DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1201รัฐ : สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ลิขิต อุดมภักดี
2529
1202ว่าด้วยคำ "เศรษฐกิจการเมือง"สมบูรณ์ ศุภศิลป์
2529
1203วิกฤตการณ์รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันวรรณา อัศวสุโชติ
วรวิทย์ เจริญเลิศ
สุรพล ธรรมร่มดี
2529
1204วิวาทะว่าด้วยรัฐไทยไม่มีข้อมูล
2529
1205ศัพทานุกรม : ความหมายและความแตกต่างระหว่าง "Assessment" กับ "Evaluation"เยาวดี วิบูลย์ศรี
วดาภรณ์ พูลผลอำนวย
2529
1206สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1207สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1208สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1209สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2529
1210หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2529
1211หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้นนฤมล เจริญเผ่า
2529
1212อนาคตของประชากรเมืองเทียนฉาย กีระนันทน์
2529
1213การจัดทำสาระสังเขปและดรรชนีกุลธิดา บุญอิต
2528
1214การลดค่าเงินบาทเป็นเรื่องผิดพลาด แต่ปรับคืนค่าเดิมได้มีพาศน์ โปตระนันทน์
2528
1215การวิเคราะห์เรื่อง หัวเรื่อง และการกำหนดหัวเรื่องชุติมา สัจจานันท์
2528
1216การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2528
1217การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการศึกษาวิจัยเชิงคุณสมบัติวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
2528
1218การสร้างบัญชีคำจิรวรรณ ภักดีบุตร
2528
1219การออกแบบและพัฒนาระบบงานห้องสมุดบุญเรือง เนียมหอม
2528
1220ของฝากจากญี่ปุ่นประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2528
1221ข่ายงานห้องสมุดระดับภูมิภาคและระดับชาติอุทัย ทุติยะโพธิ
2528
1222ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2528
1223โครงสร้างส่วนล่างประวัติศาสตร์, และสังคมกอเดลิเยร์, มอริซ
2528
1224ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานครอรพินท์ บุนนาค
2528
1225ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยนิพนธ์ เทพวัลย์
2528
1226แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528
1227แนะนำแหล่งข้อมูลทางประชากรและการวางแผนครอบครัวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2528
1228บทบาทของทุนการเงินต่างประเทศในการครอบงำโครงสร้างเศรษฐกิจไทยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ : ข้อสังเกตบางประการเพชร ธำมะรงค์
2528
1229บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สมพิศ คูศรีพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุปริญา ลุลิตานนท์
ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
2528
1230บทสัมภาษณ์อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
สุปริญา ลุลิตานนท์
2528
1231บทสัมภาษณ์ อาจารย์อภัย ประกอบผลกองบรรณาธิการข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528
1232บริการข้อสนเทศทันสมัยทัศนาภรณ์ คทวณิช
2528
1233บริการเลือกเผยแพร่ข้อสนเทศ (SDI)สุธันนี กี่ศิริ
2528
1234ประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษา : มายาเพื่อความมั่นคงชินทัศน์
2528
1235ภาษากับกฎหมาย ความกำกวมกับการแสวงหาความจริงธานินทร์ กรัยวิเชียร
2528
1236มาตรฐาน ISBD, MARC (US MARC, UK MARC, UNIMARC) UNIBID และอื่น ๆวิภา โกยสุขโข
2528
1237ระบบ THAIMARCสุชิต อินทนนท์
2528
1238ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะนพวรรณ จงวัฒนา
2528
1239ระบบจัดหมู่ของห้องสมุดทองหยด ประทุมวงศ์
2528
1240ระบบราชการไทยในสายตาเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวฉัตรทิพย์จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์
2528
1241ระบบศักดินาอินเดีย ค.ศ. 300-1200อาร์.เอส. ศรมะ
2528
1242ระบบสารนิเทศและบริการกฤติยา อัตถากร
2528
1243ว่าด้วยระบบโลกลาคูบอน, เคน
2528
1244วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวินัย ภรณวลัย
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
วิวัฒน์ชัย อัตถากร
สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
วรวิทย์ เจริญเลิศ
จามะรี พิทักษ์วงศ์
อภิชัย พันธเสน
แล ดิลกวิทยรัตน์
ชยันต์ วรรธนะภูติ
สมภพ มานะรังสรรค์
สุชาย ตรีรัตน์
2528
1245วิพากษ์วิถีการผลิตแบบเอเชียแอนเดอร์สัน, เปอร์รี่
2528
1246ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
2528
1247ศูนย์กลาง-บริวารและวิกฤตการณ์ของระบบสวีซี่, พอล
2528
1248ศูนย์สนเทศดรุณา สมบูรณกุล
2528
1249ศูนย์สนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศเกาหลีใต้วิภาวรรณ มนุญปิจุ
2528
1250เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2528

previous  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next