชัย ศุภวิวรรธน์
2529
1296แนวทางการดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาในบริเวณช่องปากและใบหน้าฐิรายุ บุญเรือง
2548
1297แนวทางการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ซี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVภาณุสิต เพชราภิรัชต์
รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
2549
1298แนวทางการรักษาเส้นเลือดขอดในปัจจุบันวิยะดา วีระยุทธศิลป์
อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ
2548
1299แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
1300แนวทางสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติในห้องสมุดนงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
2526
1301แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทศวรรษหน้าจำนง วิบูลย์ศรี
2544
1302แนวโน้มของการเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โยธิน แสวงดี
2541
1303แนวโน้มของราคาวารสารในปี ค.ศ. 1998วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2550
1304แนวโน้มใหม่ของกองทัพไทยธีรยุทธ บุญมี
2529
1305แนวพรมแดนของไทยรัชนีกร บุญ-หลง
2541
1306แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528
1307แนะนำ 5 ห้องสมุดกฎหมายในกรุงเทพมหานครสุชัญญา จีระพันธุ์
พรทิพย์ เมธะวัฒน์
2526
1308แนะนำ Index Medicusวงศ์วรรณ วงศ์สุภา
2527
1309แนะนำการสืบค้นและรวบรวมบรรณานุกรมผลงานของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Endnote X2นวพร สุริยะ
2553
1310แนะนำครูภาษาไทย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ)2548

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next