DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1769หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทยธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
2550
1770หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
2548
1771หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2543
1772หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2529
1773หนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2531
1774หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
สุบิน ไชยยะ
อดิศร รัตนมานิต
2550
1775ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2550
1776หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2544
1777หยุดคิดสักนิด...ก่อนทำการตัดชิ้นเนื้อและส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนพ ช่วงโชติ
2545
1778หลักการเขียนรายงานทางวิชาการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2531
1779หลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
2546
1780หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1781หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก
2545
1782หลักเกณฑ์การเขียนใหม่ในภาษาเยอรมัน : ข้อดีและปัญหาสำหรับผู้เรียนคนไทยวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2544
1783หลักฐานทางการแพทย์ในการใช้รังสีเคมีบำบัดรักษามะเร็งตับอ่อนชวลิต เลิศบุษยานุกูล
2547
1784หลักเบื้องต้นของการอ่านตารางพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2530
1785หลักสูตรการวางผังเมืองท่าเรือระหัตร โรจนประดิษฐ์
2548
1786หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
1787หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุติมา สัจจานันท์
2530
1788หลุมพรางของการอนุมานทางสถิติในงานวิจัยสังคมศาสตร์สุรพล บริเส็ง
2532
1789ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2534
1790ห้องสมุดกฎหมายของไทย : ปัจจุบัน และ อนาคตสุชัญญา จีระพันธุ์
2526
1791ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
1792ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
1793ห้องสมุดในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ : ปัจจุบันและอนาคตปฤชญีน นาครทรรพ
2526
1794ห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยเหลือนักเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1795ห้องสมุดในยุคดิจิทัลเนณุภา สุภเวชย์
2547
1796ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2549
1797ห้องสมุดในสิงคโปร์อุไร วุฒิวิกัยการ
2527
1798ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวิภา โกยสุขโข
2528
1799ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษสุพรรณี วราทร
2528
1800ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : อดีตของไม้ใกล้ฝั่ง หรืออนาคตของผู้รับภาระต่อสุนทร แก้วลาย
2524
1801ห้องสมุดเรือนจำอำเภอธัญบุรี : มิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์สุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
2546
1802ห้องสมุดโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1803ห้องสมุดและศูนย์เอกสารเมืองเกรอนอบประเทศฝรั่งเศสสุภาษิต โบสุวรรณ
2528
1804ห้องสมุดสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาอภิญญา เบญจวรรณากร
2528
1805ห้องสมุดหนังสือหายากที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร2544
1806ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2526
1807หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้นนฤมล เจริญเผ่า
2529
1808หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2522
1809หอสมุดรัฐสภาและหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาบุรีรักข์ นามวัฒน์
2523
1810หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยศิริเพ็ญ น้าสกุล
2542
1811หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย
2548
1812หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสุนทรี รสสุธาธรรม
2528
1813หัวข้อสำหรับการวิจัยในวิชาบรรณารักษศาสตร์จารุวรรณ สินธุโสภณ
2524
1814หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2530
1815หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2533
1816หัวใจชายหนุ่ม : นวนิยายสะท้อนแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุพร แสงทักษิณ
2527
1817เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
2541
1818แหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
2528

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next