DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1530ปกิณกะในการอ่านวรรณคดีศิวะศรียานนท์
2550
1531ปฐมสมโพธิสำนวนล้านช้างอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
2545
1532ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ.25292529
1533ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์ภัสสร ลิมานนท์
2549
1534ประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนรักชนก เครือบุตร
2543
1535ประชากรหกพันล้านคนกับอนาคตโลกภัสสร ลิมานนท์
2543
1536ประเทศไทยกับมาตรฐานด้านการเอกสารจารุวรรณ สินธุโสภณ
2529
1537ประเภทข้อมูลกับความน่าเชื่อถือของการเก็บข้อมูลสันทัด เสริมศรี
2550
1538ประเมินผลงานระบบ 360ดนัย เทียนพุฒ
2541
1539ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทิพวรรณ กาลกฤษณ์
2531
1540ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์2548
1541ประวัติศาสตร์กับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ไม่มีข้อมูล
2530
1542ประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษา : มายาเพื่อความมั่นคงชินทัศน์
2528
1543ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16อู, ซาน เยง
2541
1544ประสบการณ์ความรุนแรง การเผชิญปัญหาและความสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : การวิจัยนำร่องแบบผสานวิธีจิระสุข สุขสวัสดิ์
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
2553
1545ประสบการณ์จากการทำวิจัยในประเทศกลุ่มอาเซียนสีดา สอนศรี
2531
1546ประสบการณ์จากการฝึกอบรมและดูงานด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแอครอน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2540
1547ประสบการณ์ชีวิตของการเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินของผู้สูงอายุอนัญญา โสภณนาค
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2565
1548ประสบการณ์ชีวิตของหญิงสูงวัยที่ดูแลสามีที่เจ็บป่วยในระยะพึ่งพิงพันธมน สุภารี
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2565
1549ประสบการณ์ในการจัดทำสารานุกรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
2548
1550ประสบการณ์วิจัยภาคสนามกับชนต่างวัฒนธรรมชนิตา รักษ์พลเมือง
2533
1551ปรัชญาและวิธีการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์การเมืองปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
2524
1552ปราสาทของบารอนธุนแดร์-เตน-ทรองค์ ในก็องคิดด์ของวอลแตร์ปณิธิ หุ่นแสวง
2543
1553ปริทัศน์การวิวาทะเรื่อง "วิถีการผลิต" ในอินเดียเบเคอร์, คริส
2526
1554ปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยศิริชัย กาญจนวาสี
2545
1555ปริทัศน์บทความเรื่อง งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?สุนทร บุญญาธิการ
2545
1556ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกกลัวความก้าวหน้าของความเจ็บป่วยในผู้ป่วยหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกอุทัยวรรณ ปัทมานุช
ระพิณ ผลสุข
2565
1557ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ชุลีกร ยิ้มสุด
ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
2549
1558ปัจจัยทางพันธุกรรมในการติดยาเสพติดรัศมน กัลยาศิริ
2546
1559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสของสตรีไทยธนารดี คำยา
2543
1560ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกิตติพงศ์ พลเสน
2549
1561ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และองค์การสาธารณกุศลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: กรณีศึกษาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรณภัทร ราชาภรณ์
2565
1562ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์วิจิตรา ประสาทเวทยกุล
2529
1563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพหุปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนีออน พิณประดิษฐ์
วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
กิ่งฟ้า สินธุวงษ์
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
2550
1564ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำนึกสาธารณะต่อสถาบัน สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพครู สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวรรณี เจตจำนงนุช
2552
1565ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
สุชาดา บวรกิติวงศ์
2552
1566ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการของครูในการจัดบริการสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจุลจราพร สินศิริ
อุบลวรรณา เรือนทองดี
2550
1567ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเองของพยาบาลวรางคณา สิริปูชกะ
ยุพิน อังสุโรจน์
2550
1568ปัจจุบันกาลในบทละครเรื่อง La Demande d' emploi และ Les Travaux et les Jours ของ มิเชล วินาแวร์ (Michel Vinaver)สุวรรณา สถาปัตย์พัฒนา
2547
1569ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่องชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2544
1570ปัญหาการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวชาราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยโสภี อุณรุท
2546
1571ปัญหาการแปลราชมรรคาและการตรวจแก้ต้นฉบับแปลวัลยา วิวัฒน์ศร
2545
1572ปัญหาการศึกษาวิถีการผลิตของไทยอันเนื่องมาจากทฤษฎี "กึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา"ไม่มีข้อมูล
2524
1573ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามนัส บุญประกอบ
2522
1574ปัญหาของการฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทยคเณศร์ แวววิจิต
2545
1575ปัญหาความไม่เป็นบวกแน่นอนของแมทริกซ์กับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างธีรเดช ฉายอรุณ
2542
1576ปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์สุธรรม อุมาแสงทองกุล
2550
1577ปัญหาในการให้หัวเรื่องภาษาไทย และการกำหนดหัวเรื่องเพิ่มเติมของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.วลัยลักษณ์ นนท์มะลิ
2534
1578ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนอรุบล โชติพงศ์
2561
1579ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการไชยยศ เหมะรัชตะ
2530

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next