DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1592ผลกระทบของการมีข่ายสังคมในถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่นต่อการเลือกถิ่นปลายทางโยธิน แสวงดี
2544
1593ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัยวิพรรณ ประจวบเหมาะ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
นพวรรณ จงวัฒนา
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
มยุรี นกยูงทอง
2544
1594ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องสุชาดา บวรกิติวงศ์
สุวิมล ว่องวาณิช
อวยพร เรืองตระกูล
เอมอร จังศิริพรปกรณ์
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
2547
1595ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลดวงพร โสภา
2549
1596ผลกระทบของการออกแบบอาคาร ที่มีต่อบรรณรักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนกันยา วสุธารัตน์
2547
1597ผลกระทบของแกตต์กับสิทธิบัตรกัลยา ยังสุขยิ่ง
2538
1598ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อนโยบายด้านการย้ายถิ่นของอาเซียนพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2543
1599ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแพนระหว่างไทย-ลาววิภา อุตมฉันท์
2546
1600ผลกระทบของแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีต่อการย้ายถิ่นออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
โยธิน แสวงดี
2546
1601ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่มีต่อการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนประถมศึกษานลินี ดวงเนตร
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2565
1602ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาอนุชิต ชุลีกราน
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
จินตนา บรรลือศักดิ์
2565
1603ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู
สุธนะ ติงศภัทิย์
บัญชา ชลาภิรมย์
2565
1604ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นกวิตา ฟองสถาพร
ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
วรวุฒิ จิราสมบัติ
2565
1605ผลการใช้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้การสะท้อนคิดที่มีต่อความฉลาดรู้ทางสุขภาพเรื่องยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาณภัทร ชมธนานันท์
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
วชิรวิทย์ ช้างแก้ว
2565
1606ผลการประเมินการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์ปีที่ 5 หลังจากหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัชริน สินธวานนท์
อรนุช เกี่ยวข้อง
การุณพันธุ์ สุรพงศ์
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2545
1607ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่มวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
2543
1608ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการอวยพร เรืองตระกูล
2549
1609ผลการวิจัยทางการศึกษาในโครงการร่วมระหว่างทหารและพลเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประคอง กรรณสูตร
2530
1610ผลการวิจัย : ประโยชน์ในการพัฒนาห้องสมุดชลิรสา อุณรุท
2550
1611ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2529
1612ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโมไบล์แอปพลิเคชันช่วยการเรียนภาษา ที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปวริศร์ ปิงเมือง
ประกอบ กรณีกิจ
2565
1613ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกมต่อการรู้สภาพภูมิอากาศของนักเรียนชนัดดา มะโนสร
สลา สามิภักดิ์
2565
1614ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่างวิธี ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบและการติดตามทางไปรษณีย์ที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
2538
1615ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สองวราภรณ์ แย้มทิม
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
สุวิมล ว่องวาณิช
2550
1616ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่บูรณาการกับโยนิโสมนสิการที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นิตยา คงเกษม
2545
1617ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบสุนทร เทียนงาม
ศิริชัย กาญจนวาสี
ดิเรก ศรีสุโข
2553
1618ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2538
1619ผลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธปฏิการ นาครอด
คัคนางค์ มณีศรี
2552
1620ผลของโปรแกรมการฝึกกำกับตนเองและการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การกำกับตนเองในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2554
1621ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโสภิรัตน์ บุตโรบล
วีณา จีระแพทย์
2549
1622ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเบาหวานชนิดที่ 2*สุวิดา ลิ่มเริ่มสกุล
จงจิต เสน่หา
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
2565
1623ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอภิวัฒน์ กุมภิโร
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
สริญญา รอดพิพัฒน์
จินตนา บรรลือศักดิ์
2565
1624ผลของระยะเวลาในการใช้กรดกัดต่อค่ากำลังยึดดึงบนเนื้อฟันที่เกิดการเปลี่ยนสีจากวัสดุอะมัลกัมณัฐพจี นรเศรษฐ์ตระกูล
วาริณี ศรีมหาโชต
สรนันทร์ จันทรางศุ
ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
อรณิชา ธนัทวรากรณ์
2566
1625ผลสำรวจความผิดพลาดในงานเขียนของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์อร ธนานาถ
2542
1626ผ่องผิวผุดผาดเพี้ยงพราวพรรณ : อุดมคติความงามของผิวในวรรณคดีไทยอิงอร สุพันธุ์วณิช
2547
1627ผู้นําของห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2544
1628ผู้สูงอายุไทยกับศาสนาศิริวรรณ ศิริบุญ
2538
1629ผู้สูงอายุไทยถูกทอดทิ้งมากขึ้นจริงหรือ?นภาพร ชโยวรรณ
2538
1630ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยวิภาวี เอี่ยมวรเมธ
อัจฉรา เอ๊นซ์
2548
1631ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครในภาพยนตร์เรื่องพระอภัยมณีเปรม สวนสมุทร
2548
1632ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยในเอเชียพรรัตน์ ดำรุง
2546
1633ผู้หญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง : จากผู้หญิงเป็นใหญ่ถึงผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
2546
1634ผู้หญิงในทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์สุชีลา ตันชัยนันท์
2531
1635ผู้หญิง แรงงาน และชีวิตครอบครัว : วิธีการวิเคราะห์การกดขี่สตรีเพศจีรติ ติงศภัทิย์
2524
1636ผู้หญิงอินเดียกับการศึกษาสมัยใหม่ อะไรคืออุปสรรคบรรจบ บรรณรุจิ
2546
1637แผนกหนังสือหลักของมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์นอภิญญา เบญจวรรณากร
2527
1638แผนงานการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้สุมิตรา สงวนดีกุล
2533
1639พจนานุกรม : ความสำคัญและพฤติกรรมการใช้ของนิสิตองค์อร ธนานาถ
2544
1640พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศสแพรวโพยม บุณยะผลึก
2542
1641พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-ไทยชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
2541

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next