DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1101การประมวลผลข้อมูลในการสร้างภาพธัญ โสภณดิษย์
2530
1102การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530
1103การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530
1104การประเมินเค้าโครงการวิจัยดิเรก พรสีมา
2530
1105การประเมินผลการฝึกอบรมนิศา ชูโต
2530
1106การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2530
1107การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเทียบมาตราต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกันภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
2530
1108การวิเคราะห์คำถามและคำตอบของงานบริการช่วยค้นคว้า ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ
2530
1109การวิจัย : บทบาทใหม่ของนักบริหารการศึกษาอมรชัย ตันติเมธ
2530
1110การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2530
1111การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ชุมพร ยงกิตติกุล
รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
2530
1112การสนทนากลุ่มโยธิน แสวงดี
2530
1113คนสมัยรัชกาลที่ 5 ฝ่าแดนกันดารที่ญวนเหนือเอนก นาวิกมูล
2530
1114ชีวิต และงานของสุภา ศิริมานนท์ไม่มีข้อมูล
2530
1115ทุนจีนในภาคใต้ : บทวิเคราะห์เฉพาะยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภูวดล ทรงประเสริฐ
2530
1116ทุนนิยมท้องถิ่นภาคเหนือปลายอ้อ ชนะนนท์
2530
1117นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2530
1118บทความเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับการพัฒนา และทิศทางของมหาวิทยาลัยกับระบบราชการเกษม สุวรรณกุล
2530
1119บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมไทยของหอเอกสารประเทศไทยสุมิตรา สงวนดีกุล
รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
2530
1120เบื้องหลังการดำเนินนโยบายเปิดประตูของจีนช. ศรีงิ้วราย
2530
1121แบบทดสอบโคลซและการประยุกต์ใช้สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2530
1122ประวัติศาสตร์กับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ไม่มีข้อมูล
2530
1123ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการไชยยศ เหมะรัชตะ
2530
1124ผลการวิจัยทางการศึกษาในโครงการร่วมระหว่างทหารและพลเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประคอง กรรณสูตร
2530
1125พฤติกรรมการอ้างถึงของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมารศรี สายจิตบริสุทธิ์
2530
1126พลังห้องสมุด : อิทธิพลอัมพร ทีขะระ
2530
1127โพยก๊วน การสะสมทุนของสถาบันการเงินสุชาดา ตันตสุรฤกษ์
2530
1128มาร์กซ์กับยุคสมัยของเราเตอรไก, เฟอเรน
2530
1129มารู้จักหนังสือชุด (series) กันเถอะวลัยพร สมบูรณ์
2530
1130ระบบสนเทศทางการเกษตรนานาชาติพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์
2530
1131วารสารสังคมศาสตร์ไทย : การวิเคราะห์และบรรณนิทัศน์วลัยพร เหมะรัชตะ
ชุติมา สัจจานันท์
เปรมวัลย์ วาริธร
2530
1132วิชาการด้านสังคมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมศักดิ์ ชูโต
2530
1133วิวัฒนาการเศรษฐกิจภาคใต้สงบ ส่งเมือง
2530
1134ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียนมนัส บุญประกอบ
2530
1135หลักเบื้องต้นของการอ่านตารางพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2530
1136หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
1137หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุติมา สัจจานันท์
2530
1138หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2530
1139อิฟลา '87จารุวรรณ สินธุโสภณ
2530
1140Generalizability Theoryจักรกฤษณ์ สำราญใจ
2529
1141การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
1142การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
1143การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่างสุชาดา กีระนันทน์
2529
1144การจัดเก็บ การบำรุงรักษาโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์พัน สุขเจริญ
2529
1145การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2529
1146การติดตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
1147การทดสอบอิงปริเขตสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
1148การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
1149การประเมินผลงานบุคลากรผ่องพรรณ ลวนานนท์
2529
1150การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2529

previous  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next