DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1001หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2533
1002อัตราต่ำสุดของการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ ที่ให้ตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงสุณี พนิตประชา
2533
1003100 ปีของนิตยสารสตรีไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
อวยพร พานิช
2532
1004CMI คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการสอน กับ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุกรี รอดโพธิ์ทอง
2532
1005TOTE กับการแก้ปัญหาการสอนและการใช้หน่วยโทรทัศน์เพื่อการศึกษากิดานันท์ มลิทอง
2532
1006กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2532
1007การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2532
1008การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถอ้างอิงตามแบบมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานจารุวรรณ สินธุโสภณ
2532
1009การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกายในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาเตือนใจ ทองสำริต
2532
1010การทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าครอนบาช แอลฟ่าพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2532
1011การประเมินผลโครงการมารยาทของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)กิตติพงษ์ เทียนตระกูล
สุมิตรา ทรงสัตย์
สุภัทรา ฤทธิบุตร
2532
1012การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วรรณทิพา รอดแรงค้า
2532
1013การวิเคราะห์การเพิ่มค่าชิดชนก เชิงเชาว์
2532
1014การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชนอุ่นตา นพคุณ
2532
1015การศึกษาและวิจัยด้วยวิธีปรากฎการณ์วิทยาศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
2532
1016การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2532
1017กำเนิดพัฒนาการระบบทุนนิยม : บทวิพากษ์มาร์กซิสต์กลุ่มนีโอสมิธอภิญญา เฟื่องฟูสกุล
2532
1018เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้านเอนก นาวิกมูล
2532
1019ข่ายงานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจีระ อินทโกสุม
2532
1020ครั้งนี้ที่ธิเบตพูน เกษจำรัส
2532
1021ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกระบวนการยุติธรรม : การวิจัยสำรวจปัจจัยและผลกระทบระดับยูนิแวริเอท และระดับมัลติแวริเอทปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
2532
1022ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
นฤมล รุจิพร
2532
1023ฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศ : การจัดทำข้อมูลย้อนหลังศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
2532
1024ตัวแปร แน่ใจแล้วหรือว่ารู้จักรัตนะ บัวสนธ์
2532
1025ท่านอยู่ที่ไหนใน Chulalinetเปล่งศรี อิงคนินันท์
2532
1026เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานิคม ทาแดง
2532
1027แนะนำโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS Version 2-3เพลินจันทร์ เอกวานิช
2532
1028บทวิพากษ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองรัฐบาลชาติชายทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2532
1029บุคลากรเทคโนโลยีการศึกษากับการเป็นที่ปรึกษาอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2532
1030เพลงเพื่อชีวิตของไทยจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์
2532
1031ภาพยนตร์กับการต่อสู้ทางชนชั้นในห้วงเวลาแห่งการผลัดแผ่นดินศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2532
1032มหาธีรราชานุสรณ์ 31สุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1033มิติใหม่ของการวิจัยทางการศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี
2532
1034โมเดลเชิงสาเหตุ : การสร้างและการวิเคราะห์ศิริชัย กาญจนวาสี
2532
1035ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนีฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2532
1036ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดวัชรี วงศ์หาญเชาว์
2532
1037ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สุชาติ สรณสถาพร
กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร
2532
1038วิคตอร์ ฮูโก กับสิทธิมนุษยชนดารณี พุทธรักษา
2532
1039ศิลปะเพื่อประชาชน ในงานประพันธ์ของคมทวน คันธนูชมัยพร แสงกระจ่าง
2532
1040เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยเสน่ห์ จามริก
2532
1041สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1042สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1043สารนิเทศการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : รายงานความก้าวหน้าสุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1044หลุมพรางของการอนุมานทางสถิติในงานวิจัยสังคมศาสตร์สุรพล บริเส็ง
2532
1045องค์ประกอบด้านการสอนที่ส่งผลต่อนักเรียนจำรัส นองมาก
2532
1046Profile analysisคณิต ไข่มุกต์
2531
1047TIC database : ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยเพลินจันทร์ เอกวานิช
2531
1048กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้ไชยยศ เหมะรัชตะ
2531
1049กษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงใช้พระนามแฝงมากที่สุดนฤมล เจริญเผ่า
2531
1050การเดินทางครั้งใหม่ของนักรัฐศาสตร์ไทย : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวาณิช กับการศึกษารัฐและสังคมไทยไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
2531

previous  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next