DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1134ความพยายามในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยจารุวรรณ สินธุโสภณ
2523
1135ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549
1136ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกระบวนการยุติธรรม : การวิจัยสำรวจปัจจัยและผลกระทบระดับยูนิแวริเอท และระดับมัลติแวริเอทปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
2532
1137ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปราณี อัศวภูษิตกุล
2534
1138ความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัยที่ใช้ดับลินคอร์เมตาเดต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรพรนภา แสงดี
2545
1139ความพึงพอใจต่อเว็บช่วยสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย
2546
1140ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวพร สุริยะ
2553
1141ความมั่นใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2552
1142ความไม่เสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ : การวิเคราะห์แยกระดับความไม่เสมอภาคและแนวโน้มเอกรัฐ พิมไทย
2550
1143ความร่วมมือของบรรณารักษ์และอาจารย์ในการสร้างหลักสูตรยุค 2000 : ประสบการณ์จากอเมริกาโสภี อุณรุท
2544
1144ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
2526
1145ความร่วมมือด้านงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการ
2527
1146ความร่วมมือด้านโสตทัศนศึกษาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานงลักษณ์ สุวรรณกิจ
2526
1147ความร่วมมือในการบำบัดรักษาวัณโรค: กลุ่มผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวีนัส อุดมประเสริฐกุล
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2544
1148ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกองบรรณาธิการข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526
1149ความรักความรู้ในบทละครเรื่อง Wit ของมาร์กาเร็ต เอ็ดสันดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
2546
1150ความรักและปรัชญาชีวิตในกวีนิพนธ์ของสวีจื้อหมัวจินตนา ธันวานิวัฒน์
2546
1151ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษากิตติพรรณ ศิริทรัพย์
วัชรี ทรัพย์มี
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2554
1152ความรู้จากพระราชหัตถเลขาศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2527
1153ความรู้ชายแดนด้านการประเมินผลการศึกษาสุวิมล ว่องวานิช
2538
1154ความรู้ชายแดนด้านการวัดผลการศึกษาอุทุมพร จามรมาน
2538
1155ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน: บทเรียนจากการสังเคราะห์งานวิจัยอวยพร เรืองตระกูล
2553
1156ความรู้มีเพศด้วยหรือ : ญาณวิทยาสตรีนิยมสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
2546
1157ความล้มเหลวในการใช้รายการบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (online catalog) : ศึกษาจากข้อผิดพลาดที่เกิดกับการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล
2535
1158ความวิปริตทางเพศของอาร์นอล์ฟแห่ง L'Ecole des femmes ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์ : วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษาพิริยะดิศ มานิตย์
2552
1159ความสนใจของนักคติชนไทย : จาก FolkloreถึงNetloreศิริพร ณ ถลาง
2544
1160ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและความชุกของโรคฟันผุของเด็กในชุมชนแออัดสุนทร ระพิสุวรรณ
ภฑิตา ภูริเดช
ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
เทวฤทธิ์ สมโคตร
พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2545
1161ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2542
1162ความสัมพันธ์แม่-ลูก ในบทกวี "กลิ่นแดนไกล" ของโบดแลร์พิริยะดิศ มานิตย์
2552
1163ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือเกื้อหนุนในครอบครัวกับความสุขทางใจของผู้สูงอายุไทยจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ยุพิน อังสุโรจน์
Ingersoll-Dayton, Berit
2544
1164ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคออกซิเจน กับโรคกระดูกขากรรไกรตายในผู้ป่วยรังสีบำบัดวรรณี อันวีระวัฒนา
2548
1165ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่หลากหลายสุขภาวะทางจิต ทักษะและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการ โครงสร้างแบบอิทธิพลย้อนกลับพหุกลุ่มพิศสมัย อรทัย
2549
1166ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสและราชอาณาจักรอยุธยาสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2545
1167"ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในนวนิยายเยาวชนเรื่อง "Ich bin eine deutsche Türkin (ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก)"ศิริพร ศรีวรกานต์
2558
1168ความสัมพันธ์ระหว่างแมกเบทกับเดอะทรีเพนนีโอเปราและแมกเบิร์ดศศิธร เหลืองจินดา
2545
1169ความสัมพันธ์ระหว่าง ออร์กง กับ ตาร์ตุฟ ในบทละครเรื่อง ตาร์ตุฟ ของ โมลิแยร์ปณิธิ หุ่นแสวง
2541
1170ความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี ชินวงศ์
2542
1171ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นของนิสิตครุศาสตร์ที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก: กรณีศึกษาดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์
2542
1172ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่างเกื้อ วงศ์บุญสิน
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2547
1173ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนันท์ งานโคกกรวด
2529
1174ความสำเร็จและความล้มเหลวในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุกรินทร์ วิมุกตายน
2548
1175ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนาชาย โพธิสิตา
2529
1176ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2539
1177ความหลากหลายของผู้ป่วยและผลการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : รายงานเบื้องต้นปิ่น ศรีประจิตติชัย
พรเลิศ ฉัตรแก้ว
ดนัย อุดมพรวิวัฒน์
สุภาวดี สถิรเศรษฐทวี
เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ปวีณา บุญบูรพงศ์
2545
1178ความหวัง ในกวีนิพนธ์ของ ที.เอส. เอเลียตพจี ยุวชิต
2543
1179ความเห็นบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาทุนการเงินของไทยเพชร ธำมะรงค์
2525
1180ความอับจนของลัทธิเหมาหรือความอับจนของลัทธิมาร์กซ์ : บทวิเคราะห์โดยสังเขปของการปฏิวัติจีน ลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีน หลังการปฏิวัติจนถึงปัจจุบันสุวินัย ภรณวลัย
2524
1181ความอับจนของลัทธิเหมาหรือลัทธิมาร์กซ์ฯสุวินัย ภรณวลัย
2525
1182คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนวารินทร์ รัศมีพรหม
2525
1183ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2528

previous  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next