DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
201Familial adenomatous polyposis (FAP)ประพนธ์ กาญจนศิลป์
ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
2549
202Mind-body medicine : การหวนคืนแห่งสัมพันธภาพของกายและจิตใจในเวชปฏิบัติวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2549
203Rater effect in 360-Degree teacher evaluation: a case of teaching effectiveness in ThailandJittima Juntavech
Ratchaneekool Pinyopanuwat
Sungworn Ngudgratoke
2549
204การจัดการบริการสารนิเทศ : แนวคิดและวิธีการจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2549
205การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์วราพรรณ อภิศุภะโชค
2549
206การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานครวิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์
2549
207การตรวจวิเคราะห์น้ำท้องมานเทียมวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
208การตรวจวิเคราะห์น้ำสวนล้างกระเพาะอาหารวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
209การตรวจวิเคราะห์น้ำสวนล้างอวัยวะเพศวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
210การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการสวนล้างทางเดินหายใจวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
211การนำระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.2 มาใช้ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุกรินทร์ วิมุกตายน
2549
212การบริโภคสิ่งเสพติดของวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีวรชัย ทองไทย
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร
2549
213การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549
214การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลิรสา อุณรุท
2549
215การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศิริยุภา พูลสุวรรณ
บุปผา เมฆศรีทองคำ
สาลิกา เมธนาวิน
ภัทรพร ภัทรโยธิน
2549
216การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียนสมพงษ์ ปั้นหุ่น
2549
217การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประเมินแบบเสริมพลังชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
2549
218การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลาง : กรุงเทพมหานครดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2549
219การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลกเอมอร จังศิริพรปกรณ์
ชุติมา พงศ์วรินทร์
2549
220การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย
ลัดดา เหมาะสุวรรณ
นิชรา เรืองดารกานนท์
ศิริกุล อิศรานุรักษ์
2549
221การรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
ชินวัต สุวรรณทิพย์
2549
222การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) : บทเรียนจากกาลามสูตรอำนาจ ศรีรัตนบัลล์
2549
223การศึกษาการฟื้นตัวของอัมพาตใบหน้าภายหลังได้รับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดฉันทนา ลือขจรชัย
ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2549
224การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษาเดชา ลลิตอนันต์พงศ์
2549
225การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัยธาดา สืบหลินวงศ์
2549
226เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษาไม่มีข้อมูล
2549
227ไขมันในเลือด : ความสำคัญทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์
2549
228ความขัดแย้งในองค์การ : ห้องสมุด / ศูนย์สารนิเทศผ่องพรรณ ลวนานนท์
2549
229ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549
230ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่หลากหลายสุขภาวะทางจิต ทักษะและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการ โครงสร้างแบบอิทธิพลย้อนกลับพหุกลุ่มพิศสมัย อรทัย
2549
231คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล: การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2549
232เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียจิระพันธ์ กรึงไกร
สุดารัตน์ กรึงไกร
2549
233ตัวแบบพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยวิธีของลีและคาร์เตอร์ณิชา ราชฤทธิ์
สุวาณี สุรเสียงสังข์
2549
234ทัศนของผู้ผลิตสุราชุมชนศุภสรณ์ ชาติมนตรี
จิตรลดา อารีย์สันติชัย
อุษณีย์ พึ่งปาน
2549
235ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์
2549
236เทคโนโลยี RFID กับห้องสมุดวชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
2549
237แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"ภิรมย์ กมลรัตนกุล
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2549
238แนวทางการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ซี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVภาณุสิต เพชราภิรัชต์
รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
2549
239บทบาทของอินเตอร์เฟียรอนแอลฟา ต่อการเกิดโรค เอส แอล อีมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
2549
240บริการสารนิเทศ : สาระสำคัญในด้านทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
2549
241บริการหนังสือ cataloging : บริการทีกำลังได้รับความสนใจจากผู้อ่านในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมชาย ไชยเกษร
2549
242ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์ภัสสร ลิมานนท์
2549
243ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ชุลีกร ยิ้มสุด
ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
2549
244ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกิตติพงศ์ พลเสน
2549
245ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลดวงพร โสภา
2549
246ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการอวยพร เรืองตระกูล
2549
247ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโสภิรัตน์ บุตโรบล
วีณา จีระแพทย์
2549
248พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติภัสสร ลิมานนท์
2549
249ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับในเด็กประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2549
250โรคติดเชื้อจากสัตว์ที่ปรากฏขึ้นใหม่และปรากฏขึ้นอีก : รึว่าปัญหานี้ยิ่งใหญ่เกินแก้ไข ?ชุษณา สวนกระต่าย
2549

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next