DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1757ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์เอนก นาวิกมูล
2535
1758รสแห่งกวีนิพนธ์อุปกิตศิลปสาร, พระยา
2550
1759รองนายกรัฐมนตรีฝากข้อคิดในเรื่องห้องสมุดและการอ่านสนธิ บุณยะชัย
2531
1760รอบศตวรรษแห่งลัทธิมาร์กซ์มันเดล, เออร์เนสต์
2526
1761ร้อยปี ของ มาร์กซ์ที่ปารีสไม่มีข้อมูล
2526
1762ระดับความอิ่มตัวทรานส์เฟอร์รินกับดัชนีการดื้อยาอีริโทรโพอิตินในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4-5: งานวิจัยเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลังอิ่มจิต บุญอำนวย
ยศยา กุลมาศ
สมฤทัย วัขราวิวัฒน์
2565
1763ระบบ THAIMARCสุชิต อินทนนท์
2528
1764ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะนพวรรณ จงวัฒนา
2528
1765ระบบการติดตามผลของโครงการพัฒนานิศา ชูโต
2531
1766ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอบเอ็นทรานซ์สมใจ บุญศิริ
2535
1767ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2547
1768ระบบจัดหมู่ของห้องสมุดทองหยด ประทุมวงศ์
2528
1769ระบบทุนนิยมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาไทยจามะรี พิทักษ์วงศ์
2527
1770ระบบราชการไทยในสายตาเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวฉัตรทิพย์จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์
2528
1771ระบบศักดินาอินเดีย ค.ศ. 300-1200อาร์.เอส. ศรมะ
2528
1772ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนีฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2532
1773ระบบส่งต่อที่เอื้อสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักอาการหนักชัยชน โลว์เจริญกูล
2550
1774ระบบสนเทศทางการเกษตรนานาชาติพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์
2530
1775ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System-DSS) กับงานห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2533
1776ระบบสารนิเทศการบริหารงานบุคคลวัชรี ทรงประทุม
2531
1777ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดวัชรี วงศ์หาญเชาว์
2532
1778ระบบสารนิเทศและบริการกฤติยา อัตถากร
2528
1779ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดเฉพาะ (ตอนที่ 1-5)สุปริญา ลุลิตานนท์
2539
1780ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สุชาติ สรณสถาพร
กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร
2532
1781ระบอบอาณานิคมของอังกฤษ: พิเคราะห์การปกครองอาณานิคมในพม่าและแหลมมลายู ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19-20ชัยวัฒน์ ปะสุนะ
2565
1782ระบาดวิทยาของวัณโรคจากการประกอบอาชีพ ในบุคลากรด้านการแพทย์วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2546
1783ระเบียบวิธีประมาณค่าภายในสำหรับการคำนวณตัวประกอบความเข้มของความเค้นตามมาตรฐาน API-579-1/ASME FFS-1 สำหรับท่อมีรอยร้าวตามแนวยาวที่ผนังด้านในและรับความดันภายในภัทร์ชนิดา สีนวล
จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
นิติกร นรภัยพิพากษา
ชาวสวน กาญจโนมัย
2565
1784ระลึกถึงพระคุนของล้นเกล้าฯ พระมงกุตเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา
2531
1785ระหว่าง CD-ROM กับ ONLINE แนวคิดและคู่มือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารลานนา ทวีเศรษฐ
2531
1786รัก(ทะ)ลวงตา ความจริง(ลวง)ในชีวิตและความลวง(จริง)ในละครปวิตร มหาสารินันทน์
2546
1787รัฐกับการเปลี่ยนแปลง : บทพิจารณาจากแนวคิดอนุรักษ์นิยมตะวันตกพิชัย เก้าสำราญ
2531
1788รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎีอาคม ชนางกูร
2529
1789รัฐทุนนิยมระบบราชการไทย : บทเสนอว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยมไทยอาคม ชนางกูร
2529
1790รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทยเบล, ปีเตอร์ เอฟ
2529
1791รัฐในโลกที่สามกับนโยบายการพัฒนาดำรงค์ ฐานดี
2529
1792รัฐบาลปัจจุบันกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเสน่ห์ จามริก
2529
1793รัฐสมัยใหม่-ชุมชน-โจร-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดม ไกรปกรณ์
2547
1794รัฐ : สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ลิขิต อุดมภักดี
2529
1795รัสเซียในทศวรรษหน้ารมย์ ภิรมนตรี
2554
1796รัสเซีย: มหาอำนาจนิวเคลียร์ (1)รมย์ ภิรมนตรี
2555
1797รัสเซีย: มหาอำนาจนิวเคลียร์ (2)รมย์ ภิรมนตรี
2556
1798รามเกียรติ์ : ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทานศิราพร ฐิตะฐาน
2527
1799รายงานการศึกษาตนเอง SSR (Self study report) ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐากูร จินตะนฤมิตร
2545
1800รายงานจากเวียดนาม : เวียดนามเหนือ : ฐานแนวหลังของพรรคและรัฐจีรติ ติงศภัทิย์
2524
1801รายงานสรุปผลการประชุมบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เรื่อง Stepping into the New Millennium: Challenges for Libraries & Information Professionals ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์สุนันทา วงศ์ชาลี
2543
1802รายชื่อผลงานประพันธ์ของ ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์2548
1803รำลึกถึงอกาธาวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2534
1804รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีจุลจราพร สินศิริ
ชื่นชม เจริญยุทธ
2550
1805รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงรายศักดิธัช เสริมศรี
ศศิชา สุขกาย
ณัฎฐเขต มณีกร
พงษ์ตะวัน นันทศิริ
ภุชชงค์ มณีขัตย์
สุรเดช ต่างเพ็ชร
เขมวิชญ์ วรรณศิริ
เกริก กิตติคุณ
2560
1806รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคตพรชุลี อาชวอำรุง
2546

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next