DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1936สติกเกอร์ป้าย: มาตรการสะกิดการชำระภาษีป้ายด้วยแนวทางเชิงพฤติกรรมศาสตร์วีระศักดิ์ เครือเทพ
ศดานนท์ วัตตธรรม
วศิน โกมุท
ไกรวุฒิ ใจคําปัน
2565
1937สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
1938สถานภาพของรายวิชาด้านพหุวัฒนธรรมดนตรีในหลักสูตรดนตรีศึกษา ระดับอุดมศึกษาธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย
สยา ทันตะเวช
2565
1939สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1940สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1941สถานะของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในยุโรปปัจจุบันสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2552
1942สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2528
1943สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
1944สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2525
1945สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2551
1946สภาพยุโรปศึกษา : ภาคทฤษฎีณัฐนันท์ คุณมาศ
2546
1947สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเมืองน่าอยู่กรุงเทพมหานครภาวดี อังศุสิงห์
2565
1948สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง
2549
1949สภาวะอำนาจของสหภาพยุโรปกับบทบาทต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2558
1950สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
1951สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1952สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชาติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญาณในนิราศสมัยใหม่ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขาวงามณัฐกาญจน์ นาคนวล
2547
1953สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1954สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
1955สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2546
1956สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
1957สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
1958สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
1959สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544
1960สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
1961สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
1962สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1963สวัสดี-เมืองเวียดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2550
1964สเวียตลานา อเล็กซิเยวิชและเรื่องเล่าจากโลกแห่งการสูญเสียวริตตา ศรีรัตนา
2557
1965สหรัฐกับญี่ปุ่นและกรณีเพิร์ลฮาร์เบอร์ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2555
1966สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1967สอนจริยศึกษาอย่างไรให้สนุกสมใจ ตั้งปณิธานสุข
2552
1968สังเกตภาษาดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527
1969สังคมชนบท และภาคเศรษฐกิจข้าวไทยระหว่าง พ.ศ. 2423-2473จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ
2528
1970สังคมไทยในสายตาฝรั่ง : ว่าด้วยการเมืองของทุนศึกษาวิจัยอเมริกันเบลล์, ปีเตอร์ เอฟ.
2526
1971สังคมและวัฒนธรรมอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
1972สังคมสารสนเทศพรธิดา วิเชียรปัญญา
2543
1973สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2531
1974สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทยกับวาทกรรมแห่งความเป็นอื่นสุรเดช โชติอุดมพันธ์
2548
1975สัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม : เหงียนโคธัคไม่มีข้อมูล
2524
1976สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2529
1977สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2533
1978สารควบคุมคุณภาพด้านการตรวจตั้งครรภ์ โดยใช้การจัดเก็บปัสสาวะที่ทราบผลการตรวจของผู้ป่วยวิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประจวบ มีสังข์
มนฤดี ไทยสามเสน
ชุลีพรรณ บางพระ
ประภาวดี เอกวงศ์
2549
1979สารนิเทศการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : รายงานความก้าวหน้าสุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1980สารนิเทศ ธุรกิจ และผู้บริหารอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2544
1981สารนิเทศอาชีพจริยา จารุรักษ์
2535
1982สารสนเทศการแพทย์ : ความหลากหลายที่แตกต่างปรียาพร ฤกษ์พินัย
2552
1983สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2544
1984สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิสระในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ปีการศึกษา 2520-2542ทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
1985สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?พรทิพย์ ไชยโส
2531

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next