DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1768หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทยธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
2550
1769หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
2548
1770หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2543
1771หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2529
1772หนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2531
1773หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
สุบิน ไชยยะ
อดิศร รัตนมานิต
2550
1774ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2550
1775หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2544
1776หยุดคิดสักนิด...ก่อนทำการตัดชิ้นเนื้อและส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนพ ช่วงโชติ
2545
1777หลักการเขียนรายงานทางวิชาการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2531
1778หลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
2546
1779หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1780หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก
2545
1781หลักเกณฑ์การเขียนใหม่ในภาษาเยอรมัน : ข้อดีและปัญหาสำหรับผู้เรียนคนไทยวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2544
1782หลักฐานทางการแพทย์ในการใช้รังสีเคมีบำบัดรักษามะเร็งตับอ่อนชวลิต เลิศบุษยานุกูล
2547
1783หลักเบื้องต้นของการอ่านตารางพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2530
1784หลักสูตรการวางผังเมืองท่าเรือระหัตร โรจนประดิษฐ์
2548
1785หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
1786หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุติมา สัจจานันท์
2530
1787หลุมพรางของการอนุมานทางสถิติในงานวิจัยสังคมศาสตร์สุรพล บริเส็ง
2532
1788ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2534
1789ห้องสมุดกฎหมายของไทย : ปัจจุบัน และ อนาคตสุชัญญา จีระพันธุ์
2526
1790ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
1791ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
1792ห้องสมุดในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ : ปัจจุบันและอนาคตปฤชญีน นาครทรรพ
2526
1793ห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยเหลือนักเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1794ห้องสมุดในยุคดิจิทัลเนณุภา สุภเวชย์
2547
1795ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2549
1796ห้องสมุดในสิงคโปร์อุไร วุฒิวิกัยการ
2527
1797ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวิภา โกยสุขโข
2528
1798ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษสุพรรณี วราทร
2528
1799ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : อดีตของไม้ใกล้ฝั่ง หรืออนาคตของผู้รับภาระต่อสุนทร แก้วลาย
2524
1800ห้องสมุดเรือนจำอำเภอธัญบุรี : มิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์สุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
2546
1801ห้องสมุดโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1802ห้องสมุดและศูนย์เอกสารเมืองเกรอนอบประเทศฝรั่งเศสสุภาษิต โบสุวรรณ
2528
1803ห้องสมุดสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาอภิญญา เบญจวรรณากร
2528
1804ห้องสมุดหนังสือหายากที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร2544
1805ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2526
1806หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้นนฤมล เจริญเผ่า
2529
1807หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2522
1808หอสมุดรัฐสภาและหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาบุรีรักข์ นามวัฒน์
2523
1809หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยศิริเพ็ญ น้าสกุล
2542
1810หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย
2548
1811หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสุนทรี รสสุธาธรรม
2528
1812หัวข้อสำหรับการวิจัยในวิชาบรรณารักษศาสตร์จารุวรรณ สินธุโสภณ
2524
1813หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2530
1814หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2533
1815หัวใจชายหนุ่ม : นวนิยายสะท้อนแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุพร แสงทักษิณ
2527
1816เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
2541
1817แหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
2528

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next