DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1051การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ชาติวุฒิ จำจด
2548
1052การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยนอกเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
2547
1053การอนุมานเชิงสาเหตุวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล
ธีรเดช ฉายอรุณ
2544
1054การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2532
1055การออกแบบการกำกับงาน และประเมินผลโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2542
1056การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2545
1057การออกแบบและพัฒนาระบบงานห้องสมุดบุญเรือง เนียมหอม
2528
1058การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันการศึกษา: กรณีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนณุภา สุภเวชย์
2548
1059การอัดข้อมูลรูปภาพภาสกร ประถมบุตร
2535
1060การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์วรุณี อุดมศิลป
2543
1061การอ่านออกเสียงคำตามความนิยมควรมีขอบเขตเพียงไรเฉลิม มากนวล
2542
1062กาลีเศียรขาดวรุณี อุดมศิลป
2545
1063กำเนิดพัฒนาการระบบทุนนิยม : บทวิพากษ์มาร์กซิสต์กลุ่มนีโอสมิธอภิญญา เฟื่องฟูสกุล
2532
1064กำเนิดระบบความคิดแบบเจ้าขุนมูลนายของไทยสุชาย ตรีรัตน์
2525
1065กิจกรรมการเรียนรู้ชั้นคลินิกที่นักศึกษาแพทย์ละเลยและที่ครูแพทย์เพิกเฉยวราวุธ สุมาวงศ์
2546
1066กูเกิล สกอลาร์ อีกระดับของการสืบค้นศิริเวช รัตนสุวรรณ์
2547
1067เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545กองบรรณาธิการจุฬาลงกรณ์เวชสาร
2546
1068เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้านเอนก นาวิกมูล
2532
1069เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ตสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
1070เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต ตอน เรื่องยุ่งๆ ของ passwordสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
1071เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษาไม่มีข้อมูล
2549
1072ขงเบ้งดีดกระจับปี่ ดีดพิณ หรือตีขิมกันแน่จินตนา ธันวานิวัฒน์
2543
1073ขนาดครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2543 : บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปิยาวรรณ สกุลเจริญ
2547
1074ขบวนการกรรมกรไทย 1 ทศวรรษแห่งความแตกแยกประการพรึก ชยพงศ์
2531
1075ขวาไทยในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีข้อมูล
2531
1076ข้อเขียนเพื่อการวิวาทะ : เส้นทางความคิดของขบวนการนักศึกษาไทยในรอบทศวรรษ 14 ตุลาฯ : การปฏิวัติกระบวนทัศน์ 2 ครั้งเกษียร เตชะพีระ
2527
1077ข้อควรคำนึงในการฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดศิริเวช รัตนสุวรรณ์
2543
1078ข้อคิด 10 ประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังคมในแนวลัทธิมาร์กซ์สมเกียรติ วันทะนะ
2524
1079ของฝากจากญี่ปุ่นประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2528
1080ข้อจำกัดในการตรวจปัสสาวะโดยใช้แถบทดสอบประภาวดี เอกวงศ์
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
2548
1081ข้อตกลงในการทดสอบ MANOVA และ Discriminant analysis : สาระสำคัญ การทดสอบ และแนวทางการแก้ไขธีรเดช ฉายอรุณ
2540
1082ขอทานในสังคมไทยธิบดี บัวคำศรี
2547
1083ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527
1084ข้อมูลพื้นฐานการชันสูตรพลิกศพของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2545ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์
2547
1085ข้อมูลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุกัญญา นิมานันท์
2533
1086ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย Internet : จะเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงและเชิงอรรถกันอย่างไร?ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2539
1087ข้อสังเกตบางประการต่อบทวิเคราะห์ "ความกลัวในสังคมไทย"อุดม คำพลี
2525
1088ข้อสังเกตบุคลิกแห่งทุนธนาคารไทย ใช้ปรากฎการณ์ของธนาคารกรุงเทพ เป็นปฐมพันศักดิ์ วิญญรัตน์
2529
1089ข้อเสนอเพื่อให้มีการพิจารณาทฤษฎีพึ่งพาอย่างพินิจพิเคราะห์ลูเธอร์, ฮันส์
2527
1090ขันติธรรมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในหินที่เปล่งเสียงของฆอซี อับเดล-เกาะดีรศิริพร ศรีวรกานต์
2555
1091ข่ายงานฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2531
1092ข่ายงานห้องสมุดระดับภูมิภาคและระดับชาติอุทัย ทุติยะโพธิ
2528
1093ข่ายงานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจีระ อินทโกสุม
2532
1094ข่าวการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียกุลธิดา บุญอิต
2526
1095เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
1096เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีพิมพ์อาภา พันธุลี
วรรณี ตั้งเสาวภาคย์
ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ
อารยา พชรบัณฑิตย์
2542
1097"แขก" ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์ ภาพสะท้อนมุสลิมศึกษาในหมู่ปัญญาชนสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
2550
1098ไขมันในเลือด : ความสำคัญทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์
2549
1099คนกับความคิด : ฉันจะเดินทางสายนั้นต่อไป : รูดอล์ฟ บาห์โรรุจิรา บุญหลง
2524
1100คนงานก่อสร้างกับปัญหาสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
อัจฉรา เอ๊นซ์
2539

previous  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next