DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
601คำ ES ในภาษาเยอรมัน : บทบาท หน้าที่ และวิธีการใช้วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2545
602งานวิจัยแบบสหวิทยาการปรีชา ช้างขวัญยืน
2545
603งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
2545
604ดัชนีสถานะสุขภาพสันทัด เสริมศรี
2545
605ทำไมต้องคำนึงถึงคุณภาพโรงพยาบาลจรัส สุวรรณเวลา
2545
606เทคโนโลยีเว็บและมาตรฐานสำหรับห้องสมุดดิจิทัลอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2545
607ธรณีประตู คนดีศรีอยุธยาวัลยา วิวัฒน์ศร
2545
608นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนสุนทร บุญญาธิการ
2545
609นอนกรน ... รักษาได้ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
610แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
611ไนตริกออกไซด์ : สารสื่อประสาทในระบบทางเดินอาหารดวงพร ทองงาม
2545
612บทบาทของแมกนีเซียมทางวิสัญญีวิทยาวัชริน สินธวานนท์
2545
613บทบาทของสถาบันวิทยบริการในการบริหารจัดการฐานข้อมูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2545
614บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยฟองคำ ดิลกสกุลชัย
2545
615บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2545
616บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการจุมพล พูลภัทรชีวิน
2545
617บทปริทัศน์บทความเรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน (An approach to a sustainable home)วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
2545
618บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจรนงลักษณ์ วิรัชชัย
2545
619บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจรธีระพร อุวรรณโณ
2545
620บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฎ์
2545
621บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์กรกฎ วัฒนวิเชียร
2545
622บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)สุชาดา บวรกิติวงศ์
2545
623บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2545
624ปฐมสมโพธิสำนวนล้านช้างอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
2545
625ปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยศิริชัย กาญจนวาสี
2545
626ปริทัศน์บทความเรื่อง งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?สุนทร บุญญาธิการ
2545
627ปัญหาการแปลราชมรรคาและการตรวจแก้ต้นฉบับแปลวัลยา วิวัฒน์ศร
2545
628ปัญหาของการฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทยคเณศร์ แวววิจิต
2545
629โปรแกรมค้นหา(Search Engine) : การสืบค้นและการประเมินพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2545
630โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสาวรส เกียรตินาถ
2545
631ผลการประเมินการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์ปีที่ 5 หลังจากหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัชริน สินธวานนท์
อรนุช เกี่ยวข้อง
การุณพันธุ์ สุรพงศ์
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2545
632ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่บูรณาการกับโยนิโสมนสิการที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นิตยา คงเกษม
2545
633พิน็อคคิโอคนใหม่ : บทวิเคราะห์พิน็อคคิโอในฉบับของเนอส์ลิงเงอร์ศิริพร ศรีวรกานต์
2545
634ภาคีห้องสมุดสมัยใหม่ : การวิเคราะห์เบื้องต้นสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2545
635ภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือด ปัญหาทางการแพทย์ที่มักถูกมองข้ามวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2545
636มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้สอนระดับอุดมศึกษาอรสา ภาววิมล
2545
637ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกสุพินดา แสงพานิชย์
2545
638รายงานการศึกษาตนเอง SSR (Self study report) ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐากูร จินตะนฤมิตร
2545
639แรงจูงใจและผลกระทบระหว่างการจัดฟันของเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯสุนทร ระพิสุวรรณ
ศุลีพร ธรรมรังสี
เทวฤทธิ์ สมโคตร
พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2545
640โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล
2545
641โรคทางจิตเวชและการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นบุรณี กาญจนถวัลย์
2545
642ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจรดวงเดือน พันธุมนาวิน
2545
643โลหะที่นำมาใช้ทางออร์โธปิดิกส์ในปัจจุบันสมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545
644วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะพวงทิพย์ เกียรติสหกุล
2545
645วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ดุสิต เครืองาม
2545
646วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิดอุทัย ดุลยเกษม
2545
647เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2545
648หยุดคิดสักนิด...ก่อนทำการตัดชิ้นเนื้อและส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนพ ช่วงโชติ
2545
649หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก
2545
650Viewing and teaching the English articles semanticallyJiranthara Srioutai
2544

previous  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next