DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1363นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2540
1364นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูสุวิมล ว่องวาณิช
2554
1365นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเมธาวี ยุทธพงศ์ธาดา
2550
1366นโยบายการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
2529
1367นโยบายต่างประเทศของจีนภายหลังการประชุมที่เมืองแคนคุนนูมอฟฟ์, แซม
2524
1368นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมนัส บุญประกอบ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2522
1369นโลปาขยานัม พระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์วิสุทธ์ บุษยกุล
2550
1370นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : วิถีและอัตลักษณ์พื้นถิ่นในวรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่นารีมา แสงวิมาน
2550
1371นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่อิราวดี ไตลังคะ
2546
1372นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2542
1373นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือและเป้าหมายของสะเต็มศึกษาชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่
สุกัญญา แช่มช้อย
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2565
1374นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนสุนทร บุญญาธิการ
2545
1375นอนกรน ... รักษาได้ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
1376นักอนุรักษ์ดีเด่นของโลก:บทความพิเศษสดุดีร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2535
1377นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2530
1378นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2555
1379น้ำลายไหลย้อยในเด็กปรียา หล่อวัฒนพงษา
2548
1380นิชิเร็นกับกลุ่มโซกะกักไกประทุม อังกูรโรหิต
2542
1381นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2529
1382เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณฐิติกัญญา สุมน บรรณารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เปล่งศรี อิงคนินันท์
2543
1383แนวความคิดการวางผังเมืองเพื่อป้องกันอาชญากรรมของสหราชอาณาจักรระหัตร โรจนประดิษฐ์
2546
1384แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการในสถาบันการศึกษาสุนันท์ ปัทมาคม
2523
1385แนวความคิดเรื่องระบบความคิดหรืออุดมการ (Ideology)เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล
2527
1386แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบันเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539
1387แนวคิดในการประดิษฐ์เลขไทยวรวุฒิ จิราสมบัติ
2542
1388แนวคิดในการประเมินทางการศึกษานิศา ชูโต
2533
1389แนวคิดในการลงรายการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
1390แนวคิดเรื่องคุณภาพของห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2546
1391แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ร่วมสมัยของเอกชัย ศรีวิชัยสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ
จตุพร สีม่วง
พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2565
1392แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"ภิรมย์ กมลรัตนกุล
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2549
1393แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบันวิจิตร ศรีสอ้าน
2537
1394แนวทางการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกกันในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning : SEL)ไชยชาญ เผือดคล้าย
2565
1395แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในประเทศไทยเพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท
2547
1396แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเพื่อรองรับระบบงานคอมพิวเตอร์พรชัย ศุภวิวรรธน์
2529
1397แนวทางการดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาในบริเวณช่องปากและใบหน้าฐิรายุ บุญเรือง
2548
1398แนวทางการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ซี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVภาณุสิต เพชราภิรัชต์
รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
2549
1399แนวทางการรักษาเส้นเลือดขอดในปัจจุบันวิยะดา วีระยุทธศิลป์
อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ
2548
1400แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม: น้ำพริกแห่งอุษาคเนย์สิริน ฉกามานนท์
หทัยรัตน์ ทับพร
อัควิทย์ เรืองรอง
2565
1401แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
1402แนวทางสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติในห้องสมุดนงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
2526
1403แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทศวรรษหน้าจำนง วิบูลย์ศรี
2544
1404แนวโน้มของการเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โยธิน แสวงดี
2541
1405แนวโน้มของราคาวารสารในปี ค.ศ. 1998วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2550
1406แนวโน้มใหม่ของกองทัพไทยธีรยุทธ บุญมี
2529
1407แนวพรมแดนของไทยรัชนีกร บุญ-หลง
2541
1408แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528
1409แนะนำ 5 ห้องสมุดกฎหมายในกรุงเทพมหานครสุชัญญา จีระพันธุ์
พรทิพย์ เมธะวัฒน์
2526
1410แนะนำ Index Medicusวงศ์วรรณ วงศ์สุภา
2527
1411แนะนำการสืบค้นและรวบรวมบรรณานุกรมผลงานของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Endnote X2นวพร สุริยะ
2553
1412แนะนำครูภาษาไทย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ)2548

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next