DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
2055องค์กรวิชาชีพทางด้านการทำดรรชนีชลัยพร เหมะรัชตะ
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2546
2056องค์ประกอบด้านการสอนที่ส่งผลต่อนักเรียนจำรัส นองมาก
2532
2057องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวีณา สมสุด
2540
2058อนาคตของประชากรเมืองเทียนฉาย กีระนันทน์
2529
2059อนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้าอนงค์นุช ภูยานนท์
2546
2060อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
2544
2061อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกายเสก อักษรานุเคราะห์
2546
2062อนุสิทธิบัตรกับนักประดิษฐ์ไทยกัลยา ยังสุขยิ่ง
2538
2063อหังการแห่งกวีศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2550
2064อ็องโดรม้ากค์ : ความเป็นแม่ ความเป็นเมีย และความรู้สึกที่เธอมีต่อปีรุสพิริยะดิศ มานิตย์
2555
2065อักขรวิธีในศิลาจารึกหลักที่ 1จิรายุ นพวงศ์, ม.ล.
2550
2066อักษรฟรัคทัวร์(Fraktur): กุญแจอีกหนึ่งดอกสู่โลกแห่งภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันอัคร เช้าฉ้อง
พีระ พนารัตน์
2565
2067อัตราต่ำสุดของการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ ที่ให้ตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงสุณี พนิตประชา
2533
2068อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซียณัฐนันท์ คุณมาศ
2555
2069อัปสรศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2527
2070อาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุในเวชปฏิบัติภาพันธ์ เจริญสวรรค์
ชัยชนะ นิ่มนวล
2548
2071อาการปวดข้อสะโพกหลังจากใส่ข้อสะโพกเทียมวัชระ วิไลรัตน์
2546
2072อาการปวดท้องในเด็กศิรินุช ชมโท
วรนุช จงศรีสวัสดิ์
2546
2073อาการปวดศีรษะจากการเจาะเยื่อหุ้มไขสันหลังเพชร วัชรสินธุ์
รื่นเริง ลีลานุกรม
2549
2074อาคารมหาธีรราชานุสรณ์เรืองศรี จุลละจินดา
2531
2075อาคารสถาบันวิทยบริการวีระ บูรณากาญจน์
2522
2076อาชญากรทางวิชาการวิชาญ กิตติสุขสันต์
2549
2077อาณาจักรรัสเซียโบราณ: ยุคแห่งความแตกแยกรมย์ ภิรมนตรี
2558
2078อ่าน "เจ้าหญิงหนังฬา" ด้วยจิตวิเคราะห์พิริยะดิศ มานิตย์
2551
2079อาบัติลักทรัพย์ในทุติยปาราชิก : การตีความแบบหนึ่งสมพรนุช ตันศรีสุข
2565
2080อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประรชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรีโยธิน แสวงดี
คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์
ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
วรชัย ทองไทย
จิราพร ขัติยศ
2547
2081อิทธิพลของกระบวนการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อพลังอำนาจครูสถาพร บุตรใสย์
สุชาดา บวรกิติวงศ์
2551
2082อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนาสุภาพร โกเฮงกุล
สุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2552
2083อิทธิพลของงานสุนทรภู่ที่มีต่อนิทานวัดเกาะชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2548
2084อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานครคัคนางค์ มณีศรี
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2541
2085อิทธิพลของภาษาอังกฤษในบทแปลภาษาไทยณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ปรีมา มัลลิกะมาส
2547
2086อิทธิพลของระบบพี่เลี้ยงผ่านตัวแปรอิงฐานของงานที่มีต่อคุณภาพการบริการและความภักดีต่อองค์การ : การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลเอกชนนงลักษณ์ วิรัชชัย
สำเนาว์ ขจรศิลป์
พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ
2551
2087อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็ก ที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์เยาวดี วิบูลย์ศรี
2531
2088อิทธิพลแบบปรับของประเภทของครูอาชีวศึกษาและบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ที่มีต่อโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นระดับบุคคลในการนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูฉัตรชนก สายสุวรรณ
2550
2089อิทธิพลส่งผ่านพหุระดับของความสนุกในการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบสืบสอบและการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วรัญญู ฉายาบรรณ์
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2566
2090อินเตอร์เน็ตกับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสมใจ อัศวประเสริฐดี
2538
2091อิฟลา '87จารุวรรณ สินธุโสภณ
2530
2092อุดมการ : แนวคิดและแนววิเคราะห์กาญจนา แก้วเทพ
2527
2093อุดมคติแห่งความสุขในสมัยสุโขทัย : ภาพสะท้อนจากจารึกอิงอร สุพันธุ์วณิช
2547
2094อุทัยน์-อุเทนศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2544
2095อุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการหลังการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดระยองอำนวยพร ใจตื้อ
ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง
2565
2096อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ยุทธการ ปัทมโรจน์
2565
2097อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ “บุญคุณ” ในภาษาไทยธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนนท์
2565
2098เอดส์ : ข้อควรพิจารณาด้านการป้องกันการรักษาและการดูแลภัสสร ลิมานนท์
2547
2099"เอดิปัส" ใน ลา มาร์แซแยสพิริยะดิศ มานิตย์
2552
2100เอ็นทรานซ์ระบบใหม่กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยธีระพร วีระถาวร
2542
2101เอ็นทรานซ์ระบบใหม่ของไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรธีระพร วีระถาวร
2541
2102เอมิลิ ดิกคินสัน : ความแปลกที่โลกยอมรับฉันทนา ไชยชิต
2544
2103'แอดมิสชั่นส์' มีความสำคัญไฉน?ธีระพร วีระถาวร
2546
2104ไอ เอ็ม ซี คืออะไรฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน
2526

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next