DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
2003หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทยธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
2550
2004หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
2548
2005หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2543
2006หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2529
2007หนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2531
2008หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
สุบิน ไชยยะ
อดิศร รัตนมานิต
2550
2009ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2550
2010หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2544
2011หยุดคิดสักนิด...ก่อนทำการตัดชิ้นเนื้อและส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนพ ช่วงโชติ
2545
2012หลักการเขียนรายงานทางวิชาการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2531
2013หลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
2546
2014หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
2015หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก
2545
2016หลักเกณฑ์การเขียนใหม่ในภาษาเยอรมัน : ข้อดีและปัญหาสำหรับผู้เรียนคนไทยวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2544
2017หลักฐานทางการแพทย์ในการใช้รังสีเคมีบำบัดรักษามะเร็งตับอ่อนชวลิต เลิศบุษยานุกูล
2547
2018หลักเบื้องต้นของการอ่านตารางพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2530
2019หลักสูตรการวางผังเมืองท่าเรือระหัตร โรจนประดิษฐ์
2548
2020หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
2021หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของครูสุขศึกษาชญาภัสร์ สมกระโทก
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
สริญญา รอดพิพัฒน์
2565
2022หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุติมา สัจจานันท์
2530
2023หลุมพรางของการอนุมานทางสถิติในงานวิจัยสังคมศาสตร์สุรพล บริเส็ง
2532
2024ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2534
2025ห้องสมุดกฎหมายของไทย : ปัจจุบัน และ อนาคตสุชัญญา จีระพันธุ์
2526
2026ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
2027ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
2028ห้องสมุดในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ : ปัจจุบันและอนาคตปฤชญีน นาครทรรพ
2526
2029ห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยเหลือนักเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
2030ห้องสมุดในยุคดิจิทัลเนณุภา สุภเวชย์
2547
2031ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2549
2032ห้องสมุดในสิงคโปร์อุไร วุฒิวิกัยการ
2527
2033ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวิภา โกยสุขโข
2528
2034ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษสุพรรณี วราทร
2528
2035ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : อดีตของไม้ใกล้ฝั่ง หรืออนาคตของผู้รับภาระต่อสุนทร แก้วลาย
2524
2036ห้องสมุดเรือนจำอำเภอธัญบุรี : มิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์สุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
2546
2037ห้องสมุดโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
2038ห้องสมุดและศูนย์เอกสารเมืองเกรอนอบประเทศฝรั่งเศสสุภาษิต โบสุวรรณ
2528
2039ห้องสมุดสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาอภิญญา เบญจวรรณากร
2528
2040ห้องสมุดหนังสือหายากที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร2544
2041ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2526
2042หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้นนฤมล เจริญเผ่า
2529
2043หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2522
2044หอสมุดรัฐสภาและหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาบุรีรักข์ นามวัฒน์
2523
2045หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยศิริเพ็ญ น้าสกุล
2542
2046หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย
2548
2047หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสุนทรี รสสุธาธรรม
2528
2048หัวข้อสำหรับการวิจัยในวิชาบรรณารักษศาสตร์จารุวรรณ สินธุโสภณ
2524
2049หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2530
2050หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2533
2051หัวใจชายหนุ่ม : นวนิยายสะท้อนแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุพร แสงทักษิณ
2527
2052เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
2541

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next