DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1130ความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี ชินวงศ์
2542
1131ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นของนิสิตครุศาสตร์ที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก: กรณีศึกษาดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์
2542
1132ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่างเกื้อ วงศ์บุญสิน
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2547
1133ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนันท์ งานโคกกรวด
2529
1134ความสำเร็จและความล้มเหลวในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุกรินทร์ วิมุกตายน
2548
1135ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนาชาย โพธิสิตา
2529
1136ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2539
1137ความหลากหลายของผู้ป่วยและผลการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : รายงานเบื้องต้นปิ่น ศรีประจิตติชัย
พรเลิศ ฉัตรแก้ว
ดนัย อุดมพรวิวัฒน์
สุภาวดี สถิรเศรษฐทวี
เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ปวีณา บุญบูรพงศ์
2545
1138ความหวัง ในกวีนิพนธ์ของ ที.เอส. เอเลียตพจี ยุวชิต
2543
1139ความเห็นบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาทุนการเงินของไทยเพชร ธำมะรงค์
2525
1140ความอับจนของลัทธิเหมาหรือความอับจนของลัทธิมาร์กซ์ : บทวิเคราะห์โดยสังเขปของการปฏิวัติจีน ลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีน หลังการปฏิวัติจนถึงปัจจุบันสุวินัย ภรณวลัย
2524
1141ความอับจนของลัทธิเหมาหรือลัทธิมาร์กซ์ฯสุวินัย ภรณวลัย
2525
1142คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนวารินทร์ รัศมีพรหม
2525
1143ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2528
1144ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทยจารุพัสตร์ พิชิตานนท์
2550
1145ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานห้องสมุดของนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์วิไล ปานพลอย
2533
1146ค่านิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของเยาวชนชาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลี สบายยิ่ง
2545
1147คำ ES ในภาษาเยอรมัน : บทบาท หน้าที่ และวิธีการใช้วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2545
1148คำกล่าวขอบคุณในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณเพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน
2543
1149คำกับความหมายดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527
1150คำไทย-คำเทศ คำไทย-คำเขมรใกล้รุ่ง อามระดิษ
2550
1151คำลงท้าย Kana, Kashira, Darouka ในภาษาญี่ปุ่นกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ
2542
1152คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีนประพิณ มโนมัยวิบูลย์
2547
1153คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามลิวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2543
1154คุณภาพในงานบริการสารนิเทศจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2543
1155คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล: การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2549
1156คู่มือปฏิบัติงานสายพิณ วิไลรัตน์
2535
1157เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซงที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขวัญเมือง แก้วดำเกิง
2553
1158เครือข่ายระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรัชนีวรรณ รินพล
2547
1159เคล็ดลับเพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพอโนชา เล่าพิทักษ์
2553
1160โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยสุวิมล ว่องวาณิช
2550
1161โครงสร้างการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2525
1162โครงสร้างส่วนล่างประวัติศาสตร์, และสังคมกอเดลิเยร์, มอริซ
2528
1163งบประมาณค่าหนังสือ เท่าไร อย่างไรสมลักษณ์ สุวรรณพานิช
2529
1164งาน 100 ปี ของคาร์ล มาร์กซ์ ที่บัลติมอร์ มหาวิทยาลัยรัฐมารีแลนด์ สหรัฐอเมริกามโนภาษ เนาวรังสี
2526
1165งานวิจัยแบบสหวิทยาการปรีชา ช้างขวัญยืน
2545
1166งานสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยชุติมา สัจจานันท์
2527
1167งานสารนิเทศและการตลาดประภาวดี สืบสนธิ์
2529
1168งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
2545
1169เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเลณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
สุนันทา สุวรรโณดม
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ศิริวรรณ ศิริบุญ
สนิท อักษรแก้ว
2542
1170จดหมายในวรรณคดีไทยวัชรี รมยะนันทน์
2527
1171จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2533
1172จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2529
1173จริยศาสตร์แห่งความอาทรเนื่องน้อย บุณยเนตร
2546
1174จาก "กะเทย" ถึง "เกย์" ประวัติศาสตร์ชายรักร่วมเพศในสังคมไทยเทอดศักดิ์ ร่มจำปา
2546
1175จาก "เจ้าพ่ออ่างทองคำ" สู่ "คนชนชั้นธรรมดาที่กล้าแฉ" : กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ในวาทกรรมการหาเสียงเลือกตั้งณัฐพร พานโพธิ์ทอง
2550
1176จากธนาคารโลกสู่อาเซียน: บทเรียนและก้าวต่อไปของ QAพรทิพย์ กาญจนนิยต
2548
1177จากสถิติ (Innopac) สู่ ภาพหนึ่งของการใช้บริการหนังสือ/สิ่งพิมพ์ในหอสมุดกลาง จุฬาฯปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2547
1178จากห้องสมุดไปสู่ศูนย์วิทยบริการจุฑารัตน์ แพส
2523
1179จารึกหลักที่ 44 : อักษรไทยภาคกลางที่เก่าที่สุดอิงอร สุพันธุ์วณิช
2527

previous  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next