DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1165นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2540
1166นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูสุวิมล ว่องวาณิช
2554
1167นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเมธาวี ยุทธพงศ์ธาดา
2550
1168นโยบายการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
2529
1169นโยบายต่างประเทศของจีนภายหลังการประชุมที่เมืองแคนคุนนูมอฟฟ์, แซม
2524
1170นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมนัส บุญประกอบ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2522
1171นโลปาขยานัม พระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์วิสุทธ์ บุษยกุล
2550
1172นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : วิถีและอัตลักษณ์พื้นถิ่นในวรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่นารีมา แสงวิมาน
2550
1173นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่อิราวดี ไตลังคะ
2546
1174นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2542
1175นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนสุนทร บุญญาธิการ
2545
1176นอนกรน ... รักษาได้ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
1177นักอนุรักษ์ดีเด่นของโลก:บทความพิเศษสดุดีร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2535
1178นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2530
1179นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2555
1180น้ำลายไหลย้อยในเด็กปรียา หล่อวัฒนพงษา
2548
1181นิชิเร็นกับกลุ่มโซกะกักไกประทุม อังกูรโรหิต
2542
1182นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2529
1183เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณฐิติกัญญา สุมน บรรณารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เปล่งศรี อิงคนินันท์
2543
1184แนวความคิดการวางผังเมืองเพื่อป้องกันอาชญากรรมของสหราชอาณาจักรระหัตร โรจนประดิษฐ์
2546
1185แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการในสถาบันการศึกษาสุนันท์ ปัทมาคม
2523
1186แนวความคิดเรื่องระบบความคิดหรืออุดมการ (Ideology)เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล
2527
1187แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบันเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539
1188แนวคิดในการประดิษฐ์เลขไทยวรวุฒิ จิราสมบัติ
2542
1189แนวคิดในการประเมินทางการศึกษานิศา ชูโต
2533
1190แนวคิดในการลงรายการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
1191แนวคิดเรื่องคุณภาพของห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2546
1192แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"ภิรมย์ กมลรัตนกุล
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2549
1193แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบันวิจิตร ศรีสอ้าน
2537
1194แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในประเทศไทยเพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท
2547
1195แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเพื่อรองรับระบบงานคอมพิวเตอร์พรชัย ศุภวิวรรธน์
2529
1196แนวทางการดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาในบริเวณช่องปากและใบหน้าฐิรายุ บุญเรือง
2548
1197แนวทางการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ซี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVภาณุสิต เพชราภิรัชต์
รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
2549
1198แนวทางการรักษาเส้นเลือดขอดในปัจจุบันวิยะดา วีระยุทธศิลป์
อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ
2548
1199แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
1200แนวทางสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติในห้องสมุดนงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
2526
1201แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทศวรรษหน้าจำนง วิบูลย์ศรี
2544
1202แนวโน้มของการเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โยธิน แสวงดี
2541
1203แนวโน้มของราคาวารสารในปี ค.ศ. 1998วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2550
1204แนวโน้มใหม่ของกองทัพไทยธีรยุทธ บุญมี
2529
1205แนวพรมแดนของไทยรัชนีกร บุญ-หลง
2541
1206แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528
1207แนะนำ 5 ห้องสมุดกฎหมายในกรุงเทพมหานครสุชัญญา จีระพันธุ์
พรทิพย์ เมธะวัฒน์
2526
1208แนะนำ Index Medicusวงศ์วรรณ วงศ์สุภา
2527
1209แนะนำครูภาษาไทย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ)2548
1210แนะนำโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS Version 2-3เพลินจันทร์ เอกวานิช
2532
1211แนะนำเลขประจำหนังสือสากล (ISBN)หอสมุดแห่งชาติ
2526
1212แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัณฑ์ชนิต บาลีเขต
2548
1213แนะนำแหล่งข้อมูลทางประชากรและการวางแผนครอบครัวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2528
1214แนะนำแหล่งสารสนเทศเฉพาะด้านการพาณิชยนาวีวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2534

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next