DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
551อาการปวดข้อสะโพกหลังจากใส่ข้อสะโพกเทียมวัชระ วิไลรัตน์
2546
552อาการปวดท้องในเด็กศิรินุช ชมโท
วรนุช จงศรีสวัสดิ์
2546
553'แอดมิสชั่นส์' มีความสำคัญไฉน?ธีระพร วีระถาวร
2546
554Local contents : ฐานข้อมูลพื้นถิ่นในห้องสมุดดิจิตอลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2545
555การเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองจากการรักษาโรคมะเร็งชนิดแรก (ตอนที่ 2) ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญบางชนิดประสาร ขจรรัตนเดช
นรินทร์ วรวุฒิ
2545
556การเขียนตำราแพทย์ให้น่าอ่านและถูกวิธีสำรวย ช่วงโชติ
2545
557การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานนงลักษณ์ วิรัชชัย
2545
558การใช้อินเตอร์เน็ตของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยระเบียบ ปาวิเศษ
2545
559การตรวจสุขภาพวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
2545
560การติดเชื้อ Group B streptococcus ในสตรีตั้งครรภ์วรรณวดี ศรีพิทักษ์
พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
2545
561การนำระเบียนสั่งซื้อออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคสายฝน เต่าแก้ว
2545
562การปนเปื้อนของสารพิษ aflatoxin ในผลิตภัณฑ์อาหารวีระชิต แหวนหล่อ
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
2545
563การประกันคุณภาพหลักสูตรสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
564การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2545
565การประเมินผลบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ภัสสร สิงคาลวณิช
2545
566การประเมินสถิติในบทความทางการแพทย์สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
2545
567การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวดี ชูโต
วิไล วงศ์สืบชาติ
2545
568การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบบรรยาย กับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้จริยา บุญหงษ์
2545
569การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงโมเดลพหุระดับและโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุสมถวิล วิจิตรวรรณา
2545
570การเปลี่ยนแปลงการใช้สถานบริการของราชการ กรณีตัวอย่างการใช้สถานพยาบาลสันทัด เสริมศรี
2545
571การแปลกวีนิพนธ์เยอรมันเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลกวีนิพนธ์ของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนอมนวล โอเจริญ
2545
572การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยอารี ตนาวลี
2545
573การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับบุญชู ศิริจินดากุล
ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
2545
574การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษาวิจารณ์ พานิช
2545
575การพัฒนาผู้บริหารและการบริหารที่มีคุณภาพ : ความท้าทายความเป็นผู้นำของห้องสมุดผ่องพรรณ ลวนานนท์
2545
576การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
2545
577การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอวยพร เรืองตระกูล
2545
578การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
มาลี สบายยิ่ง
2545
579การรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอโดยการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
2545
580การรักษาโรคนอนกรนโดยใช้คลื่นวิทยุประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
581การวิเคราะห์ระบบโดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2545
582การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยสมจิต หนุเจริญกุล
2545
583การศึกษาคติชนในประเทศญี่ปุ่นสมัยเอโดะถึงสงครามโลกครั้งที่สองชมนาด ศีติสาร
2545
584การศึกษาความชุกของพยาธิชนิดติดต่อผ่านทางดินจากตัวอย่างดินในหมู่บ้านกะเหรี่ยงชนบท นาฮ่องใต้วีระชิต แหวนหล่อ
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
อัครเดช สุยะพันธ์
2545
585การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษอัญฑิการ์ โรงสะอาด
2545
586การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในวิทยานิพนธ์ของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2545
587การสำรวจความรู้เกี่ยวกับวิสัญญีในผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการวรศรี ม่วงมิ่งสุข
อรลักษณ์ รอดอนันต์
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
อรนุช เกี่ยวข้อง
วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
อรุณี รักชาติ
2545
588การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในปัจจุบันวิโรจน์ ไววานิชกิจ
อัชฌาสัย ศิริตันติกกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
2545
589การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2545
590กาลีเศียรขาดวรุณี อุดมศิลป
2545
591ความก้าวหน้าในการใช้ซีเมนต์กระดูกในการผ่าตัดทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545
592ความก้าวหน้าในการผ่าตัดรักษาทางออร์โธปิดิกส์ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545
593ความต้องการบริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐศศิพิมล ประพินพงศกร
2545
594ความตั้งใจตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครอารยา พชรบัณฑิตย์
2545
595ความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัยที่ใช้ดับลินคอร์เมตาเดต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรพรนภา แสงดี
2545
596ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและความชุกของโรคฟันผุของเด็กในชุมชนแออัดสุนทร ระพิสุวรรณ
ภฑิตา ภูริเดช
ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
เทวฤทธิ์ สมโคตร
พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2545
597ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสและราชอาณาจักรอยุธยาสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2545
598ความสัมพันธ์ระหว่างแมกเบทกับเดอะทรีเพนนีโอเปราและแมกเบิร์ดศศิธร เหลืองจินดา
2545
599ความหลากหลายของผู้ป่วยและผลการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : รายงานเบื้องต้นปิ่น ศรีประจิตติชัย
พรเลิศ ฉัตรแก้ว
ดนัย อุดมพรวิวัฒน์
สุภาวดี สถิรเศรษฐทวี
เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ปวีณา บุญบูรพงศ์
2545
600ค่านิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของเยาวชนชาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลี สบายยิ่ง
2545

previous  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next