DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1151การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรกับการเตรียมงานด้านสุขภาพอนามัยสันทัด เสริมศรี
2529
1152การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันประศักดิ์ หอมสนิท
2529
1153การฝึกงานในห้องสมุด : แนวทางใหม่สู่ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดนานาประเทศสุมิตรา สงวนดีกุล
2529
1154การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครูฉัตรนภา พรหมมา
2529
1155การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษานิคม ตังคะพิภพ
2529
1156การเมืองเรื่องข้าวเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
2529
1157การย้ายถิ่นของประชากรของภาคมหานครเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2529
1158การยืมระหว่างห้องสมุด : ประวัติและพัฒนาการอุไร วุฒิวิกัยการ
2529
1159การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรมศิริวรรณ ศิริบุญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2529
1160การวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2529
1161การวิเคราะห์ถดถอยพหุด้วยตัวแปรตามดัมมี่ : เปรียบเทียบการใช้ข้อมูลต่างระดับสุดสวาท ดิศโรจน์
2529
1162การวิเคราะห์เนื้อเรื่องอุทุมพร จามรมาน
2529
1163การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัยสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
1164การวิจัยหลักสูตรสิริพร บุญญานันต์
2529
1165การวิจัยอนาคตจุมพล พูลภัทรชีวิน
2529
1166การศึกษาช่วงระยะเวลาการมีบุตรโดยวิธีตารางชีพจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2529
1167การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกลสุเมธ วัชระชัยสุรพล
2529
1168ข้อสังเกตบุคลิกแห่งทุนธนาคารไทย ใช้ปรากฎการณ์ของธนาคารกรุงเทพ เป็นปฐมพันศักดิ์ วิญญรัตน์
2529
1169ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข
2529
1170ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนันท์ งานโคกกรวด
2529
1171ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนาชาย โพธิสิตา
2529
1172งบประมาณค่าหนังสือ เท่าไร อย่างไรสมลักษณ์ สุวรรณพานิช
2529
1173งานสารนิเทศและการตลาดประภาวดี สืบสนธิ์
2529
1174จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2529
1175จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่นกาญจนา แก้วเทพ
2529
1176จุดยืนของแนวคิดและอุดมการณ์สาธารณสุขมูลฐานไทยลือชัย ศรีเงินยวง
2529
1177ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้นศิวรักษ์ ศิวารมย์
2529
1178ที่อยู่อาศัย : ทัศนะเชิงสังคมวิทยาสายใจ คุ้มขนาบ
2529
1179ทุน ชนชั้น และการเมืองไทยปัจจุบันไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2529
1180ธนาคารโลกกับชาวนาเปเยอร์, เชริล
2529
1181นโยบายการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
2529
1182นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2529
1183แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเพื่อรองรับระบบงานคอมพิวเตอร์พรชัย ศุภวิวรรธน์
2529
1184แนวโน้มใหม่ของกองทัพไทยธีรยุทธ บุญมี
2529
1185แบบจำลองอันหลากหลายแห่ง "ความเป็นมนุษย์"ลีซ, เอ็ดมานต์
2529
1186ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ.25292529
1187ประเทศไทยกับมาตรฐานด้านการเอกสารจารุวรรณ สินธุโสภณ
2529
1188ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์วิจิตรา ประสาทเวทยกุล
2529
1189ปาฐกถานำ เนื่องในโครงการสัมมนาปาฐกถา เรื่อง ทฤษฎีและวิธีการศึกษา เรื่องท้องถิ่นเสน่ห์ จามริก
2529
1190ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2529
1191พลังห้องสมุด : ภารกิจอัมพร ทีขะระ
2529
1192พลังห้องสมุด : ห้องสมุดกับวัฒนธรรมอัมพร ทีขะระ
2529
1193พัฒนาการของ "ขบวนการสังคมนิยม" ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง พ.ศ. 2526พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม
2529
1194มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชนวิทยากร เชียงกูล
2529
1195มิเชล ฟูโกต์ : ปัญญาชน ความจริงและอำนาจธเนศ วงศ์ยานนาวา
2529
1196รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎีอาคม ชนางกูร
2529
1197รัฐทุนนิยมระบบราชการไทย : บทเสนอว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยมไทยอาคม ชนางกูร
2529
1198รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทยเบล, ปีเตอร์ เอฟ
2529
1199รัฐในโลกที่สามกับนโยบายการพัฒนาดำรงค์ ฐานดี
2529
1200รัฐบาลปัจจุบันกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเสน่ห์ จามริก
2529

previous  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next