DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1051การเตรียมตัวเดินทางของนักรัฐศาสตร์ไทยชัยอนันต์ สมุทวณิช
2531
1052การนำวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณามาใช้ในกาวิจัยทางการศึกษาอลิศรา ศิริศรี
2531
1053การประเมินอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสุวิมล ว่องวานิช
2531
1054การประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานความก้าวหน้าสุวรรณา เทภาสิต
2531
1055การปลูกสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแนวคิดการจัดการห้องสมุดในระยะเริ่มแรกชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา
2531
1056การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
2531
1057การพัฒนาระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมแผนจุฬา : รายงานผลการวิจัยชัยยงค์ พรหมวงศ์
2531
1058การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีของริดจ์ชิดชนก เชิงเชาว์
2531
1059การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2530สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1060การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
2531
1061การศึกษาคุณภาพของแบบสอบ เอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไตรรงค์ เจนการ
2531
1062การให้การบ้านอรุณศรี อนันตรศิริชัย
2531
1063ขบวนการกรรมกรไทย 1 ทศวรรษแห่งความแตกแยกประการพรึก ชยพงศ์
2531
1064ขวาไทยในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีข้อมูล
2531
1065ข่ายงานฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2531
1066ความเปลี่ยนแปลงความคิดทางเวลาในสังคมไทยอรรถจักร สัตยานุรักษ์
2531
1067ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาบันครุศึกษาทองอินทร์ วงศ์โสธร
2531
1068บทบาทด้านสังคมและการเมืองขององค์การศาสนา : ศึกษากรณีจิตตภาวันวิทยาลัย และสำนักปู่สวรรค์ภัชราพร ช้างแก้ว
2531
1069บทสัมภาษณ์ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุลปิ่น มาลากุล, ม.ล.
2531
1070บรรณนิทัศน์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ้งฟ้า ฐิโณทัย
ทิพวรรณ กาลกฤษณ์
2531
1071บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมไทยของหอเอกสารประเทศไทยสุมิตรา สงวนดีกุล
รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
2531
1072ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทิพวรรณ กาลกฤษณ์
2531
1073ประสบการณ์จากการทำวิจัยในประเทศกลุ่มอาเซียนสีดา สอนศรี
2531
1074ผู้หญิงในทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์สุชีลา ตันชัยนันท์
2531
1075พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
2531
1076พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการทำนุบำรุงการกสิกรรมปิยนาถ บุนนาค
2531
1077ภาพและคำอธิบายภาพชัชวาล ศรีสละ
2531
1078มิเชล ฟูโก้และอนุรักษ์นิยมใหม่ธเนศ วงศ์ยานนาวา
2531
1079รองนายกรัฐมนตรีฝากข้อคิดในเรื่องห้องสมุดและการอ่านสนธิ บุณยะชัย
2531
1080ระบบการติดตามผลของโครงการพัฒนานิศา ชูโต
2531
1081ระบบสารนิเทศการบริหารงานบุคคลวัชรี ทรงประทุม
2531
1082ระลึกถึงพระคุนของล้นเกล้าฯ พระมงกุตเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา
2531
1083ระหว่าง CD-ROM กับ ONLINE แนวคิดและคู่มือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารลานนา ทวีเศรษฐ
2531
1084รัฐกับการเปลี่ยนแปลง : บทพิจารณาจากแนวคิดอนุรักษ์นิยมตะวันตกพิชัย เก้าสำราญ
2531
1085เรื่องของข้อสอบแบบปรนัย : ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยประกอบ คุปรัตน์
2531
1086เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6เอนก นาวิกมูล
2531
1087สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1088สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2531
1089สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?พรทิพย์ ไชยโส
2531
1090"สื่อ" กับการใช้ความรุนแรงทางการเมืองบุญปลูก นฤมล
2531
1091หนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2531
1092หลักการเขียนรายงานทางวิชาการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2531
1093หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1094อาคารมหาธีรราชานุสรณ์เรืองศรี จุลละจินดา
2531
1095อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็ก ที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์เยาวดี วิบูลย์ศรี
2531
1096CD-ROM ฐานข้อมูลสารนิเทศสุธนา วงศ์ทองสรรค์
2530
1097กลับไปอ่านงานของกุนนาร์ มีร์ดัล นักเศรษฐศาสตร์สำนักสถาบันนิยมสมบูรณ์ ศุภศิลป์
2530
1098การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ชาวจีนในประเทศไทย (2475-2516)พรรณี บัวเล็ก
2530
1099การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2530
1100การแบ่งกลุ่มผู้ใช้และประสิทธิภาพการให้บริการประภาวดี สืบสนธิ์
2530

previous  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next