DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1101คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่สันทัด เสริมศรี
2554
1102คนสมัยรัชกาลที่ 5 ฝ่าแดนกันดารที่ญวนเหนือเอนก นาวิกมูล
2530
1103ครั้งนี้ที่ธิเบตพูน เกษจำรัส
2532
1104ครูกับการวิจัย : สะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงของการพัฒนาการศึกษาของชาติบัญชา อึ๋งสกุล
2539
1105คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกในวรรณกรรมไทยพรสรรค์ วัฒนางกูร
2543
1106ความก้าวหน้าในการใช้ซีเมนต์กระดูกในการผ่าตัดทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545
1107ความก้าวหน้าในการผ่าตัดรักษาทางออร์โธปิดิกส์ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545
1108ความขัดแย้งทางค่านิยมที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยสมัยพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ.2493-2523)สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
2550
1109ความขัดแย้งในองค์การ : ห้องสมุด / ศูนย์สารนิเทศผ่องพรรณ ลวนานนท์
2549
1110ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข
2529
1111ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข
2533
1112ความคิดคำนึงเรื่อง "ผลิตภาพของครู"ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
2533
1113ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
สกล ซื่อธนาพรกุล
2552
1114ความคิดเห็นที่มีต่องาน "รัฐศาสตร์ จุฬาฯ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1"นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2550
1115ความงามของบทโศก : บทวิเคราะห์แวร์เธ่อร์ของเกอเธ่ถนอมนวล โอเจริญ
2546
1116ความจำเป็นในการใช้แผ่นเสียงในทางนิเทศศาสตร์จุมพล รอดคำดี
2526
1117ความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดและการบริบาลลดความปวดวิโรจน์ ไววานิชกิจ
เพียงเพ็ญ อินทรฑูต
2546
1118ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
กรองแก้ว กรรณสูต
สุภาณี ชินวงศ์
2544
1119ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
1120ความต้องการบริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐศศิพิมล ประพินพงศกร
2545
1121ความต้องการหัวเรื่องภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร์ ของผู้ใช้ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอังคณา สุริวรรณ์
2550
1122ความตั้งใจตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครอารยา พชรบัณฑิตย์
2545
1123ความทรงจำในวัยเด็กของเอ็มมา โบวารีพิริยะดิศ มานิตย์
2551
1124ความทุกข์ระทมของหนุ่มแวร์เธ่อ ของเกอเธ่ถนอมนวล โอเจริญ
2543
1125ความในใจของคนทำ 5 ส ในห้องสมุดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2542
1126ความปลอดภัยของผู้ป่วยสรรธวัช อัศวเรืองชัย
2546
1127ความปวดในทารกแรกเกิด. ตอนที่ 1, พยาธิสรีรวิทยาและการประเมินความปวดในทารกแรกเกิดรัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย
รื่นเริง ลีลานุกรม
2548
1128ความปวดในทารกแรกเกิด. ตอนที่ 2, การระงับปวดในทารกแรกเกิดรื่นเริง ลีลานุกรม
เมธจิต เมธาวศิน
2548
1129ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
เพียงใจ ศุขโรจน์
2550
1130ความเป็นมาของสถาบันวิทยบริการกำจัด มงคลกุล
2522
1131ความเป็นมาและความสำคัญของภาษารัสเซียรมย์ ภิรมนตรี
2555
1132ความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของแรงงานพม่าในประเทศไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไทยและผู้นำชุมชนชาวพม่าในจังหวัดระนองรุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
มยุรี นกยูงทอง
2543
1133ความเปลี่ยนแปลงความคิดทางเวลาในสังคมไทยอรรถจักร สัตยานุรักษ์
2531
1134ความพยายามในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยจารุวรรณ สินธุโสภณ
2523
1135ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549
1136ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกระบวนการยุติธรรม : การวิจัยสำรวจปัจจัยและผลกระทบระดับยูนิแวริเอท และระดับมัลติแวริเอทปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
2532
1137ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปราณี อัศวภูษิตกุล
2534
1138ความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัยที่ใช้ดับลินคอร์เมตาเดต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรพรนภา แสงดี
2545
1139ความพึงพอใจต่อเว็บช่วยสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย
2546
1140ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวพร สุริยะ
2553
1141ความมั่นใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2552
1142ความไม่เสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ : การวิเคราะห์แยกระดับความไม่เสมอภาคและแนวโน้มเอกรัฐ พิมไทย
2550
1143ความร่วมมือของบรรณารักษ์และอาจารย์ในการสร้างหลักสูตรยุค 2000 : ประสบการณ์จากอเมริกาโสภี อุณรุท
2544
1144ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
2526
1145ความร่วมมือด้านงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการ
2527
1146ความร่วมมือด้านโสตทัศนศึกษาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานงลักษณ์ สุวรรณกิจ
2526
1147ความร่วมมือในการบำบัดรักษาวัณโรค: กลุ่มผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวีนัส อุดมประเสริฐกุล
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2544
1148ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกองบรรณาธิการข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526
1149ความรักความรู้ในบทละครเรื่อง Wit ของมาร์กาเร็ต เอ็ดสันดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
2546
1150ความรักและปรัชญาชีวิตในกวีนิพนธ์ของสวีจื้อหมัวจินตนา ธันวานิวัฒน์
2546

previous  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next